Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Traditionell försäkring

Ett enkelt och tryggt sparande

  • Du får garanti på inbetalda premier
  • Om du vill ägna dig åt annat än att se över dina placeringar
  • Erfarna förvaltare tar hand om dina pensionspengar

Traditionell försäkring är en sparform för dig som inte själv vill lägga tid och energi på att ha koll på dina placeringar. Erfarna förvaltare sköter ditt pensionskapital och du har en garanti på inbetalda premier. Det är också en bra lösning för dig som närmar dig pension och vill säkra upp hela eller delar av ditt pensionskapital, eller om du vill komplettera mer riskfyllda placeringar med säkrare placeringar.

Erfarna förvaltare sköter ditt försäkringskapital med målet att skapa trygg och jämn avkastning över tid och alltid behålla en garanti i grunden. Garantin innebär att du hela tiden vet vilket försäkringsbelopp du – som allra lägst – kommer att få när det är dags för utbetalning.

Det garanterade försäkringsbeloppet består för pensionsförsäkring av 88 procent av dina inbetalda premier plus en garanterad ränta som för närvarande är 1,25 procent. För kapitalförsäkring är garantin 80 procent av dina inbetalda premier. Utöver garantin får du del av eventuell avkastning i form av återbäringsränta. Vår återbäringsränta är för närvarande 2,5 procent.

Inom ramen för de placeringsriktlinjer som försäkringsbolaget har bestämt sprider förvaltaren riskerna genom att välja placeringar med exponering mot flera olika tillgångsslag, till exempel aktier, räntor och fastigheter. De kan också välja att investera i andra alternativ som är svåra att komma åt som privat sparare, som till exempel mikrofinansieringslån och infrastruktur.

Vid val av investeringar är hållbarhet en viktig och integrerad del av utvärderingen. Områden som miljö och mänskliga rättigheter är aspekter som alltid vägs in i bedömningen.

Kapitalförsäkring

Den premie du betalar intill din kapitalförsäkring får du inte dra av i deklarationen. Utbetalningar från försäkringen inkomstbeskattas inte.

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt, och det är vi som försäkringsbolag som är skattskyldiga för den. Skatten baseras på försäkringsbeståndets tillgångar, inbetalda premier och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar vi ut en avgift ur försäkringen. Avgiften tas ut dels genom ett årligt avdrag, dels genom avdrag på inbetalda premier.

Underlaget för avgiften räknas fram på följande sätt:

Försäkringens värde vid ingången av året och värdet av inbetalda premier
(halva värdet av de premier som betalats in 1 juli – 31 december) multipliceras med det högsta av:

  • 1,25 procent
  • Föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet.

Avgiften för att täcka avkastningsskatten är sedan 30 % av detta underlag.

Pensionsförsäkring

Den premie som är inbetald till en tjänstepensionsförsäkring är med vissa begränsningar avdragsgill för arbetsgivaren. Premien till en privat pensionsförsäkring är endast avdragsgill för den som är näringsidkare eller som helt saknar pensionsrätt i sin anställning.

De utbetalningar som görs från försäkringen, såväl ålderspension som efterlevandepension, beskattas hos mottagaren som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid ett eventuellt återköp av försäkringen.

Arbetsgivaren ska betala särskild löneskatt på tjänstepensionspremier.

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt, och det är vi som försäkringsbolag som är skattskyldiga för den. Skatten baseras på försäkringsbeståndets tillgångar och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar vi ut en årlig avgift ur försäkringen. Avgiften är 15 procent av försäkringens värde vid årets ingång multiplicerat med det högsta av antingen:

  • 0,5 procent
  • Föregående års genomsnittliga statslåneränta

Avgifter


Fast årlig avgift:

191 kronor

Rörlig årlig avgift utan premieavgift:

0,95 procent

Rörlig årlig avgift med premieavgift:

0,80 procent


Garantier


Pensionsförsäkring:

88 procent av inbetald premie och 80 procent av inflyttat kapital samt en garanterad ränta på 1,25 procent brutto (0,30 procent netto)

Kapitalförsäkring:

80 procent av inbetald premie

Återbäringsränta:

2,0 procent


Pensionsspar trad


Fast årlig avgift:

150 kronor

Rörlig årlig avgift utan premieavgift:

0,95 procent


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service