Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Försäkringsinformation – Traditionell försäkring

Här hittar du information om våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkrings­kollektivets tillgångar, kollektivets inbetalda premier och statslåneräntan.

Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt.

Avgiften tas dels ut i början av varje år och dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Den årliga avgiften motsvarar 1,086 procent (år 2024) av försäkringens värde vid ingången av året och avdraget på premier är 1,086 procent (år 2024) av värdet på premier som inbetalas under det första halvåret och 0,543 procent (år 2024) av värdet på premier som inbetalas under det andra halvåret.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB före 2015-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkrings­aktiebolaget SEB Trygg Liv.

Avgiften tas ut dels löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan, dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 1,086 procent (år 2024) och avdraget på premier är 1,086 procent (år 2024) av värdet på premier som inbetalas under det första halvåret och 0,543 procent (år 2024) av värdet på premier som inbetalas under det andra halvåret.

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar och statslåneräntan.

Försäkringsbolaget tar i början av varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften motsvarar 0,372 procent (år 2024) av försäkringens värde vid ingången av året.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB före 2016-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften tas ut löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 0,372 procent (år 2024).

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Löpande premie Högst: 1 miljon kronor per år
 

Minst: 500 kronor per månad

Engångsbetald premie Högsta engångsbetalning: 5 miljoner kronor
  Lägsta engångsbetalning: 10 000 kronor
 

Ytterligare premier maximalt 10 procent av engångsbetalningen eller 100 000 kronor om det är högre än 10 procent.

 

 

Begränsningen gäller sammanräknat per år och ägare (privatägd) samt försäkrad (företagsägd).
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

Pensionsspar trad

Löpande premie Högst: Två prisbasbelopp per år. Se aktuella basbelopp
  Minst: 300 kronor per månad
 
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tjänstepensionsförsäkring Högst: 25 miljoner kronor per år
Minst: 500 kronor per månad
  Lägsta engångsbetalning är 10 000 kronor
Privat pensionsförsäkring Högst: 5 miljoner kronor per år
Minst: 500 kronor per månad
  Lägsta engångsbetalning är 10 000 kronor
Begränsningen gäller per försäkrad och kalenderår.
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

När utbetalningarnas storlek ska beräknas använder försäkringsbolagen livslängdsantaganden det vill säga antaganden om hur länge en person förväntas leva. Antaganden kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen, men även mellan olika produkter och delbestånd.

För traditionell försäkring förväntas en man som är 65 år idag att bli cirka 87 år och en kvinna förväntas leva till cirka 89,5 år. I de fall vi använder könsneutrala antaganden det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till cirka 88,5 års ålder.

År

Avgift i procent av återköpt belopp
1 Återköp medges ej
2 2,5 %
3 2,5 %
4 2 %
5 2 %
6 1,5 %
7 1,5 %
8 1 %
9 1 %
10 0,5 %
11 0 %

Avgiften anges i procent av det värde som återköps och uppgår som lägst till 700 kronor under de tio första försäkringsåren.

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor.

Pensionsspar trad

Återköpsavgift: 300 kronor

För en försäkring tecknad med engångspremie eller med premiebetalningstid kortare än tio år gäller en begränsad återköpsrätt under de fem första åren. Försäkringen kan då under de fem första åren återköpas med 20 procent per år.

Enligt Försäkringsavtalslagen tillåts inte återköp under det första året.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm