Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

ISK – ett konto för både fonder och aktier

För att handla med aktier behöver du ett konto att handla och placera aktierna på. Idag finns det olika konto­typer att välja på, men de flesta väljer investerings­­­spar­konto (ISK). Här går vi igenom vad ett ISK är och varför de flesta väljer att handla aktier med ett ISK-konto.

Öppna ISK (logga in)  Börja månadsspara i fonder (logga in)

Förvara värdepapper på ett ISK

Investerings­sparkonto (ISK) är en av de mest populära konto­typerna för aktie­handel och sparande. På ett ISK-konto kan du förvara de flesta värde­papperstyper, till exempel noterade aktier, värde­pappers­fonder och special­fonder.

ISK-konton har blivit populära eftersom det har många fördelar men som med allt annat finns det även vissa nackdelar:

Fördelar

 • Ingen skatt på försäljningar, vinst och utdelning. En årlig schablonskatt på ISK baseras på beloppet på kontot.
 • Beskattningen sköter sig själv. Den årliga schablonskatten dras utan att du behöver göra något.
 • Bra alternativ för långsiktigt sparande. Eftersom skatten är relativt låg på ett ISK-konto är det ett bra alternativ för långsiktigt sparande.
 • Enkelt att handla med aktier och fonder eftersom du inte behöver deklarera försäljning, vinster, omkostnads­belopp m.m.

Nackdelar

 • Du behöver betala schablonskatten även om dina placeringar har minskat i värde under året. Du kan inte kvitta förluster mot vinster.
 • Förluster är inte avdragsgilla. I vissa kontotyper kan du göra avdrag på skatten om du sålt fonder eller aktier med förlust, men inte på ett ISK-konto.
 • För placeringar med låg förväntad avkastning passar det i de flesta fall inte med ett ISK-konto eftersom du måste betala schablonskatt oavsett om du haft låg, obefintlig eller negativ utveckling under året. Av samma anledning bör du heller inte ha kontanta medel på ditt ISK-kapitalkonto längre än nödvändigt.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riks­gälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

ISK jämfört med depå

Även i en depå kan du spara fonder och aktier. En viktig skillnad mellan ISK och en depå är beskattningen.

Beskattning av handel med värdepapper i en depå

På en depå betalar du skatt på enskilda utdelningar och vinster vid försäljning. Du behöver alltså hålla koll på vinster och förluster på dina olika aktier för att deklarera detta årligen.

En annan skillnad mellan aktiedepåer och ISK-konton är avdrag för förluster. På en depå kan du kvitta en förlust mot en vinst i din deklaration – det kan du inte på ett ISK. Här kan du läsa mer om hur du deklarerar aktier i en depå.

Likheter mellan depå och ISK

Något som en aktiedepå och ett ISK-konto har gemensamt är att det är du som står som ägare på aktierna och att du därför har rösträtt i de bolag som du äger aktier i. 

Precis som med ett ISK-konto skulle pengarna i en aktiedepå tillfalla dödsboet om du går bort. Du kan alltså inte utnämna en förmånstagare för en depå.

Välj typ av investeringsförvar

Om du har både en depå och ett ISK kan du flytta dina aktier mellan dessa två konton. Tänk bara på att du kommer behöva skatta som om du sålt aktierna när du flyttar dem från en aktiedepå till ett ISK-konto.

Så vad ska du då välja; aktiedepå eller ISK? I första hand beror det på hur du vill bli beskattad. Föredrar du ett enkelt sparande där du kan köpa och sälja aktier utan krångel med deklarationen, eller ett där du skattar och deklarerar för de vinster du gör? Det beror också på vilken typ av sparande du tänkt dig och hur stor risk du är villig att ta.

För vem passar ISK?

 • Aktiva sparare som gör flera köp och försäljningar varje år.
 • Sparare som tar lite högre risk och tror att avkastningen 2024 kommer att överstiga 3,62 procent.
 • Sparare som inte vill deklarera varje försäljning utan hellre betalar en schablonskatt.
 • Sparare som vill ha en bra överblick eftersom olika typer av värdepapper ligger samlade på ett konto.

Vanliga frågor och svar

Ett ISK-konto beskattas med så kallad schablon­skatt. Istället för att betala skatt på varje individuell aktie­försäljning betalar du skatt på det belopp du har på ditt investerings­sparkonto enligt en viss procent­sats.

Med ett ISK-konto betalar du endast en årlig schablon­skatt vilket gör det enkelt att handla med aktier. Du behöver varken hålla koll på avkastning eller omkostnads­belopp och kan helt fokusera på dina aktieköp utan att behöva stressa över deklarationen.

Ett ISK gör det enkelt att investera pengar. Det kostar inget att öppna ett ISK-konto hos oss.

Om du är en privat­person som bor och betalar skatt i Sverige kan du öppna ett ISK-konto. Detta gäller även om du är minder­årig.

Ett ISK-konto får däremot inte öppnas av företag och det går inte heller att samäga ett ISK med någon annan.

Du betalar en årlig skatt som baseras på en schablonintäkt beräknad på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och insättningar på ISK.

För att beräkna hur stor skatten blir på ISK så räknar du först fram värdet på dina insättningar och dina tillgångar på kontot varje kvartal. Sedan delar du årets totala kontovärde och alla årets insättningar med 4, för att få fram ditt kapitalunderlag.

Nästa steg är att räkna fram schablonintäkten för ditt konto. Det gör du genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan (år 2023 var räntan 2,62 %) plus 1 procentenhet. Schablonintäkten för 2024 är alltså 3,62 % av kapitalunderlaget.

Skatten du ska betala är 30 procent av schablonintäkten. Det innebär att skatten 2024 blir 1,086 % av kapitalunderlaget (30 % av 3,62 %).

Skatten för ett ISK-konto betalas en gång om året i samband med deklarationen. Den redovisas som intäkt i din deklaration och allt du behöver göra är att säker­ställa att de uppgifter som skickats in är korrekta.

Om du är kund hos oss kan du logga in på internet­banken och öppna ett ISK-konto

Är du inte kund hos oss behöver du bli det först. Det är enkelt ordnat med BankID. Bli kund nu

Investerarskyddet för värdepapper

Eftersom SEB håller kunders värdepapper åtskilda från bankens tillgångar får kunderna ut dem i händelse av en konkurs. Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper.

Enligt lagen om investerarskydd har kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut.

Kundens ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället. 
Om flera personer har en gemensam depå får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning. Ersättningen påverkas inte av om kunden har skulder till institutet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. 

Vilka tillgångar omfattar investerarskyddet?

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper, som till exempel aktier, obligationer, aktieindex-obligationer, optioner och terminer. 
 
Vad gäller fondandelar gäller investerarskyddet om andelarna är förvaltarregistrerade.

Vilka tillgångar omfattas inte av investerarskyddet? 

Pengar på konto omfattas normalt av insättningsgarantin istället för investerarskyddet. Värdepapper inom det individuella pensionssparandet (IPS) omfattas inte av investerarskyddet. Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens webbplats

Så fungerar investeringssparkonto (4 minuter)

Investeringssparkonto eller ISK har seglat upp som den mest populära sparformen för fondsparande och aktiehandel. Men när ska man välja ett investeringssparkonto, vad kan man förvara där och hur fungerar beskattningen? Få koll på 4 minuter.