Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Spara hållbart i våra fonder

Med ditt fondsparande har du goda möjligheter att bidra till en mer hållbar värld. Men hur vet man egentligen hur hållbar en fond är? Vi guidar dig genom hållbarheten i vårt fondutbud och hur vi jobbar hållbart med våra egna fonder. Vi förklarar EU:s hållbarhets­kategorier och Morningstars hållbarhets­betyg.

Hållbarheten hos fonderna i vårt utbud

Alla fondbolag med fonder i vårt utbud ska ha skrivit under Principles for Responsible Investments (PRI) – ett initiativ som stöds av FN. Riktlinjerna i PRI ska uppmuntra investerare att integrera hållbarhet för långsiktigt god avkastning och riskhantering. Genom att signera PRI har bolagen lovat att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar, bland annat att de tar hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor i sina processer och beslut.

Fondbolagen ska redovisa på vilket sätt de tar hänsyn till detta. Du hittar en fonds hållbarhetsinformation bland dokumenten på dess detaljsida i fondlistan.

Fondlistan

I fondlistan hittar du också vårt huvudutbud, alltså kvalitetssäkrade fonder som erbjuder bra fondsparande för olika behov och inriktningar. Merparten av dessa fonder har våra experter analyserat djupare för att säkerställa att de inte investerar i kontroversiella vapen eller i bolag som överskrider gränsvärden för termisk kol. De återkopplar också till bolagen hur de på sikt kan förbättra sin hållbarhetsprofil.

Läs mer om vårt huvudutbud av fonder

Hållbarhetsarbetet i våra egna fonder

För vårt eget fondbolag, SEB Investment Management, är hållbarhet den enskilt största strategiska frågan som påverkar alla långsiktiga investeringar. År 2040 ska hela bolagets förvaltade kapital vara koldioxidneutralt. Arbetet för att uppnå det vilar på tre huvudstrategier:

  • Väljer in. Bedömer bolag ur hållbarhetsperspektiv före en investering.
  • Aktivt ägande. Påverkar genom dialog de bolag vi äger i hållbar riktning. Vi röstar vid bolagsstämmor och deltar i valberedningar.
  • Väljer bort.Avstå från en investering i bolag eller branscher med alltför stora hållbarhetsutmaningar.

Läs mer om hur vårt fondbolag arbetar med våra egna fonders hållbarhet (sebgroup.com)

Läs mer om hur vi som bankkoncern arbetar med hållbarhet (eng, sebgroup.com)

EU:s hållbarhetskategorier

Enligt lag delas alla fonder in i EU:s hållbarhetskategorier. Indelningen är en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering.

I fondlistan hittar du filter för kategorierna Hållbarhet som mål och Hållbara egenskaper.

Sökfilter

Hållbarhet som mål (artikel 9)

Kallas också mörkgröna fonder eller artikel 9-fonder. Dessa fonders själva syfte och mål är att investera hållbart. Fonderna investerar i bolag som bidrar till hållbarhet, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller tillhandahåller rent vatten.

Fonder med hållbarhet som mål i fondlistan

Hållbara egenskaper (artikel 8)

Kallas också ljusgröna fonder eller artikel 8-fonder. Dessa fonder bidrar till hållbarhet utan att hållbarheten är det övergripande syftet med förvaltningen:

  • Väljer hållbara investeringar
  • Undviker vissa typer av investeringar, till exempel i fossila bränslen
  • Tar hänsyn till hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Fonder med hållbara egenskaper i fondlistan

Övriga fonder (artikel 6)

De fonder som inte klassas som ljusgröna eller mörkgröna kan ändå integrera hållbarhet i sin förvaltning. Men fondens inriktning kan innebära att

  • tillgångarna inte går att hållbarhetsklassa, som till exempel statsobligationer, som ofta finns bland tillgångarna i till exempel lågriskfonder.
  • fonden investerar i koldioxidintensiva branscher, till exempel i bolag som levererar fossila bränslen. (Som ägare kan fonden påverka bolag att ställa om till en klimatmässigt mer hållbar verksamhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet.)

Läs mer om EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

Morningstar jämför hållbarheten mellan liknande fonder

Många av fonderna i vår fondlista har ett hållbarhetsbetyg som analysföretaget Morningstar satt. Du ser betyget på fondens detaljsida i vår fondlista. Betyget visar hur väl fonden placerar i företag som arbetar med hållbarhet utifrån miljö, sociala frågor och styrning. Betyget sätts i relation till andra fonder i samma kategori. Det innebär att en fond som investerar i bolag vars verksamhet till exempel är att hantera fossila bränslen kan få ett högt hållbarhetsbetyg för sitt sätt att hantera hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder i sin bransch.

Fakta om Morningstars hållbarhetsbetyg (morningstar.se)

Hållbarhetsinformation från Morningstar för SEB:s fondutbud (pdf)