Integritetspolicy

Inom SEB-koncernen är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av SEB, eller av någon annan för SEB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad bank- och försäkringssekretessen innebär, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.