Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investeringsrekommendationer, hållbarhetsinformation och hantering av intressekonflikter i C&PC och PWM&FO

Nedan finner du information om våra investerings­rekommendationer, hur vi jobbar med hållbar­hets­risker i vår diskretionära förvaltning och hur vi inom Corporate & Private Customers (C&PC) och Private Wealth Management & Family Office (PWM&FO) hanterar potentiella intresse­konflikter. Rekommen­dationerna är generella och utgör inte någon individuell rådgivning. Den som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare eller rådgivare. Uppdatering av sidan sker vid behov men minst kvartalsvis.

Information om investeringsrådgivning, Private Banking 2022 (pdf)

Information om rådgivning, Personal och Corporate Banking 2022 (pdf) 

Hållbarhetsinformation diskretionär portföljförvaltning, Private Banking 2022 (pdf)

Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation diskretionära portföljer Efficient, Private Banking 2023 (pdf)

Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation diskretionära portföljer Responsible, Private Banking 2023 (pdf)

Hantering av intressekonflikter

SEB-koncernen har antagit en instruktion (Instructions for Handling Conflicts of Interest in the SEB Group) med syfte att hantera potentiella intresse­konflikter. För analytiker hos SEB kan ingen del av analytikernas ersättning direkt eller indirekt hänföras till ett enskilt uppdrag eller en specifik rekommendation.

Investor innehar mer än 5 procent av det totala aktiekapitalet i SEB. SEB är marknads­garant eller tillhanda­håller likviditet i handeln med finansiella instrument för Melker Schörling, Össur (Köpenhamn) och Munksjö (Sverige).

SEB innehar mer än 5 procent i följande bolag:

  • Plejd AB
  • Scandbook AB
  • PromikBook AB
  • FormPipe Software AB
  • Ginger Oil AB
  • Latvian Forest Co AB
  • TF Bank AB.

SEB innehar mer än 10 procent i följande bolag:

  • Kopparbergs Bryggeri AB
  • Elite Varainhoito Oyj.
  • FastTV net AB (mer än 40 procent).

Risker

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet.

Läsaren av rekommendationen uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

För mer information om risker, se avsnittet ”Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument” i ”Information om SEB och dess värdepapperstjänster”.

Ansvarsbegränsning

Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna. Läsaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna rekommendation och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av rekommendationen eller dess innehåll.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan SEB:s medgivande. Rekommendationerna får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Investeringsrekommendationer avseende aktier

Investments och Multi Asset Tradings rekommendationer är en sammanfattning av ett urval av SEB Equities svenska rekommendationer. SEB Equities är en enhet inom SEB. Aktieanalyser i SEBs mobilapp och internetbank produceras av SEB Equities. Rekommendationerna uppdateras minst fyra gånger per år.

Information om aktieanalyser i SEBs mobil app och Internetbanken, SEB Equities

Multi Asset Tradings listor

Multi Asset Tradings rekommendationer sker i form av listor med förslag på placeringar i finansiella instrument eller positioner på den nordiska aktiemarknaden.

Utgångspunkten för Multi Asset Tradings bedömning av ett värdepapper överensstämmer alltid med SEB Equities rekommendation, men riktkursen för värdepappret kan skilja sig åt. I bedömningen av riktkursen används, förutom SEB Equities analys, aktuell marknadsinformation.

Eftersom Multi Asset Trading utarbetar rekommendationer för en kort placeringshorisont kan det från tid till annan förekomma att kunder uppmanas till köp eller försäljning samtidigt som SEB Equities rekommendation är den motsatta. 

Nordic Select innehåller de 15 mest köpvärda aktierna på de nordiska aktiemarknaderna. Placeringshorisonten är upp till sex månader och listan är relativavkastande.

Multi Asset Trading presenterar ett urval bland SEB Equities analyser i de dagliga Affärstipsen.

Standardiserad rekommendationsstruktur

Investments & SEB Equities rekommendationsstruktur består av tre rekommendationer; köp, behåll och sälj. Rekommendationerna grundas på absolut totalavkastning, inklusive direktavkastning, på sex till tolv månaders sikt. I de fall då ett värdepapper saknar rekommendation hos SEB Equities används uttrycket Unrated.

Historik för Investments investeringsrekommendationer

Vår rekommendation Totalavkastningen
(inkl. utdeln) förväntas
Standardiserad rekommendations-
struktur*
SEB:s Corporate Finance-uppdrag**
1. Köp Överstiga 10 procent på 6–12 månader 82 % 57 %
2. Behåll Stiga 0–10 procent på 6–12 månader 18 % 100 %
3. Sälj Bli negativ på 6–12 månader 0 % 0 %

* andel av antal per den 26 juni 2023.

** fördelning av andel av SEB:s Corporate Finance-uppdrag för respektive rekommendation under de senaste 12 månaderna per den 26 juni 2023.

Rekommendationshistorik aktier (pdf)

Potentiella intressekonflikter avseende aktier

Alla analysrapporter produceras av SEB Equities, och är separerade från övrig verksamhet inom SEB via en så kallad informationsbarriär. Alla analysrapporter baseras på publikt tillgänglig information.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i investeringsrekommendationen.

Ingen av analytikerna eller till analytikerna närstående personer har insyn i de analyserade bolagen på ett sådant sätt att en potentiell intressekonflikt kan uppstå. Ingen av analytikerna eller närstående har heller positioner, långa eller korta, som överstiger 0,5 procent av det utestående aktiekapitalet i de analyserade bolagen.

Aktier som innehas av analytiker på Investments

Datum för senaste ändring: 14 maj 2024

Esbjörn Lundevall

Acast
Alfen
Camurus
Copperstone
Elkem
Enphase
Filo
Höegh Autoliners
Lundin Gold
Norwegian Air Shuttle
Viaplay
Qleanair
SEB
Xspray
Yubico

Stefan Cederberg

BHG
Boliden
Byggmax
Dometic
Elanders
Ericsson
Essity
Fingerprints Card
Hennes & Mauritz
Husqvarna
Industrivärden
LumenRadio
New Wave
Organoclick
Qliro
Revolution Race
SEB
Sinch
SKF
Skistar
SSAB
Stora Enso
Telia
Traton

Information om aktieinnehav för analytiker inom SEB Equities:

Information om aktieanalyser i SEB:s mobilapp och internetbanken, SEB Equities

Investeringsrekommendationer avseende fonder

Urvalsprocessen för rekommenderade fonder grundar sig på såväl kvantitativ som kvalitativ analys av fonderna och deras förvaltningsteam. Hänsyn tas också till fondens förmåga att skapa avkastning i rådande marknadsläge.

Fondrekommendationer

Historik för Investment Strategys investeringsrekommendationer

Rekommendationshistorik fonder (pdf)

Potentiella intressekonflikter avseende fonder

Observera att SEB kan ha ingått ett distributionsavtal med de fondförvaltare vars fonder Manager Research och Portfolio Solutions rekommenderar. Sådana distributionsavtal innebär ofta att någon form av ersättning erhålls när SEB distribuerar fondförvaltarens fondandelar.