Avgifter och skatter

  • Den administrativa avgiften är 0 kronor per år och försäkring.
  • Fondförvaltningsavgift: 0,1-0,8 % på förvaltat kapital.
  • Fondförvaltningsavgiften för SEB ITP Entré Pension är 0,22 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,12 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för underliggande fonder.
  • Kostnad för familjeskydd (beroende på försäkringsbelopp och din ålder).

Skatter

De skatter som tillämpas på pensionsförsäkringar är inkomstskatt och avkastningsskatt.
Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.

Inkomstskatt

Avtalspension beskattas som inkomst av tjänst när den betalas ut. Samma sak gäller oavsett om det är du själv eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Avkastningsskatt

Alla försäkringsbolag är skyldiga att betala in avkastningsskatt varje år under hela försäkringstiden, det vill säga både under inbetalnings- och utbetalningstiden. Skatten tas från försäkringen genom att vi säljer av fondandelar och den tas ut oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat. Skatteunderlaget beräknas på försäkringskapitalets värde den 1 januari varje år, multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det här schablonberäknade underlaget är avkastningsskatten för pensionsförsäkring 15 procent.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm