Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Behandling av personuppgifter

inom Skandinaviska Enskilda Banken AB och SEB Kort Bank AB

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Det företag inom SEB som du har en relation med är personuppgiftsansvarigt för dina uppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till företagen på den här sidan.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
502032-9081

SEB Kort Bank AB
556574-6624

När vi på den här sidan skriver "SEB", "vi" eller "oss" menar vi samtliga bolag som omfattas av policyn.

Denna integritetspolicy var senast uppdaterad den 4 maj 2021.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som din IP-adress eller din inspelade röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar exempelvis medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

Vi samlar in information om dig som har ingått eller vill ingå ett avtal med oss. Det kan till exempel vara i egenskap av kund, borgensman eller pantsättare. Ibland behöver vi även samla in information om dig som är inbetalare, god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, firmatecknare, någon form av kontaktperson eller verklig huvudman. Du kan läsa mer om när vi samlar in den typen av information i nästa avsnitt.
Vilken information samlar ni in, varifrån kommer den och hur gör ni det?

Information som du lämnar till oss

Information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss kan till exempel vara uppgift om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, ekonomiska förhållanden. Det kan ske i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller i övrigt när vi administrerar ett avtal. Vi samlar även in identitetsdokumentation, till exempel fotokopior av ditt pass eller körkort eller annan dokumentation som vi är skyldiga att inhämta enligt lag.

Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt med oss. Till exempel spelar vi in telefonsamtal. Vi kan också spara kommunikation som vi får via e-post. Dessutom kan vi spara information från när du använder internetbanken, vår mobilapp eller andra internettjänster. Det kan till exempel vara information om hur du använder våra tjänster, dina köp och betalningar, din IP-adress eller din geografiska placering. Den typen av information samlas oftast in med hjälp av så kallade kakor.
Läs mer om användning av kakor (cookies)

Information som vi samlar in om dig

Utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi samla in information om dig från annat håll. Det gäller till exempel när vi

 • löpande uppdaterar information om namn och kontaktuppgifter via det statliga personadressregistret, SPAR
 • utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt, genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer
 • hämtar information från kreditupplysningsföretag

Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en rättslig grund att göra det.

För att förbereda och administrera avtal

Det vanligaste ändamålet för behandling av dina personuppgifter är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Det kan till exempel vara:

 • för att öppna konto eller andra tjänster
 • för att bevilja kort eller kredit
 • för att handlägga rättsliga anspråk samt inkassoärenden
 • för kundservice under avtalsperioden

För att följa lagar och myndighetsbeslut

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara

 • för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning
 • för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftning
 • för att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor, som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa
 • för att kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra svenska och utländska myndigheter
 • för att uppfylla lagstiftning som har att göra med riskhantering, till exempel behandlar vi uppgifter för att kvalitetsbedöma krediter för kapitaltäckningsändamål
 • för att uppfylla lagstiftning som har att göra med betaltjänster, till exempel genom att ge uppgifter till så kallade tredjepartsbetaltjänstleverantörer som har tillstånd att erbjuda tjänster som har att göra med kontoinformation eller betalningsinitiering, och genom våra åtgärder för att övervaka betalningar för att upptäcka bedrägerier
 • för att uppfylla lagstiftning som har att göra med värdepappersrörelse

Berättigat intresse (marknadsföring, produkt- och kundanalys) 

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling och för att förbättra vårt produktutbud. Informationen kan även användas för att utveckla våra system och för att göra kundanalyser i syfte att upptäcka bedrägerier. Vi kan även använda informationen för att göra riskanalyser och för att ta fram statistik för att till exempel förbättra våra kreditriskmodeller.

Vi kan även använda dina personuppgifter till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Om du inte vill få direktreklam kan du meddela oss detta. Du kan läsa mer om hur du gör längre ner.
Hur gör jag för att inte få reklam från er?

Vi kan också behandla dina uppgifter för att ge dig personliga erbjudanden. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i digitala kanaler, samt övriga personuppgifter som du lämnat till oss. Det gör vi genom så kallad profilering.
Vad är profilering?

Särskilt om kamerabevakning

I de flesta av våra fastigheter och lokaler, såsom till exempel alla bankkontor, har vi kamerabevakning. På dessa platser informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning. Vi har kamerabevakning i brottsförebyggande syfte samt för att bättre kunna utreda eventuella brott. Den rättsliga grunden för kamerabevakning är berättigat intresse, det vill säga vi har bedömt att kamerabevakningen är nödvändig för att förebygga och utreda brott.

Vi sparar normalt sett inspelningar från kamerabevakning i 60 dagar.

När du har gett ditt samtycke

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort påverkas inte, men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen än det samtycket avsåg. Om du tar tillbaka ett samtycke kan det påverka vissa avtalsvillkor, till exempel om du har fått ett lägre pris på grund av en uppgift som du har lämnat.

Enligt dataskyddslagstiftningen är behandlingen av känsliga personuppgifter endast tillåten under vissa omständigheter. Du kan läsa vad en känslig personuppgift är ovan.
Vad är en personuppgift?

