Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Important information for persons outside Sweden

seb.se (the “website”) is only directed to and intended for Swedish residents. By accessing the website you confirm that you are a Swedish resident and that you are not a citizen or resident of any jurisdiction where the use or provision of the website would be contrary to applicable law or regulation.

Accordingly, the information provided on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any banking service, security, investment fund, investment advice or other product or service to anyone in any jurisdiction outside Sweden. 

All products and services mentioned in pages of this website are subject to the terms and conditions of applicable agreements governing their use, which may change from time to time. Services which may be accessed through SEB Group’s Internet Banking Service are intended to be provided to persons or entities resident or located outside the jurisdiction of the SEB Group member providing the relevant service only if and to the extent permissible under applicable laws, rules and regulations. In particular, the limited services which SEB makes available to persons in certain jurisdictions (in particular, the United States, Canada and Japan) are not intended to be generally available to persons located or resident in those jurisdictions and are restricted by applicable securities, banking and insurance laws of such jurisdictions.

Viktig information för personer utanför Sverige

seb.se (”webbplatsen”) riktar sig endast till och är endast avsedd för personer bosatta i Sverige. Genom att gå in på webbplatsen så bekräftar du att du är bosatt i Sverige och att du inte är medborgare eller bosatt i ett land där användandet eller tillhandahållandet av denna hemsida skulle stå i strid med tillämpliga lagar och förordningar.

Följaktligen utgör informationen på denna webbplats således inte ett erbjudande om eller en möjlighet att köpa eller sälja någon banktjänst, värdepapper, fond, investeringsrådgivning eller någon annan produkt eller tjänst till någon i något land utanför Sverige.

De tjänster som kan nås genom SEB koncernens internetbaserade banktjänster är endast avsedda att tillhandahållas till personer eller företag bosatta eller belägna utanför det land där den en del av SEB koncernen tillhandahåller den aktuella tjänsten för det fall detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Detta gäller särskilt de begränsade tjänster som SEB kan tillhandahålla i vissa länder (särskilt USA, Kanada och Japan) vilka inte är avsedda att vara generellt tillgängliga för personer bosatta eller belägna i sådana länder och begränsas av gällande bank-, värdepappers- eller försäkringslagstiftning i sådana länder.

Information for UK residents

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB AB”), is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen. SEB AB currently exercises its right to carry on regulated activities in the UK under a third country branch authorisation. As such, it is authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of SEB AB’s regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.

How to protect yourself from fraud, and what to do if you’ve been exposed

While the internet and mobile phones have made it easier to bring people together and make the world more accessible, technical devices have also made it easier for scammers to commit fraud. From fraudulent calls to password phishing, scammers constantly find new ways to get their hands on other peoples’ money. But you can protect yourself and family by arming yourself with knowledge of the most common types of fraud.