Hållbarhet i SEB:s fonderbjudande

Alla fonder som erbjuds utvärderas utifrån såväl finansiella faktorer som ESG-aspekter –Environment, Social, Governance – både när de väljs in till utbudet och löpande i uppföljningsarbetet.

Grundläggande inom vårt hållbarhetsarbete är att alla fonder och fondbolag bedöms initialt i en omfattande utvärderingsprocess där vi undersöker hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och i vilken utsträckning ESG-integrering införlivas i förvaltningen.

Vi utvärderar bland annat om och hur ESG-aspekter finns med i investeringsprocessen, vilka verktyg förvaltarna använder, hur förvaltarna styrs och följs upp utifrån hållbarhetsaspekter och vad fonden väljer bort i sina investeringar. SEB:s aktuella exkluderingslista ingår alltid som en del i utvärderingen.

Vilka fonder väljs bort?

Samtliga SEB-fonder vi erbjuder bedriver ett aktivt ägarskap och påverkansarbete, integrerar successivt hållbarhetsaspekter allt mer i förvaltningsmodellerna samt väljer bort placeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen och förbränningskol, enligt de kriterier vi beslutat om i koncernen.

Genom SEB:s fondbolag kan vi som försäkringsbolag dra nytta av resurser som är helt dedikerade till att enbart arbeta med ansvarsfullt ägande. Vi har ett nära samarbete med kapitalförvaltningsorganisationen och gemensamt utarbetar vi en strategi utifrån SEB:s övergripande hållbarhetsambitioner.

Fonder från andra leverantörer än SEB, externa fonder, utvärderas av ett särskilt fondanalysteam. Vi kräver att alla externa fondbolag vi erbjuder ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

De bolag vi har relationer med sedan länge, och som eventuellt inte signerat principerna, arbetar vi aktivt med för att få dem att underteckna PRI och därmed förbinda sig till att uppnå vissa internationellt erkända krav inom hållbarhetsområdet.

Varför är det viktigt för oss att de externa fondbolagen undertecknat PRI?

SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och vi anser att de sex principerna ger bra vägledning i hållbarhetsarbetet.

De sex principerna handlar bland annat om att integrera hållbarhetsaspekter i förvaltningen av fonderna, bedriva aktivt ägarskap och att varje år rapportera status och framsteg inom hållbarhetsområdet.

Vi ser PRI som ett användbart och viktigt verktyg för att utvärdera externa fondbolag.

Enkla hållbara fondval

Förutom att säkerställa hållbarhetsnivån i utbudet vill vi att du som sparare ska kunna göra hållbara val utifrån dina egna preferenser. Därför fokuserar vi mycket på att erbjuda och utveckla enkla verktyg för hållbarhetsguidning.

I vår fondlista finns en grön bock som leder till fondens hållbarhetsprofil där hållbarhetsarbetet mer ingående beskrivs, man ser också en kort sammanfattning direkt utan att behöva ta sig vidare.

En oberoende hållbarhetsutvärdering av fonderna tillgängliggör vi genom Morningstars glober som vi lagt sida vid sida med Morningstars stjärn-rating, vilket ger möjlighet att väga in såväl det etablerade prestationsbetyget i form av stjärnor som hållbarhetsbetyget i fondvalet.

Hållbarhet i SEB traditionell försäkring

I SEB :s traditionella försäkring arbetar vi med hållbarhetsfrågor integrerat över alla tillgångsslag i placeringsportföljen. Det betyder att investeringar utvärderas utifrån finansiella faktorer såväl som hållbarhetsaspekter, det vill säga miljöaspekter, sociala hänsynstaganden och bolagsstyrningsfrågor.

Det här förhållningssättet genomsyrar vad vi väljer in, vad vi väljer bort och hur vi påverkar genom de investeringar vi har. Vi väljer bort bolag inom kontroversiella vapen, kärnvapen samt förbränningskol. Vi väljer in särskilt hållbara satsningar inom miljö och finansiell inkludering. Exempel på detta är gröna obligationer, hållbara infrastruktursatsningar och mikrolån.

Genom SEB:s kapitalförvaltningsorganisation bedriver vi ett gemensamt aktivt ägarskapsarbete i de bolag vi har innehav i.