När vi exempelvis behandlar uppgifter om din hälsa med anledning av ett försäkringsavtal gör vi det för att det är nödvändigt av något av följande skäl:

 • för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som kan uppstå när vi prövar en försäkringsansökan, när du vill ändra en försäkring eller när du begär ersättning från en försäkring
 • för att vi ska fullgöra de skyldigheter som vi har i egenskap av försäkringsbolag inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Det kan också förekomma att vi behandlar andra känsliga personuppgifter, till exempel facklig tillhörighet, för att dokumentera att du tillhör en viss kundgrupp, eller biometri, beteendemönster för att förebygga bedrägerier. Då gör vi det för att det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller med stöd av ditt samtycke. Läs vad som gäller om du vill ta tillbaka ett samtycke ovan.
När du har gett ditt samtycke

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi normalt uppgifterna i högst 10 år, räknat från utgången av det år avtalet upphör. Det gör vi på grund av reglerna om preskription. I vissa fall sparar vi uppgifterna en längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som vi måste uppfylla. När vi sparar personuppgifter för syften som inte har att göra med avtalsförhållandet kan andra tider gälla. Det kan till exempel vara för att vi ska uppfylla lagstiftning om penningtvätt (fem år) och bokföring (sju år).

Om du inte ingår avtal med oss, men till exempel i en ansökan har lämnat personuppgifter till oss, sparar vi normalt de uppgifterna i högst tre månader. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna längre, till exempel på grund av penningtvättslagstiftning.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Inom SEB-koncernen

Ibland kan ett annat bolag inom SEB-koncernen behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara för att ge dig erbjudanden om andra produkter, förbättra vårt produktutbud, göra olika typer av analyser och riskmodeller eller för att kunna erbjuda dig rådgivning. När det händer stödjer vi den behandlingen på berättigat intresse.

Utanför SEB-koncernen

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av andra företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Det kan exempelvis vara Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (mobilt BankID) eller Mastercard, När företag som vi samarbetar med behandlar dina personuppgifter, görs det för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av berättigat intresse.

Enligt lag är vi också i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter. Du kan läsa mer om detta ovan.
Varför och på vilken grund behandlar ni mina personuppgifter?

Överföringar till tredje land (länder utanför EU och EES)

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
 • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag med personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss. Du kan begära ett förenklat registerutdrag på internetbanken som du på vardagar normalt kan läsa direkt. Om du inte har tillgång till internetbanken, eller om du vill beställa ett fullständigt registerutdrag, kan du kontakta oss.
Beställ ett registerutdrag på internetbanken

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en legal grund för att behandla dem.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan exempelvis vara om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, se nedan.

Flytta dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten IMY, (tidigare Datainspektionen).
Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Profilering är när personuppgifter automatiskt behandlas för att göra analyser kring din ekonomiska situation, personliga val, intressen eller beteenden i våra olika mötesplatser.

Vi samlar in statistiska uppgifter från externa källor. Det kan vara uppgifter om livsstil och typiska beteenden baserade på demografiska hushållsuppgifter. Med dessa statistiska uppgifter skapar vi profiler och vi kan kombinera dem med uppgifter som vi redan har om dig.

Vi använder oss av profilering för att göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på information som framkommer när du använder våra tjänster och rör dig i våra digitala kanaler. Vi använder oss också av profilering för att förbättra din upplevelse när du använder våra digitala tjänster, till exempel genom att anpassa vilka tjänster och produkter som visas när du använder internetbanken och genom att skapa erbjudanden som är anpassade för dig. Vi kan även använda oss av profilering för att övervaka transaktioner för att motverka bedrägerier och vid automatiserade beslut. Du kan läsa mer om automatiserade beslut i nästa avsnitt.
Vad är automatiserade beslut?

I vissa fall kan vi använda oss av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis handla om att vi automatiskt godkänner eller ger avslag på en kreditansökan via internet.

Våra automatiska beslut kan ibland vara baserade på profilering. Om ett sådant beslut har rättsliga följder för dig, eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad, finns vissa begränsningar. Den typen av beslut fattar vi bara om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

Du kan begära att inte få direktmarknadsföring från oss. Du behöver då vända dig till oss och meddela att du vill ha en direktreklamspärr.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SEB. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det genom att skriva till SEB, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm. Eller via e-post: dataskyddsombud@seb.se

Om du laddat ner någon av våra appar kan vi skicka information till den enhet där appen är installerad, exempelvis i form av push-notiser. Meddelandet kan bland annat innehålla information om att ett köp genomförts, felaktig PIN-kod använts eller om ett köp nekats. I din enhets systeminställningar kan du själv styra om informationen ska skickas eller inte samt hur informationen visas på enhetens skärm i låst läge.

När informationen skickas utanför SEB-koncernen görs det med obruten kryptering fram till att informationen anländer till din app

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss via post om personuppgiftsfrågor kan du skriva till SEB, Dataskydd, 106 40 Stockholm. Du kan också kontakta oss via telefon.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Telefonnummer: 0771-365 365

SEB Kort Bank AB
Telefonnummer: 08-14 70 00