Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips inför årsskiftet 2023/2024 – ta kontroll över din skatt

Våra ekonomer går igenom vad du kan tänka på och vad du kan bocka av på att-göra-listan inför det nya året. Det kan bland annat vara bra att ha koll på eventuella rot- och rutfakturor och ansökan om jämkning av skatt.

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. Vill du skaffa dig ett grepp om hur mycket skatt du ska betala för inkomståret 2023 kan du göra en preliminär skatte­beräkning redan nu hos Skatteverket.

För många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster på sina aktie- och fondaffärer då dessa eventuellt kan kvittas mot varandra. Har du sålt en bostad är det bra att vara ute i god tid och räkna ut din vinst eller förlust. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett investerings­sparkonto (ISK) eller en kapital­försäkring behöver du inte fundera på kvittnings­reglerna. Du blir i stället schablon­beskattad i inkomst­slaget kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

  • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot varandra. Om du hittills gjort netto­förluster på marknads­noterade aktier kan du kvitta dessa mot vinster på alla slags marknads­noterade aktier och aktie­relaterade värdepapper (dock inte ränte­fonder som enbart placerar i svenska kronor). 
  • Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt plocka fram förluster om du har sålt värde­papper med vinst under året. 
  • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till investerings­sparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras. 

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på till exempel aktier ändå återstår en kapital­förlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapital­inkomster (exempelvis utdelningar, ränte­inkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster och vinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovs­belopp från tidigare försäljning av privat­bostad för att kvitta mot förluster i år. En frivillig återföring av uppskovs­belopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du i den deklaration som lämnas 2024. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värde­pappers­förlusten (marknads­noterade).  Du kan även välja att ha uppskovet kvar utan att det kostar något årligen eftersom uppskovs­räntan slopats. 

Det går att ompröva tidigare deklarationer upp till 5 år tillbaka i tiden och ”ångra” att man skattat av sin kapitalvinst vid sin bostads­försäljning i stället för att begära uppskov. 2023 är det sista året för att begära omprövning för inkomståret 2017 och att du vill ha uppskov med vinsten. Under 2023 kan du begära omprövning av deklarationer från åren 2018–2022 som gäller inkomståren 2017–2021. 

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster

Äger du fondandelar (investerings­fonder), i fondkonto eller depå, eller har ISK ska du även räkna med schablon­intäkter som inkomst av kapital. Dessa räknas dock ut automatiskt och är förtryckta i din deklaration.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2023 års ingång.

Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2023 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor). Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet. 

Schablonintäkten för ISK 2023 är 2,94 procent av ett framräknat kapital­underlag jämfört med 1,25 procent 2022.

Exempel: Beräknat kapital­underlag för 2023 är 100 000 kronor. Schablon­intäkten blir 2 940 kronor och skatten blir 882 kronor (30 procent på 2 940 kronor). Skatten motsvarar 0,882 procent av kapital­underlaget 2023. Det är en skillnad i skatt på 507 kronor jämfört med 2022. 

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2023. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalnings­ansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, räntekostnader med mera, i inkomst­slaget kapital är så stora att det totala underskottet i inkomst av kapital överstiger 100 000 kronor, blir skatte­reduktionen endast 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomst­slaget kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor, om så är möjligt. Allra helst nu när ränteläget stigit kraftigt under de senaste 18 månaderna. För underskott upp till 100 000 kronor är skatte­reduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontroll­uppgiften, förtryckta belopp och i inkomst­deklarationen.

Det går givetvis även att ändra detta och fördela om räntorna i inkomst­deklaration den 2 maj 2024.

Betala rot- och rutfakturor före årsskiftet 

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar av bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning med mera, påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 75 000 kronor per år och person

För att få skatte­reduktionen för arbete utfört under 2023 måste du betala fakturan i år. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2024. Betalar du efter 31 december 2023 får du avdraget först i 2025 års deklaration.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2024 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2024. 

Rotavdraget: Skatte­subventionen är 30 procent på arbets­kostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skatte­reduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor eller högre, per år och person. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rutavdraget: Skatte­subventionen är 50 procent på arbets­kostnaden och kan maximalt uppgå till 75 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skatte­reduktionen kommer att beräknas på ett underlag som kommer att vara 150 000 kronor eller högre. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. 

Om du vill kontrollera hur mycket rot- och rutavdrag du använt, gå in på Skatteverkets tjänst Räkna ut rot- och rutavdrag 2023 (Skatteverket) 

Skattereduktionen för installation av grön teknik: Du kan även få skattereduktion för delar av kostnaden när du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är både arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget är högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per person och år. Om du redan utnyttjat hela eller delar av ditt avdrag kan du be företaget att ansöka om skattereduktion för någon annan i hushållet som också äger bostaden.

Tips! Gå in på Skatteverkets, Räkna ut din skatt (skatteverket.se) och gör en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot

Har du utnyttjat rot- och rutavdrag och/eller skattereduktion för installation av grön teknik under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot- och rutarbetet till 2024 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2025.

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Fortfarande avdragsrätt för de utan tjänstepension 

Det är inte möjligt som löntagare med pensionsrätt via sin anställning att pensionsspara med avdragsrätt. Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjlighet att göra pensionsavdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2023 uppgår till högst 525 000 kronor. För den som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2023. 

Skattereduktion för gåvor 

Du kan få reduktionen för gåvor med 25 procent av gåvobeloppet. Högsta skattereduktionen är 3 000 kronor vilket motsvarar ett gåvovärde på 12 000 kronor. Det finns villkor som måste uppfyllas, till exempel att gåvomottagaren är godkänd av Skatteverket och minst 200 kronor per gåvotagare ska ges vid ett och samma tillfälle och sammanlagt totalt minst 2 000 kronor per år. Glöm inte att ha koll på att du har skatt att få skattereduktion emot!

Lista med godkända gåvomottagare på skattereduktion för gåvor (Skatteverket)

Vill du ha jämkning måste du ansöka om det varje år!

Om du vet med dig att du har betalt för mycket eller för lite i skatt 2022 och inte vill få stor kvarskatt eller skatteåterbäring nästa år bör du ansöka om jämkning redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverkets webbplats.

Jämkning – betala rätt skatt från början (Skatteverket)

Du måste numera ansöka om jämkning varje år. Så du som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för att betala rätt skatt från början. Du bör vara extra uppmärksam om du är nybliven pensionär eftersom inkomsten oftast kommer från flera olika utbetalare och det endast är huvudutbetalaren (Pensionsmyndigheten) som drar skatt enligt tabell. Det innebär att det oftast dras för lite skatt och att risken för kvarskatt är stor. Antingen ber du Pensionsmyndigheten att dra mer i skatt eller så begär du skattejämkning hos Skatteverket.

Kvarskatt på över 30 000 kronor

Om du räknar med att behöva göra en extra skatteinbetalning på mer än 30 000 kronor för inkomståret 2023, och vill undvika kostnadsränta, ska Skatteverket ha din betalning senast den 12 februari 2024. Kostnadsräntan har höjts till 5 procent från 1 augusti 2023 och den är inte avdragsgill. Räntan på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 13 februari 2024. Extra inbetalning av belopp under 30 000 kronor ska betalas 3 maj 2024 för att helt slippa kostnadsränta. Kostnadsräntan börjar räknas från den 4 maj 2024.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund