Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension ITP 1 & 2 – fakta

Avtalspension ITP är pensionsplanen för dig som är privatanställd tjänsteman. Planen innehåller två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2. Vilken avdelning du tillhör beror i första hand på hur gammal du är. Hos vissa arbetsgivare omfattas alla anställda av ITP 1, oavsett ålder. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Det finns två olika varianter av pension: premiebestämd och förmånsbestämd.

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Förmånsbestämd pension kallas det när man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, att den exempelvis ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepensionsområdet och i det gamla ATP-systemet. 

ITP 1 – för dig som är född 1979 eller senare

Du som har ITP 1 har en tjänstepension som är helt premiebestämd. Arbetsgivaren sätter av pengar från det att du fyller 25 år och fram tills det att du går i pension. Premien är 4,5 procent på den del av din årslön som underskrider 7,5 inkomstbasbelopp** och 30 procent på den del av din årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Minst hälften av pengarna placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du välja att placera i en fondförsäkring.

ITP 2 – för dig som är född 1978 eller tidigare

Du som har ITP 2 har en tjänstepension som består av en premiebestämd del (ITPK) som du själv kan påverka, och en förmånsbestämd del. Den premiebestämda delen är 2 procent av din lön. Din arbetsgivare betalar in premien från det att du fyller 28 år och fram tills det att du går i pension – som längst tills att du fyller 65 år. I den förmånsbestämda delen är din pensionsnivå bestämd till en viss procent av din slutlön vid pensionsålder.

Utbetalning

Utbetalningen börjar i samband med att du väljer att pensionera dig, normalt när du fyller 65 år. Du kan välja att starta pensionsutbetalningen tidigare, dock tidigast vid 55 års ålder, men då krävs det att du verkligen har gått i pension. Du kan också välja att skjuta upp utbetalningen.

Väljer du att ta ut pensionen tidigare så minskar pensionsbeloppet. På motsvarande sätt ökar pensionsbeloppet vid senare tidpunkt för din pensionering. Om du väljer tidsbegränsad utbetalning upphör utbetalningen efter den valda utbetalningsperiodens slut.

Din pensionsutbetalning kommer att beskattas som inkomst av tjänst.

Två efterlevandeskydd för dig som har familj

Du kan se till att din familj får pengar från din ITP-pension om du skulle avlida innan du har fått ut hela din pension. Det gör du genom att teckna något av, eller båda, efterlevandeskydden: återbetalningsskydd och familjeskydd. Du väljer efterlevandeskydd genom ett aktivt val hos valcentralen för ITP som är Collectum.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in och skulle ha fått själv, om du skulle avlida innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos Collectum.

Återbetalningsskyddet betalas ut till din eller dina förmånstagare under 5 - 20 år. Det är förmånstagarna som i samråd med oss bestämmer längden på utbetalningstiden. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Det blir däremot en indirekt kostnad att ha återbetalningsskydd eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster som annars skulle ha ökat storleken på din egen pension. Väljer du att ha en försäkring utan återbetalningsskydd så upphör försäkringen om du avlider. Det kan krävas hälsodeklaration för att lägga till återbetalningsskydd på din försäkring.
Läs mer om återbetalningsskydd hos Collectum

Familjeskydd

Om du väljer att ha ett familjeskydd i din ITP-pension bestämmer du ett visst belopp som ska betalas ut till dina förmånstagare om du skulle dö innan du går i pension. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos Collectum.

Beloppet du kan välja är ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp**. Det här beloppet betalas sedan ut varje år i 5, 10, 15 eller 20 år. Utbetalningen upphör senast det år när du skulle ha fyllt 70 år. Väljer du att ha familjeskydd kommer din pension att bli något lägre, eftersom en del av de pengar som din arbetsgivare betalar in för dig istället används som premie till familjeskyddet.

**I pensionssystem med inkomstgrundad pension används begreppet inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och som varje år fastställs av regeringen efter en beräkning av Statistiska Centralbyrån.
Basbelopp för i år

***Prisbasbelopp är ett tal som visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen efter en beräkning av Statistiska Centralbyrån.
Basbelopp för i år

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service