Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips inför årsskiftet 2021/2022

Ta kontroll över din skatt

Vill du skaffa dig ett grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär skatteberäkning redan nu hos Skatteverket.

För många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster på sina aktie- och fondaffärer. Har du vinster eller förluster kan de kanske kvittas mot varandra. Har du haft jämkning på grund av ränteutgifter på dina bolån kan det, om du fått sänkt ränta under året, innebära att du betalat för lite skatt för inkomståret 2021. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Du blir istället schablonbeskattad i inkomstslaget kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

  • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot varandra. Om du hittills gjort nettoförluster på marknadsnoterade aktier kan du kvitta dessa mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).
  • Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året.
  • Har du gamla uppskovsbelopp från tidigare år, aktiebyten från aktier som AstraZeneca, ABB och Pharmacia & Upjohn? Då kan du använda dessa för att kvitta mot 2021 års förluster. Det gör du i så fall i inkomstdeklarationen 2022. På så sätt blir du av med den latenta skatteskuld du har.
  • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras.

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t. ex. aktier ändå återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster på aktier mot aktie- och fondvinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta mot förluster i år. En frivillig återföring av uppskovsbelopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du i den deklaration som lämnas 2022. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten (marknadsnoterade).

Tänk på att schablonbeskattningen av bostadsuppskov har slopats. Du kan alltså välja att ha uppskovet kvar utan att det kostar något årligen.

Det går att ompröva tidigare deklarationer upp till 5 år tillbaka i tiden och ”ångra” att man skattat av sin kapitalvinst vid sin bostadsförsäljning istället för att begära uppskov. 2021 är det sista året för att begära omprövning för inkomståret 2015 och att du vill ha uppskov med vinsten. Under 2021 kan du begära omprövning av deklarationer från åren 2016-2020 som gäller inkomståren 2015-2019.

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster

Äger du fondandelar (investeringsfonder), i fondkonto eller depå, eller har ISK ska du även räkna med schablonintäkter som inkomst av kapital.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2021 års ingång.
Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2021 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor). Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.

Schablonintäkten för ISK 2021 är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag  
Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2021 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent på 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2021. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalningsansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, räntekostnader med mera, i inkomstslaget kapital är så stora att det totala underskottet överstiger 100 000 kronor, blir skattereduktionen endast 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomstslaget kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor, om så är möjligt. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontrolluppgiften, förtryckta belopp och i inkomstdeklarationen.

Men det går givetvis även att ändra dessa och fördela om räntorna i inkomstdeklaration den 2 maj 2022.

Betala rot- och rutfakturor före årsskiftet

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning med mera, påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 75 000 kronor per år och person.

För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2021 måste du betala fakturan i år. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2022. Betalar du efter 31 december 2021 får du avdraget först i 2023 års deklaration.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2022 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2022. Tänk på att du ska ha tillräckligt med skatt att kvitta rot och rut emot, annars har du ingen nytta av avdraget. Detta är extra viktigt att tänka på då du även kan få skattereduktion för installation av grön teknik under året.

Rotavdraget: Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor eller högre, per år och person. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rutavdraget: Skattesubventionen är 50 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 75 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att beräknas på ett underlag som kommer att vara 150 000 kronor eller högre. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Om du vill kontrollera hur mycket rot- och rutavdrag du använt gå in på Skatteverkets tjänst Rot och rut - Mina avdrag, där kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat.

Skattereduktionen för installation av grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden när du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är både arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget är högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per person och år. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna utnyttja hela skattereduktionen. Extra viktigt om du även använt dig av rot och rutavdrag. Om du redan utnyttjat hela eller delar av ditt avdrag kan du be företaget att ansöka om skattereduktion för någon annan i hushållet som också äger bostaden.

Tips! Gå till Skatteverkets tjänst 'Räkna ut skatt' och gör en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot

Har du utnyttjat rot- och rutavdrag eller skattereduktion för installation av grön teknik under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot- och rutarbetet till 2022 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2023.

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Fortfarande avdragsrätt för dem utan tjänstepension

Det är inte längre möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt.  Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2021 uppgår till högst 476 000 kronor. För den som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2021.

Skattereduktion för gåvor

Du kan få reduktionen på gåvor med 25 procent av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kronor, vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kronor. Det finns villkor som måste uppfyllas, till exempel att gåvomottagaren är godkänd av Skatteverket och minst 200 kronor per gåvotagare ska ges vid ett och samma tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per år. Länk nedan till Skatteverkets godkända lista.

Vill du ha jämkning måste du ansöka om det varje år

Om du vet med dig att du har betalt för mycket eller för lite i skatt 2021 och inte vill få stor kvarskatt eller skatteåterbäring bör ansökan om jämkning göras redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverket. Du måste numera ansöka om jämkning varje år. Så du som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för att betala rätt skatt från början.

Kvarskatt på över 30 000 kronor

Om du räknar med att behöva göra en extra skatteinbetalning på mer än 30 000 kronor för inkomståret 2021, och vill undvika kostnadsränta, ska Skatteverket ha din betalning senast den 14 februari 2022. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent och den är inte avdragsgill. Räntan på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 15 februari 2021.

Gör preliminär skatteberäkning hos Skatteverket

Skatteverkets godkända lista för gåvor

Ladda ned Tips inför årsskiftet 2021/2022 som pdf

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson


Customer service