Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investerings­sparkonto – ISK

 • Samla fonder och aktier på samma konto.
 • Slipp betala vinstskatt och att deklarera dina affärer.
 • Populär sparform som passar de flesta.
 • Samla fonder och aktier på samma konto.
 • Slipp betala vinstskatt och att deklarera dina affärer.
 • Populär sparform som passar de flesta.

Handel med aktier innebär alltid en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. 

Hur fungerar ett ISK?

Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du köpa och sälja fonder och aktier utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du har haft på kontot under året. Enkelheten i ett ISK-konto har gjort det till en av de mest populära kontotyperna för sparande.

För vem passar ett ISK?

ISK passar dig som gärna slipper tänka på deklarationen av vinster och förluster och som kan ta lite högre risk i ditt sparande än att ha pengarna på ett vanligt sparkonto. I ett ISK-konto kan du förvara de flesta värdepapper såsom noterade aktier, värdepappersfonder och specialfonder. Läs mer om ISK – ett konto för både fonder och aktier.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda konto­behållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Banken håller kunders finansiella instrument avskilda från bankens tillgångar. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkurs­beslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.
Så fungerar investerarskyddet (Riksgälden)

Placera rätt sparande på ISK

På grund av den årliga schablonskatten bör du undvika att ha placeringar med låg avkastning, till exempel oplacerade pengar, på ditt ISK under längre tid. En bra tumregel för 2024 är att sparandet helst ska ge mer än 3,62 procent i årlig avkastning för att ISK ska löna sig. Välj hellre ett spar- eller placeringskonto för pengar du inte vill ta risk med.

Fördelar med ISK

Du behöver inte betala skatt på dina enskilda affärer. Istället betalar du en årlig schablonskatt (1,086 % år 2024) på det belopp du har på ditt ISK-konto.

Beskattningen sköter sig själv när du har ett ISK-konto. Underlaget till schablonskatten är förtryckt i deklarationen och du behöver inte göra något.

Eftersom du inte behöver deklarera försäljning, vinster, omkostnadsbelopp med mera är det enkelt att handla med värdepapper om du har ett ISK.

  Investerings­-
sparkonto (ISK)
Enkla depån Fond­konto Kapital­försäkring
Få tillgång till dina pengar när du vill och utan kostnad Ja Ja Ja  
Förmånligt vid avkastning över 3,62 % (2024)(schablonbeskattning*) Ja     Ja3
Årlig avgift för sparformen  Nej1 Nej1 Nej1 Ja2
Möjlighet att placera i fonder Ja Nej Ja Ja
Möjlighet att placera i aktier och andra värdepapper Ja Ja Nej  
Välj själv vem som får dina tillgångar om du avlider       Ja


1Årlig avgift för fond och/eller courtage tillkommer.

2Årlig avgift för försäkringen + administrationsavgift och årlig avgift för fond.
3Hänsyn har inte tagits till eventuell årsavgift på kapitalförsäkring.

 • I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt (2024: 1,086 %). Av den anledningen betalar du inte någon skatt den dagen du tar ut dina pengar i dessa två sparformer.
 • På fondkonto och enkla depån betalar du 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Sparar du i fonder betalar du också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12% av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Tänk på att:

 • Om du säljer med förlust från ditt fondkonto eller din depå kan du dra av den förlusten i din deklaration.
 • Om du flyttar över fonder från ett fondkonto eller depå till exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) ska du skatta som vid en försäljning.

Enkla depån

Fondkonto

Kapitalförsäkringar

Öppna ISK (logga in)

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Vanliga frågor och svar om ISK

Du kan använda ett investeringssparkonto för noterade aktier och andra värdepapper. Till exempel:

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Aktier
 • Börshandlade fonder (ETF:er)
 • Strukturerade placeringar
 • Börshandlade certifikat
 • Warranter
 • Vissa obligationer

Om du investerar i fonder och värdepapper med låg förväntad avkastning kan en depå passa bättre, i annat fall riskerar investeringssparkontots schablonskatt att bli större än värdeökningen.

