Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

6 steg till ett hållbart fondsparande – så kommer du igång

Hur får man till ett sparande som gör positiva avtryck både i den egna plånboken och i vår gemensamma omvärld? Som alltid måste du börja med att fundera över målet med ditt sparande, hur lång spartid du har och vilken risk du kan acceptera. Därefter kan du börja din resa mot ett mer hållbart fondsparande – vi guidar dig längs vägen.

Att köpa fonder innebär en risk. Det kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

1. Välj bort branscher som du inte vill investera i

Ett effektivt sätt att göra sitt sparande mer hållbart är att se över vilka branscher som olika fonder investerar i – och vilka branscher fonderna väljer bort. När du väljer att spara i SEB:s egna fonder kan du känna dig trygg med att sektorer som kontroversiella vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet utesluts eller begränsas kraftigt från fondernas innehav. Reglerna för vilka branscher som utesluts baseras på vårt eget fondbolags hållbarhetspolicy.

I fondlistan hittar du mer information om vilka branscher som fonderna i vårt utbud utesluter. Klicka på fondens namn i listan och välj ”hållbarhetsrelaterade upplysningar”. Du kan också läsa mer om vårt fondbolags hållbarhetsarbete här.

 

2. Välj fonder utifrån ambitionsnivå och hållbarhetsfokus

Sedan 2021 delas fonder in i tre kategorier för att tydliggöra fondens ambitionsnivå inom hållbarhet.

  1. Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9), även kallade mörkgröna fonder
  2. Fonder med hållbara egenskaper (artikel 8), även kallade ljusgröna fonder
  3. Övriga fonder (artikel 6)

Fonder i kategori 1 och 2 är bra byggstenar i ett mer hållbart sparande. Här har fonderna högre krav på transparens och uppföljning och måste till exempel redogöra för vilka hållbarhetsmål investeringarna bidrar till. I vår fondlista kan du enkelt filtrera fram de fonder som tillhör respektive kategori, läs mer under punkt 4.

Här kan du läsa mer om de tre kategorierna.

Fonder med hållbara investeringar som mål, också kallade mörkgröna fonder, har som främsta syfte och mål att göra hållbara investeringar. Fonderna investerar i bolag som arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller förbättrar tillgången på rent vatten.

Fonder med hållbara investeringar som mål utgör cirka 5 procent av den svenska fondmarknaden. SEB har ett av marknadens bredaste utbud, förvaltade både av vårt eget fondbolag och av andra externa fondbolag.

Fonder med hållbara investeringar som mål i fondlistan

Fonder som främjar hållbara egenskaper, också kallade ljusgröna fonder, kan också göra hållbara investeringar. Men det är inte det främsta syftet med förvaltningen. Istället bidrar många fonder till hållbarhet genom att undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen, eller genom att aktivt påverka företagen att bli mer hållbara. Merparten av fonderna på den svenska fondmarknaden hör till denna kategori.

Fonder som främjar hållbara egenskaper har ofta en bredare riskspridning mellan regioner, branscher och tillgångsslag än fonder med hållbara investeringar som mål. Ambitionsnivån inom hållbarhet kan dock skilja sig mycket inom kategorin och du kan därför behöva läsa igenom fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar för att vara säker på att den fond du väljer lever upp till dina förväntningar.

Fonder med hållbara egenskaper i fondlistan

Fonder som inte främjar hållbara egenskaper eller inte har hållbara investeringar som mål kallas för övriga fonder eller artikel 6.

Fonderna kan ändå ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning, men behöver inte göra det. Fonderna kan också ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder. Fonder kan också tillhöra kategorin för att de investerar i koldioxidintensiva branscher, även om de arbetar för att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

3. Tänk på riskspridning

När du sätter samman ett fondsparande med hållbarhetsfokus kan det vara en bra idé att välja fonder inom båda kategorierna: fonder med hållbara investeringar som mål och fonder med hållbara egenskaper. 

