Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bevis

  • Ger tillgång till intressanta placeringsmöjligheter
  • Möjlighet till bättre avkastning än marknaden när marknaden stiger
  • Kan ge visst skydd mot nedgång när marknaden faller
  • Ger tillgång till intressanta placeringsmöjligheter
  • Möjlighet till bättre avkastning än marknaden när marknaden stiger
  • Kan ge visst skydd mot nedgång när marknaden faller

Vi har för närvarande inga aktuella erbjudanden. Vi återkommer med nya erbjudanden inom kort.

Bevis är en strukturerad placering utan kapitalskydd. Avkastningen kan vara kopplad till en eller flera underliggande marknader och tillgångsslag, till exempel aktier, krediter, råvaror eller valutor. Förutom att placeringen är beroende av utvecklingen på den underliggande marknaden kan konstruktionen se olika ut. Hur placeringen är konstruerad avgör i sin tur placeringens risk och hur återbetalningsbeloppet beräknas.

Två vanliga typer av bevis är index- eller aktiebevis och kreditindexbevis. Index- eller aktiebevis förekommer ofta i två olika varianter: index- eller aktiebevis med hävstång och index- eller aktiebevis lösen.

Index- eller aktiebevis med hävstång

Denna typ av bevis passar dig som vill ha möjlighet att ta del av värdestegringen i underliggande aktiekorg eller index, samtidigt som du vill ha ett visst skydd för nedgång. Hur stor del av uppgången du får ta del av bestäms av placeringens deltagandegrad. Skulle deltagandegraden vara högre än 100 procent kan du få en högre exponering mot den underliggande tillgången.

Vid negativ utveckling för den underliggande tillgången finns en barriär som ger ett visst skydd mot nedgång. Om aktiekorgen eller indexet inte faller under barriären behåller du ditt investerade belopp. Faller den underliggande tillgången däremot mer än barriären minskas det investerade beloppet med hela nedgången.

Avkastning i ett indexbevis med hävstång

Bilden illustrerar utbetalningen på slutdagen. Indexbeviset i bilden har deltagandegrad över 100 procent och en barriär vid -40 procent.

Placeringens avkastning är knuten till utvecklingen i underliggande index. Bilden illustrerar utbetalningen på slutdagen. Indexbeviset i bilden har deltagandegrad över 100 procent och en barriär vid -40 procent.

Index- eller aktiebevis lösen

Denna typ av bevis passar dig som tror på en svagt positiv eller neutral utveckling för underliggande aktiekorg eller index. Placeringen ger möjlighet till förtidsinlösen och en årlig kupong om utvecklingen för aktiekorgen/indexet är oförändrad eller positiv vid den årliga avstämningen.

Om utveckling för den underliggande tillgången är negativ vid den sista avstämningsdagen finns en barriär som ger ett visst skydd mot nedgång. Om aktiekorgen/indexet inte faller under barriären behåller du ditt investerade belopp. Om aktiekorgen eller indexet däremot faller mer än barriären minskas det investerade beloppet med hela nedgången.

Kreditindexbevis

Kreditindexbevis passar dig som söker en placering med möjlighet till en löpande avkastning (kupong). Placeringen är kopplad till ett underliggande index som kan bestå av en korg av bolag, ett enskilt bolag eller ett kreditindex. Storleken på kupongen och återbetalningsbeloppet påverkas av antalet kredithändelser (exempelvis bolagskonkurser) i det underliggande indexet.

I exemplet nedan består indexet av 75 bolag och varje kredithändelse minskar det nominella beloppet med 1/75-del. Om inga kredithändelser inträffar får du tillbaka nominellt investerat belopp på slutdagen.

Återbetalning baserat på kredithändelser i ett kreditindexbevis

Bild på graf av återbetalningsförloppet.

Bilden visar ett exempel på hur återbetalningsbeloppet påverkas av antalet kredithändelser bland de underliggande bolagen. I exemplet består indexet av 75 bolag, och varje kredithändelse minskar det utestående nominella beloppet med 1/75-del. Årlig kupong i exemplet är 4 procent och beräknas på utestående nominellt belopp.

  • Placeringen har en maximal längd, vanligtvis mellan 3 till 5 år
  • SEB ställer köpkurser dagligen
  • Du har alltid möjlighet att sälja i förtid vilket betyder att du inte binder upp dina pengar
  • Kursen på andrahandsmarknaden kan vara både högre och lägre än investerat belopp

Courtage

Betalas vid köp som en procent av likvidbeloppet, inga årliga avgifter. Courtage vid försäljning i förtid är 0,45 procent.

Det finns risker förknippade med placeringar i bevis. Placeringen fungerar till exempel inte som en kapitalskyddad placering vilket innebär att du kan få tillbaka ett lägre belopp än det du investerat. För utförligare information rekommenderar vi att du läser aktuellt faktablad och slutliga villkor.

Bevis

Ett bevis består av en obligation och optioner som tillsammans kan ge högre avkastningspotential och/eller lägre marknadsrisk än en placering i underliggande marknad, beroende på vilket bevis du har valt. Värdet på ett bevis följer marknadens utveckling upp och ned. Det betyder att du vid en eventuell nedgång på marknaden riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det du investerat. I gengäld får du en placering med bättre riskjusterad avkastning.

Kreditrisk

Utgivare (så kallad emittent) av detta bevis är SEB. Det betyder att du som innehavare av detta bevis har en kreditrisk på SEB. Utbetalning av återbetalningsbelopp och i förekommande fall andra betalningar förutsätter att SEB kan fullgöra dessa åtaganden på återbetalningsdagen respektive övriga förfallodagar. En placering i detta bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk/kursrisk

Kursen på andrahandsmarknaden under bevisets löptid kan vara högre eller lägre än bevisets nominella belopp beroende på värdering. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (så kallad volatilitet) i marknaden.

Valutarisk

Avkastningen i beviset påverkas inte av valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor.

Övrig risk

Du bör vara särskilt uppmärksam på att ett bevis kan falla i värde eller bli utan värde vilket medför att delar eller hela det investerade beloppet förloras. Hur beviset är konstruerat avgör placeringens risk och riskerna kan därför skilja betydligt mellan olika typer av bevis. Var därför noga med att ta del av uppgifterna i det aktuella faktabladet. En investering i ett bevis ger oftast en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. Mer utförlig information hittar du i de slutliga villkoren och i Grundprospekt MTN-program.

Skatter

SEB eftersträvar att hålla informationen om skatter aktuell och riktig. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för förluster eller kostnader som kan uppkomma med anledning av detta. Informationen är allmän och är inte anpassad efter just din specifika situation.

Relaterat

Kapitalskyddade placeringar

Ger möjlighet till bra avkastning, men är lika trygg som en obligation. Passar dig som sparar långsiktigt.

Kapitalskyddade placeringar

Relaterat

Aktier – bli delägare

En sparform för dig som är beredd att ta en högre risk för chans till bättre avkastning.

Läs mer om aktier