Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sverige sticker ut: Sex bolag med potential

SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg
SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg

Fortsatt stark utveckling för Stockholmsbörsen och bra kvartalsrapporter från bolagen – trots det senaste dryga året med en kraftigt stigande börs verkar humöret inte svikta. Hur länge kan det hålla i? SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg tar pulsen på den svenska aktiemarknaden och lyfter fram sex bolag med fortsatt potential.

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar

Sverige sticker tydligt ut på den europeiska börshimlen med en uppgång som tydligt överträffar flertalet av regionens övriga aktiemarknader. Det har medfört att värderingen är hög ur ett historiskt perspektiv men den skiljer sig samtidigt åt mellan sektorer och bolag. På global nivå har vi från slutet av förra året sett en rotation till fördel för så kallade värdeaktier (value). I Sverige har dock denna kursändring inte varit lika tydlig utan tillväxtaktier (growth) har fortsatt utvecklas väl, främst drivet av IT och spelbolag.

Trots perioden av kraftig kursuppgång ser vi fortsatta möjligheter för Stockholmsbörsen. Vi är främst positiva till aktier som gynnas av den pågående konjunkturförstärkningen, som förväntas uppvisa bra vinsttillväxt och som har en attraktiv värdering. Här presenterar vi några intressanta aktieförslag.

Aktier som utvecklats väl med ytterligare uppsida

Priserna för flera metaller fortsätter att stiga. Det gäller framförallt kopparpriserna, bland annat som en följd av den kraftigt ökade försäljningen av elbilar i Kina och Europa. Utvecklingen möjliggör fortsatt höga vinster för Boliden, vilket också bör ge stöd till fortsatt bra kassaflöden och hög direktavkastning. När de flesta länder ställer om sina energisystem till mer hållbara lösningar och ökad andel elektricitet i sin energimix, så kan efterfrågan på metaller som koppar och nickel öka strukturellt de kommande 5–10 åren. Miljöarbetet ligger högt på bolagets agenda och skapar konkurrensfördelar. Attraktiv energimix i Norden, där bolaget har majoriteten av sina anläggningar och som baseras på vattenkraft och ökad andel vindkraft, gynnar bolaget. En hög och ökad automatiseringsgrad med alltmer eldrivna maskiner skapar förutsättning för att leverera koppar med industrins lägsta koldioxidbelastning.

H&M har haft det tufft under pandemin med bland annat ett flertal nedstängda butiker. Bolaget har under perioden vidtagit stora besparingsåtgärder, vilket innebär god potential till ökade marginaler när butikerna successivt öppnar för normal handel runt om i världen.

Det är full fart framåt för NENT (Nordic Entertainment Group). Expansionen av streamingtjänsten Viaplay förväntas skapa stora värden. Även reklammarknaden inom tv- och radioverksamheten utvecklas åt rätt håll. Bolaget har en stark bas i Norden och har också fått en bra start i Baltikum. Sammanslagningen av satellitverksamheten med tidigare konkurrenten Canal Digital ger stora besparingar.

Aktier vi gillar och som haft det motigare

Stora Enso har pressats av strukturförändringar, minskad andel grafiskt papper med förluster och minskad försäljning. Nedstängning av kapacitet minskar förlusterna och ökad volym i Uleåborg, konverterat till lönsammare förpackningsmaterial i stället för grafiskt papper, skapar en stark hävstång på vinsterna under senare delen av året.
Det finns goda möjligheter till fortsatt höga priser när efterfrågan fortsätter att växa inom massa, sågade trävaror och förpackningsmaterial. Bra tillväxtpotential gäller också för nya fiberbaserade material, där bolaget satsat stora resurser, för att ersätta material med stor miljöpåverkan.
Ett annat bolag där det under en period blåst motvind är Vestas Wind Systems. Det senaste kvartalsresultatet var en besvikelse, bland annat beroende på ökade kostnader till följd av nedstängningar. Havs- och landbaserad vindkraft har dock god tillväxtpotential och vi förväntar oss en ökad orderingång efter en svag start på året. Vindkraft är också en billig och effektiv energikälla.

Bred exponering

Avslutningsvis har vi Sandvik. Halva verksamheten är inom gruvsidan, där ökade investeringar väntar efter stigande mineralpriser. Elektrifiering och automatisering ökar värdet då gruvorna måste förbättra sin koldioxidpåverkan och minska kostnaderna. Sandvik ger en bred exponering även mot sektorer som civilflyg, energi och bilar. Vi ser redan i dag en ökning inom flyg i USA och den utvecklingen förväntas också i Europa. Airbus, som tillverkar civila flygplan, planerar för ökad produktion. Lagren av nya bilar är låg i USA och ger förutsättningar för en stark tillväxt av bilproduktionen under 2022. Lägg till det strukturförändringar i form av ett eget noterat specialstålsbolag, vilket kan skapa aktievärde via bättre nyckeltal i resterande verksamhet och tydliggöra specialstålsverksamheten.

Denna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Vill du ha hjälp med att investera hållbart?

Kontakta din Private Banker och berätta om vad hållbarhet är för dig i dina investeringar. Vi hjälper dig gärna att hitta alternativ och att skräddarsy din portfölj.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service