Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är en EU-förordning som syftar till att göra det enklare för dig att jämföra hållbarhets­arbetet i olika finansiella produkter.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som SFDR heter på svenska, har skapat ett standardiserat sätt att rapportera kring hållbarhet som ställer krav på hur fondbolag inom EU ska informera sina kunder om sitt hållbarhetsarbete, både som bolag och för de fonder som de förvaltar.

De huvudsakliga målen med förordningen är att

  • öka transparensen kring hållbarhet
  • underlätta finansiering av tillväxt på ett hållbart sätt
  • motverka Greenwashing (grönmålning).

SFDR skapar underlag till ett mer gemensamt sätt att se på vad hållbara investeringar är. SFDR är en del av EU:s paket för att bli klimatneutrala till år 2050, genom EU:s Green deal, eller EU:s gröna giv på svenska. Inom ramen för den gröna given så finns flera förordningar och regelverk som alla bidrar till omställningen. Viktigt att veta är att alla delar ännu inte är helt klara, även om de i många fall är samman­kopplade med varandra.

Hållbara investeringar enligt SFDR

Förordningen ställer krav på att fondbolaget ska redovisa hur deras fonder antingen bidrar till mål för miljö och social hållbarhet eller huruvida fondernas investeringar inte medför någon betydande skada på miljö eller social hållbarhet. Hållbara investeringar görs främst i fonder som klassas som fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder, även kallade mörkgröna fonder) och därför bara får göra hållbara investeringar. Hållbara investeringar kan också, i olika utsträckning, finnas i fonder som klassas som fonder med hållbara egenskaper (artikel 8-fonder, även kallade ljusgröna fonder).

Bidra till ett miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål

Fondbolaget ska uppge om och i vilken utsträckning fondens investeringar bidrar till ett miljömässigt eller ett socialt mål. Det kan exempelvis vara att fondens investeringar bidrar till minskad klimatpåverkan eller ökat fokus på jämställdhet och inkludering.

Ej medföra betydande skada på miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål

Fondbolaget ska uppge om och i vilken utsträckning fondens investeringar inte medför några negativa konsekvenser på miljömässiga- eller sociala hållbarhetsmål. Det innebär att investeringarna som fonderna gör ska ta hänsyn till vissa valda hållbarhets­faktorer. Det kan exempelvis handla om utsläpp eller vattenrelaterade miljömässiga hållbarhets- eller jämställhets­frågor för sociala hållbarhetsmål.

God bolagsstyrning

De bolag som fonder investerar i ska följa praxis för god bolagsstyrning, som till exempel att bolagen har sunda policys, rimliga ersättningsnivåer och agerar trovärdigt och ansvarsfullt.

Det här innebär SFDR för dig som sparar i våra fonder

Vi är många som vill investera våra pengar för frågor som vi tycker är extra viktiga. Men det är samtidigt bra att vara medveten om att hållbarhet är ett brett och i många fall komplicerat område. Hållbarhetsfrågor behöver inte alltid vara enkla att dela in som svarta eller vita och området som omfattas är brett och spänner över allt från hur bolag hanterar miljöfrågor till deras påverkan på samhället i stort.

SFDR utgör ett omfattande underlag för att beskriva hur vi som fondbolag tar oss an dessa frågor i vår förvaltning och hur de implementeras i våra fonder. Det stärker vår ambition kring att du som kund ska känna dig trygg med de metoder och processer som vi använder för att på ett ansvarsfullt sätt integrera hållbarhetsfrågor i vår förvaltning oavsett vilken fond du väljer att spara i och vilka frågor som du brinner extra mycket för.

Frågor och svar

SFDR är en del av EU:s handlingsplan för att skapa ett koldioxidneutralt Europa fram till år 2050, EU:s ”Green Deal”. Målet är bland annat att styra privata tillgångar mot mer hållbara investeringar för att kunna finansiera den omställning som EU vill göra. SFDR ska därmed ge investerare bättre dokumentation kring deras investeringar, hur hållbara de är och vilken påverkan de har.

Vilken information ett fondbolag ska lämna om sina fonder styrs av SFDR och beroende på vilken kategori en fond klassificeras inom så kan informationen skilja sig åt. Fonder delas in i tre olika kategorier

Fonder med hållbara investeringar som mål – (artikel 9-fonder, även kallade mörkgröna fonder). Fonderna investerar i bolag som bidrar till antingen miljömässiga mål till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp  och sociala mål till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp eller eller bidrar till sociala mål till exempel genom att säkerställa lika tillgång för alla kvinnor och män till utbildning av god kvalitet till ett överkomligt pris.

Fonder med hållbara egenskaper – (artikel 8-fonder, även kallade ljusgröna fonder). Fonder som bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen. Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med förvaltningen, även om dessa fonder också kan göra hållbara investeringar. Fonderna tar även hänsyn till hållbarhetsrisker och negativ inverkan.

Övriga fonder

Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning ändå. Men fonderna kan ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder. Fonderna ska även lämna information om eventuella hållbarhetsrisker och hur de förväntas påverka fondens avkastning.

Kom ihåg! SFDR är ett regelverk som styr hur transparenta ett fondbolag ska vara med hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och inte hur fonder ska klassificeras.

All information om fondens hållbarhetsarbete hittar du i Fondlistan under respektive fond. Informationen som relaterar till SFDR ersätter den Hållbarhetsinformation som vi som fondbolag tidigare publicerat på Fondlistan.

Om du vill läsa mer om SEB Investment Managements hållbarhetsarbete så hittar du det här

EU har idag etablerat en grön taxonomi för vad som kan anses vara en investering som stöttar något av EU:s uppsatta miljömål och som kan klassas som miljömässigt hållbart. Fonder behöver enligt SFDR redovisa för hur stor andel av en fond som är miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomi. 

Men hållbara investeringar kan även utgöras av andra typer av investeringar som inte ryms inom den gröna taxonomin, exempelvis investeringar inom sociala områden såsom jämställdhet. EU arbetar just nu för att ta fram även en social taxonomi.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, Principal Adverse Impacts (PAI), syftar till att visa hur investeringsbeslut genom en finansiell aktör kan ha negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Det är en lista med indikatorer, som fondbolag behöver redovisa både på bolagsnivå och delvis på produktnivå, som mäter negativa konsekvenser. Vissa av indikatorerna är obligatoriska för ett fondbolag att rapportera på, medan vissa just nu är frivilliga. Exempel på indikatorer kan vara utsläpp av växthusgaser, hantering av avfall eller syn på mänskliga rättigheter. Dessa indikatorer som fondbolagen åtar sig att följa behöver beaktas i fondbolagets investeringspolicy och de indikatorer som respektive fond åtar sig att beakta ska vara integrerade i fondens investeringsbeslut.

SEB Investment Management har valt att beakta följande hållbarhetsfaktorer: klimat, miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrättsliga frågor samt jämställdhet.

Läs mer om de indikatorer som SEB Investment Management valt att följa

Fondbolagen ska lämna följande information för de fonder de förvaltar;

Förhandsinformation – ingår i fondernas prospekt/Informationsbroschyr som finns under respektive fond i Fondlistan.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar – finns presenterat i en pdf för respektive fond i Fondlistan

Periodisk information – följer upp på de åtaganden som fonden utlovat i förhandsinformationen, återfinns som bilaga till eller i fondens årsberättelse som finns presenterat under respektive fond i Fondlistan.