Anledningen är att fonder med hållbara investeringar (s k mörkgröna fonder) ofta har en smalare placeringsinriktning jämfört med andra fonder, eftersom de många gånger fokuserar på ett specifikt hållbarhetsmål. Det kan till exempel handla om investeringar i förnybar energi eller hållbar vattenförsörjning.

De flesta är dessutom aktiefonder med en något högre risknivå, som passar bäst som kryddor i en portfölj. Därför kan det vara nödvändigt att också välja fonder som främjar hållbara egenskaper (s k ljusgröna fonder) för att du ska få en bra riskspridning i ditt sparande.

Gemensamt för dessa två kategorier är att det ställs krav på fondbolagen att rapportera på vilket sätt hållbarhet har integrerats i förvaltningen. Det är därför ett tryggare val jämfört med kategorin övriga fonder om du vill göra ditt sparande mer hållbart.  

4. Ta hjälp av filtreringsmöjligheterna i fondlistan

I fondlistan kan du med hjälp av filtreringsfunktionen söka fram fonder inom områden som du tycker är viktiga. Utöver att filtrera på fonder med hållbarhet som mål och fonder med hållbara egenskaper kan du till exempel filtrera fram fonder inom jämställdhet, miljö, påverkan (impact), förnybar energi, vatten samt teknologi och innovation.

Här är några snabbvägar till filtreringar som är extra populära bland våra kunder. Fler filtreringar hittar du i fondlistan.

5. Morningstars hållbarhetsbetyg

Många av fonderna i vår fondlista har ett hållbarhetsbetyg från analysföretaget Morningstar. Betyget visar hur väl fonden placerar i företag som arbetar med hållbarhet utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Betyget sätts i relation till andra fonder i samma kategori. Det innebär att en fond som investerar i bolag vars verksamhet till exempel är att hantera fossila bränslen, kan få ett högt hållbarhetsbetyg för sitt sätt att hantera hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder i sin bransch.

6. Glöm inte att rebalansera

När du sätter samman en portfölj av olika fonder så kommer de över tid att utvecklas olika, och därmed avvika från den fördelning som du en gång bestämde dig för. Därför är det bra att åtminstone en gång per år återbesöka sitt sparande för att se över hur de olika fondinnehaven har utvecklats och om det finns anledning att göra justeringar.

Om du till exempel har valt att kombinera aktiefonder och räntefonder i ditt sparande och aktiemarknaden utvecklas starkt under ett år, är sannolikheten stor att aktiefonderna utgör en större andel av din portfölj i slutet av året. För att behålla din risknivå och fördelning mellan aktier och räntor behöver du därför omfördela i portföljen. Det kallas ofta för rebalansering.

Du kan också välja fonder som erbjuder automatisk rebalansering. Ett bra exempel är SEB Startfonder som placerar i både aktie- och ränteplaceringar till en låg avgift. Fonderna finns i olika risknivåer och tillhör kategorin fonder som främjar hållbara egenskaper, så kallade ljusgröna fonder. Läs mer och få hjälp att välja startfond här.

Startfonderna är specialfonder. Mer information t ex faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i fondlistan.

En god grund

Alla fondbolag med fonder i vårt utbud har skrivit under FN:s principer för hållbara investeringar – PRI (Principles for Responsible Investments). Genom att signera PRI har bolagen lovat att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar, bland annat att de tar hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor i sina processer och investeringsbeslut. Läs mer om de sex principerna som fondbolagen har åtagit sig att följa.

Princip 1: Vi kommer att införliva ESG-frågor* i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

* Begreppet ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) and Governance (bolagsstyrning) och sammanfattar de olika delar som bolag ska ta hänsyn till i sin verksamhet.

Princip 2: Vi kommer att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i vår ägarpolicy och praxis.

Princip 3: Vi kommer att begära lämplig information om ESG-frågor från de företag där vi investerar.

Princip 4: Vi kommer att främja acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.

Princip 5: Vi kommer att arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet när det gäller att implementera principerna.

Princip 6: Vi kommer att rapportera och följa upp våra aktiviteter och framsteg mot att implementera principerna.