Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

EQT AB (publ) noteras på Nasdaq Stockholm

 • EQT är en global investeringsorganisation med 25 års erfarenhet av att investera i, äga och utveckla bolag 
 • Teckna aktier via internetbanken från och med 13 september klockan 9.00 fram till 20 september klockan 23.59
 • Om du är Private Banking-kund, kontakta istället din Active Trader eller Private Banker
  Läs mer i börsnoteringsprospektet på eqtgroup.com

 

EQT

 

EQT är en global investeringsorganisation med 25 års erfarenhet av att investera i, äga och utveckla bolag. EQT förvaltar och rådger investeringsfonder som investerar i bolag över hela världen. Bolagets övergripande syfte är, förutom att skapa värde för aktieägare och fondinvesterare, att framtidssäkra de portföljbolag som EQT-Fonder investerar i genom att stödja deras utveckling till att bli ledande och hållbara företag.

EQT-Fonder

En investeringsfond förvaltad av EQT har ofta en lång livslängd, på 10-12 år. Först samlar EQT in kapitalåtaganden från investerare, för att sedan stegvis investera i vad EQT identifierar som attraktiva portföljbolag. EQT hjälper portföljbolagen i fonderna att växa och utvecklas för att senare sälja bolagen och återbetala kapital till fondinvesterarna.

Flera olika investeringsstrategier

Fonderna investerar främst i det som kallas alternativa investeringar. Det inkluderar private equity (växande eller mogna onoterade bolag), infrastruktur (företag som exempelvis driver allmännyttig verksamhet eller fiberföretag), fastigheter, private debt (onoterade kredittillgångar) och venture capital (mindre tillväxtbolag i ett tidigt utvecklingsskede). Det återspeglas i att bolaget har tre huvudsakliga affärssegment: Private Capital, följt av Real Assets och Credit.

Digitalisering, hållbarhet och positiv påverkan

EQT strävar efter att vara ledande inom digital transformation och att konsekvent implementera hållbara strategier i alla företag som EQT-Fonder investerar i. Bolaget anser att det också skapar högre avkastning.

40 miljarder euro, 240 bolag

Sedan 1994 har EQT totalt rest cirka 62 miljarder euro i kapitalåtaganden från investerare till EQT-Fonderna. Förvaltat kapital uppgår idag till cirka 40 miljarder euro. Sedan starten har EQT investerat i över 240 portföljbolag över hela världen.

EQT:s intäkter kommer främst från fondernas förvaltningsavgifter. En växande del kommer också från vinstdelning eller rörlig avkastning baserat på den aktuella fondens resultat.

Nyckeltal

 • EQT förvaltar tillgångar om cirka 40 miljarder euro i 19 aktiva fonder
 • För sexmånadersperioden fram till 30 juni 2019 var EQT:s intäkter cirka 295 miljoner euro och justerat resultat (EBIT) cirka 140 miljoner euro
 • Under 2018 var intäkterna cirka 393 miljoner euro och justerat resultat (EBIT) var 156 miljoner euro

Nordiskt arv och globalt fokus, med lokal närvaro

Sedan grundandet i Sverige har EQT utökat sin geografiska spridning och etablerat nya verksamheter i resten av Norden, Europa, Nordamerika och Asien och har nu kontor i 15 länder på tre kontinenter. EQT har ca 650 heltidsanställda med ungefär 40 olika nationaliteter.

Framtida tillväxt och finansiella mål

EQT anser att branschen för investeringar inom den privata marknaden har goda utsikter för långsiktig tillväxt. Branschanalyser visar att marknadens totala förvaltade kapital väntas växa med 10 procent årligen under de kommande fem åren. 

EQT:s finansiella mål är:

 • Den totala intäktstillväxten ska, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet; samt
 • Den justerade EBITDA-marginalen ska över tid vara mellan 55 procent och 65 procent.
  Utdelningspolicyn är att generera en stabilt ökande årlig utdelning (räknat i EUR)

Ägarstruktur

Majoriteten av EQT AB ägs av Partners (74 procent) och Investor AB med 23 procent. Cirka 3 procent ägs också av olika stiftelser. Investor AB väntas sälja lika stor andel som övriga ägare.

Teckna på internetbanken

För privatpersoner

För företag

Är du inte kund redan?

Det tar bara 3 minuter om du har mobilt BankID.

Bli kund

Handel med aktier innebär en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Teckning av aktier i EQT AB (publ)

SEB är en av de banker som hjälper bolaget till börsen. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund i SEB att teckna aktier från start. Som ansvarig emittent har vi inte någon rekommendation eller åsikt om att investera i noteringen.

Om du är Private Banking-kund, kontakta istället din Active Trader eller Private Banker för att teckna.

Din anmälan behöver göras i jämna poster om 50 aktier (minst 150 aktier). Aktierna i noteringen kan köpas till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer hos SEB.

Sista dag att teckna via internetbanken är fredag den 20 september klockan 23.59. Observera att denna tid kan komma att tidigareläggas.

Försäljningspriset per aktie kommer att fastställas inom ett intervall om 62-68 kronor.

Första handelsdag väntas vara den 24 september 2019. Likviden dras från konto den 26 september.

Efter tilldelning kommer antalet tilldelade aktier att synas på internetbanken. Den som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Mer information

Läs mer om noteringen på eqtgroup.com, där du också hittar börsnoteringsprospektet.
Lär mer här

Därför noteras bolaget

Syftet med noteringen är att stärka bolagets finansiella handlingsutrymme och för att skapa möjligheter för fortsatta investeringar i verksamheten. Tillväxten har historiskt varit beroende av externt kapital till nya fonder och investeringsstrategier. Med en stärkt balansräkning kan EQT själva investera och accelerera tillväxten för nya strategier. Det möjliggör också fortsatta investeringar i verksamheten och underlättar en geografisk expansion.
Börsnoteringen omfattar både en nyemission och en försäljning av befintliga aktier. Sammanlagt motsvarar noteringserbjudandet ungefär 20 procent av det totala antalet utestående aktier.

”EQT” kan avse EQT AB-koncernen, relaterade bolag eller EQT-Fonderna. EQT AB, eller ”bolaget” är EQT AB (publ), det bolag som ska noteras. All bolagsinformation och alla definitioner är hämtade från börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på eqtgroup.com.
Läs mer på eqtgroup.com

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet gäller inte i USA eller någon annanstans där lagen kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Handel med aktier innebär en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Då SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget. Informationen är generell och utgör inte någon individuell rådgivning.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se börsnoteringsprospektet på eqtgroup.com). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.
Läs mer på eqtgroup.com

I samband med denna notering tas inget kurtage ut. Däremot får SEB ersättning för att vara en av de banker som hjälper bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Customer service