Förhandsinformation om investeringssparkontot (ISK)
Information om Investeringssparkontot (ISK)
Produktblad ISK

När du sparar på investeringssparkonto betalar du en årlig schablonskatt, oavsett om ditt sparande har ökat eller minskat i värde. Därför bör du inte ha placeringar med låg förväntad avkastning på ditt investeringssparkonto längre tid än nödvändigt, som till exempel likvida medel och korta räntefonder. Risken är annars att schablonskatten äter upp värdeökningen på ditt sparande.

Välj hellre vårt Enkla sparkonto för pengar du inte vill ta risk med, eller ett placeringskonto om du kan binda pengarna en period för möjlighet till högre ränta.

Skillnaden mellan sparkonto och placeringskonto

Med ett investeringssparkonto betalar du skatt baserad på det totala värdet på ditt konto, oavsett hur ditt sparande har utvecklats under året.

För att räkna ut din skatt lägger vi ihop det värde du har på investeringssparkontot i början av varje kvartal, och värdet av de pengar och värdepapper som du har satt in under året. Vi delar summan med fyra för att få fram ett medelvärde av kontots värde under året. Det kallas kapitalunderlag.

Vi multiplicerar sedan kapital­underlaget med statslåne­räntan för november föregående år, ökad med 1,0 procent­enheter, och får då fram schablonintäkten. Som lägst får schablon­intäkten vara 1,25 procent av kapital­underlaget.

Du betalar 30 procent skatt på schablon­intäkten varje år.

Exempel:

Statslåneräntan per den 30 november 2023 fastställdes till 2,62 procent. Denna ökas med 1,0 procentenheter vilket ger en schablonintäkt på 3,62 procent av kapitalunderlaget.

Kapitalunderlag Schablonintäkt (3,62 %) Din skatt 1,086 %
25 000 kr 905 kr 272 kr
100 000 kr 3 620 kr 1 086 kr
500 000 kr 18 100 kr 5 430 kr
1 000 000 kr 36 200 kr 10 860 kr

Själva investeringssparkontot kostar ingenting, men förutom den årliga schablonskatten betalar du courtage för dina affärer och förvaltningsavgifter för dina fonder. Förvaltningsavgiften för respektive fond hittar du i fondlistan och fondens faktablad.

Se prislistan för aktuella handelspriser

Om du vill flytta fonder och värdepapper från ett fondkonto eller en depå till ett investeringssparkonto, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att en flytt räknas som en försäljning, och att du behöver deklarera eventuella vinster eller förluster som uppstår i samband med flytten.

Ja, det finns ingen begränsning för hur många ISK du kan ha. Fördelen med att ha flera ISK är att du kan dela upp ditt sparande utifrån ditt mål med sparandet, exempelvis pensionen, sparande till barnen eller en resa. Då blir det enklare att skilja dina olika sparanden åt och att jämföra utvecklingen mellan dem. För att hålla isär dina olika ISK kan du namnge varje konto med t.ex. ”resa” eller ”pension”.

Investerarskyddet för värdepapper

Eftersom SEB håller kunders värdepapper åtskilda från bankens tillgångar får kunderna ut dem i händelse av en konkurs. Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper. Enligt lagen om investerarskydd har kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut.

Kundens ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället. Om flera personer har en gemensam depå får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning. Ersättningen påverkas inte av om kunden har skulder till institutet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. 

Vilka tillgångar omfattar investerarskyddet?

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper, som till exempel aktier, obligationer, aktieindex-obligationer, optioner och terminer.

Vad gäller fondandelar gäller investerarskyddet om andelarna är förvaltarregistrerade. 

Vilka tillgångar omfattas inte av investerarskyddet?

Pengar på konto omfattas normalt av insättningsgarantin istället för investerarskyddet. Värdepapper inom det individuella pensionssparandet (IPS) omfattas inte av investerarskyddet. Mer information om investerarskyddet finns att läsa på så fungerar investerarskyddet (Riksgälden)

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.