Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Placeringstips: Här finns vinnarna på börsen

Bild på en person som hoppar mellan två stenar.

Stockholmsbörsen har utvecklats starkt under året i såväl absoluta tal som relativt andra marknader. Hur ser möjligheterna ut framöver, var hittar vi vinnarna och i vilka sektorer ser vi risker? SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg delar med sig av bankens rekommendationer.

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

En månad har nu passerat sedan vi överöstes av bolagens rapporter för årets andra kvartal. Det var i flera avseenden positiva siffror som levererades för en klar majoritet av bolagen med stigande vinster och god försäljning. Det var även en stark utveckling för orderingången för de flesta bolagen, vilket delgavs i rapporterna. Det, i kombination med en i övrigt gynnsam marknadssituation, har bidragit till en stark utveckling för Stockholmsbörsen. Värderingarna har samtidigt fortsatt stiga då aktiekurserna ökat mer än vad analytikerkollektivet uppgraderat vinsterna.

En del orosmoln

Men det fanns också en del orosmoln i skörden av rapporter. En sådan är svårigheten att få fram komponenter inom exempelvis bilindustrin. Scanias ägare Traton angav i början på veckan att produktionen påverkas negativt för Scania under en vecka. Skulle denna ”flaskhals” tillta i omfattning kan det ge tydliga intäktsbortfall för bolag som Volvo och Autoliv, vilka båda påverkades negativt under andra kvartalet. Ett annat bolag som också aviserat flaskhalsproblem är Electrolux, där produktmixen påverkats av tillgängligheten av elektronikkomponenter. Ytterligare en varningssignal är utvecklingen i Asien där den ökade spridningen av det muterade covid-19-viruset kan få en dämpande effekt på komponent- och produkttillgänglighet bland bolagen, samt även för exporten till denna marknad.

Bank och skog inte lika påverkade

Givet dessa frågetecken finns det anledning att snegla mot andra sektorer som i mindre utsträckning ser ut att påverkas av ett sådant scenario – exempelvis banker och skog. Flera bolag inom dessa sektorer levererade starka kvartalsrapporter. Nordea visade att man fortsätter ta marknadsandelar. Kostnadstrycket har dämpats och man har inga större kreditförluster. Banken har också en stark balansräkning, något som kan innebära utdelning till aktieägare under hösten eller nästa vår. Även återköp av aktier kan bli aktuellt.

Överraskar positivt

Skog är en sektor som överraskat klart positivt de senaste två rapportperioderna. Volymökningar och stigande priser för de flesta produktsegmenten har påverkat resultaten tydligt positivt. Efterfrågan på sågade trävaror, förpackningar och massa är fortsatt god. Bland skogsbolagen lyfter vi fram Stora Enso vars förändring i produktmixen, där bland annat strukturella omställningar med betydligt lägre andel olönsamt grafiskt papper, varit positivt. Bolaget är nu mycket bättre positionerat för långsiktig tillväxt av intäkter och vinst. En riskfaktor kan vara utvecklingen för sågade trävaror i USA där priserna har fallit kraftigt senaste tiden, men prisnivån är fortfarande på historiskt hög nivå om vi undantar det senaste året.

70 procent bättre än förväntat

Ytterligare en sektor där siffrorna visar att man klarat sig väl under pandemin är telekom. I flera fall har ett ökat användande från konsumenter satt avtryck i omsättningen och vinsterna. Nokia är ett av bolagen vars rapport överraskade kraftfullt. Rörelseresultatet var nästan 70 procent bättre än vad som förväntades. Förvisso ingick i detta en positiv engångspost, men siffrorna var ändå starka. 

En sektor som utvecklats mycket starkt det senaste året är investmentbolag, bland annat Investor och Industrivärden. Även om dessa har potential att följa med i en möjlig fortsatt positiv börsutveckling, talar en del för att den bästa perioden kan vara bakom oss. Värderingen av dessa bolag har också tydligt dragit iväg uppåt.  

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDenna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service