Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lättare än någonsin att jämföra fonder när du vill spara hållbart

Hållbarhetstänket genomsyrar allt fler branscher, och finanssektorn är inget undantag. Nu har det dessutom blivit ännu lättare för sparare att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och förstå vad som skiljer dem åt.  

Gabriel Lundström
Gabriel Lundström

–  Tidigare kopplade hållbarhetsfrågan bland investerare främst ihop etik och moral – vilka branscher som var etiskt rätt att investera i och vilka som inte var det. Många av dess kriterier var kunddrivet från inte minst stora institutionella investerare och stiftelser. Hur bolagen jobbade med hållbarhetsfrågor var det långt ifrån alla som hade ett särskilt stort fokus på, säger Gabriel Lundström, som arbetar med hållbarhetsfrågor på SEB.

–  Idag är det tvärtom. Den etiska, moraliska aspekten finns naturligtvis kvar, men de allra flesta har insett att bolagens förmåga att hantera hållbarhetsfrågor – alltifrån miljömässiga och sociala frågor som att minska sina utsläpp eller säkerställa att mänskliga rättigheter följs i hela leverantörskedjan – är centralt för hur bolagen kommer att lyckas framåt. I grund och botten är dessa frågor tätt kopplade till det som är kärnan i finansbranschen, nämligen risk.

Idag finns ett särskilt fokus på risker som uppstår som resultat av ett förändrat klimat. När det gäller klimatförändringar finns det till exempel akuta, fysiska risker, som översvämningar och bränder.

– Dessa risker kan ha stora negativ påverkan på fysiska tillgångar som olika typer av fastigheter. Även kroniska, klimatrelaterade risker som ökad inflationsrisk när matpriserna stiger som en följd av ett mer oförutsägbart klimat. Båda dessa kan ha en stor påverkan på den finansiella stabiliteten.

Förutom fysiska risker är det enligt Gabriel viktigt för investerare att ha koll på bolagens förmåga att hantera omställningsrisker.

– Det är risker som uppstår vid exempelvis stora teknologiskiften, ett ökat regulatoriskt tryck eller förändrade konsumentbeteenden. Samhällets klimatambitioner har redan lett till ett ökat regulatoriskt tryck och förändrade konsumentbeteenden där bolag med stor negativ påverkan på klimatet är särskilt utsatta. Många investerare är skeptiska till att investera i dessa bolag då man är rädd att bli sittande med Svarte Petter.

Kapitalet är en maktfaktor

Elisabet Jamal Bergström
Elisabet Jamal Bergström

Enligt Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB:s fondbolag Investment Management, är det viktigt att de som ska spara känner till att de både kan investera i produkter som har hållbarhet som uttalat mål, som gröna obligationer och vissa (mörkgröna) fonder, och att deras sparande kan vara med och bidra till den omställning som nu pågår av hela vår ekonomi.  

–   Kapitalet är en maktfaktor och många branscher behöver kapital för att ställa om sin affärsidé och produktion. För att få mer kraft arbetar vi på fondbolaget ofta tillsammans med andra investerare, till exempel i initiativet IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change) som är en global sammanslutning av kapitalförvaltare som tillsammans förvaltar 30 biljoner euro.  

Enligt Elisabet är det idag lättare än någonsin att spara hållbart. Bland annat beror det på nya regelverk som gjort det enklare för sparare att jämföra fonder och förstå vad som skiljer dem åt.  

–   Tidigare hade vi ett särskilt utbud av ”hållbara” fonder. Men eftersom vi har bestämt att fondbolagets kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040 har vi valt att ta ett större grepp och arbetar nu på samma sätt med hållbarhet i alla våra fonder.  

Ett av stegen för att nå dit är att SEB:s fondbolag i februari införde en ny hållbarhetspolicy som innebär att alla fonder får samma hållbarhetskrav.  

–   Den innebär bland annat att vi implementerar enhetliga exkluderingskriterier för alla fonder som förvaltas av fondbolaget och att alla fonder numera utesluter fossila bränslen.  

Nytt regelverk visar hållbara egenskaper

Den 10 mars trädde ett nytt regelverk ikraft som innebär att de som förvaltar fonder måste redovisa hur de integrerar hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetskonsekvenser i investeringsbeslut och rådgivning, samt i vilken utsträckning enskilda produkter har hållbara egenskaper. 

I det nya regelverket finns tre kategorier av fonder: mörkgröna (även kallade artikel 9), ljusgröna (artikel 8) och övriga fonder. De olika kategorierna innebär enkelt uttryckt olika nivåer på hållbarhet.  Medan de ljusgröna främjar hållbara egenskaper så har de mörkgröna hållbarhet som mål med sin investering, antingen miljömässigt och socialt. 

–   Eftersom vi redan integrerar hållbarhetsanalys i våra investeringsprocesser och när vi förvaltar våra fonder klassas de allra flesta av våra fonder antingen som ljusgröna eller mörkgröna, vilket känns jättebra. Inom kort kommer vi dessutom att komplettera vårt utbud med fler mörkgröna fonder.  

–  Vår globala aktiefond, SEB Global Climate Opportunity Fund, är ett exempel på en mörkgrön fond som är öppen för alla att investera i. Den har som syfte att skapa långsiktigt positiv påverkan utifrån ett klimatperspektiv, genom att investera i företag med produkter och tjänster som kan hjälpa till att lösa våra globala klimatutmaningar. 

–  Men även om det är bra att våra kunder snart får tillgång till fler mörkgröna fonder ska man komma ihåg att våra ljusgröna fonder är väldigt bra för kunder som vill placera hållbart, säger Elisabet. 

Tre delar i fondbolagets hållbarhetsarbete: 

  • Integrering
  • Exkludering
  • Aktivt ägarskap 

Fonder i fondlistan med hållbarhet som mål (mörkgröna eller artikel 9-fonder)

Fonder i fondlistan med hållbara egenskaper (ljusgröna eller artikel 8-fonder)

 

Customer service