Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Räntefonder i ett lågränteklimat

Louise Lundberg, placeringsstrateg på SEB.
Louise Lundberg, placeringsstrateg på SEB.

 

Det extremt låga ränteläget gör det svårt att hitta intressanta alternativ till att ha pengarna på konto. En del ränteplaceringar ger nu ingen, eller till och med negativ avkastning. Vår placeringsstrateg Louise Lundberg tipsar om två räntefonder med något bättre möjligheter.

Osäkerhet kring konjunktur- och marknadsutvecklingen har lett till ett betydligt mjukare tonläge och inledande räntesänkningar hos centralbankerna. Vi räknar framöver med ytterligare stimulanser från flera viktiga centralbanker, vilket bland annat betyder att det låga ränteläget lär vara kvar en god tid framöver.

Statsräntorna spiller över på kreditmarknaden

Centralbankernas stimulativa penningpolitik har inte bara gynnat exponeringar med ränterisk (obligationer med längre löptid), utan även gynnat exponeringar med kreditrisk, såsom företagsobligationer.  De sjunkande statsräntorna spiller över på kreditmarknaden och räntenivåerna på många krediter med hög kreditkvalitet (Investment Grade) ligger på minusnivåer. Allt annat lika innebär detta svårare förutsättningar att skapa avkastning inom placeringar med företagsobligationer med högre kreditrating, om man inte räknar med en fortsatt räntenedgång.

Med låg eller negativ förväntad ränta för ränteplaceringar inom statsobligationer och även en del företagsobligationer måste den som vill ha chans till avkastning från räntemarknaden vända blicken mot placeringar med högre risk eller en flexibel fond. High Yield-segmentetobligationer med lägre kreditkvalitet är den del av räntemarknaden som ger relativt god avkastning i absoluta termer, men det låga ränteläget och de snäva ränteskillnaderna mellan statsobligationer och företagskrediter begränsar till viss del även avkastningspotentialen för företagsobligationer inom High Yield-segmentet.

Fonder med möjlighet till avkastning

För den som har förmåga att hitta rätt placering vid rätt tillfälle finns det delar av räntemarknaden som har möjlighet att generera bättre avkastning än sparkonto till rimlig risk. I den flexibla räntefonden SEB Dynamisk Räntefond har förvaltaren en sådan möjlighet att aktivt justera ränterisk (löptid) som kreditrisk (olika typer av innehav) utifrån förändringar i marknaden. Fondens flexibla mandat med fokus på den relativt attraktiva nordiska kreditmarknaden skapar möjligheter.

I den nya räntefonden SEB FRN Fond Hållbar, som också har också potential att ge bättre avkastning än ett bankkonto, är den delen av allokeringsbeslutet till stor del redan taget.  SEB FRN Fond Hållbar har fokus på nordiska bolag med god kreditvärdighet, är aktivt förvaltad och investerar i värdepapper med rörlig ränta (kupong), så kallade "Floating Rate Notes" (FRN). När en företagsobligation har en rörlig kupong justeras den löpande i förhållande till t ex Stibor var tredje månad. Det gör att FRN-obligationer får en kort räntebindningstid och därmed en låg ränterisk. Fonden påverkas därmed inte lika mycket av stigande räntor, något som ofta påverkar andra obligationsfonder negativt. Istället kan man säga att stigande räntor är positivt för en investering i FRN-obligationer då det innebär en högre kupong.

Rimliga avkastningsförväntningar

Räntorna är låga och risken i både SEB Dynamisk Räntefond och SEB FRN Fond Hållbar är förhållandevis låg, men det gör också att man får ha rimliga avkastningsförväntningar. I dagsläget räknar vi med en avkastning på strax under 1 procent kommande året. 

SEB FRN Fond har riskklass 1 och SEB Dynamisk Räntefond har risklass 3, men totalrisken i den senare beror på allokeringen vid det givna tillfället.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation 

Customer service