Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Investment Strategys investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter

Om rekommendationerna och potentiella intressekonflikter (uppdatering kvartalsvis)

Rekommendationerna är generella och utgör inte någon individuell rådgivning. Den som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare.

Information om investeringsrådgivning, Private Banking 2019 (pdf)

SEB-koncernen har antagit en instruktion (Instructions for Handling Conflicts of Interest in the SEB Group) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter. För analytiker hos SEB kan ingen del av analytikernas ersättning direkt eller indirekt hänföras till ett enskilt uppdrag eller en specifik rekommendation.

Investor innehar mer än 5 procent av det totala aktiekapitalet i SEB. SEB är marknadsgarant eller tillhandahåller likviditet i handeln med finansiella instrument för Melker Schörling, Össur, Köpenhamn, och Munksjö, Sverige.

SEB innehar mer än 5 procent i följande bolag:

  • Plejd AB
  • Scandbook AB
  • PromikBook AB
  • FormPipe Software AB
  • Ginger Oil AB
  • Latvian Forest Co AB
  • TF Bank AB.

SEB innehar mer än 10 procent i följande bolag:

  • Kopparbergs Bryggeri AB
  • Elite Varainhoito Oyj.

SEB har mer än 40 procent i FastTV net AB.

Risker

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet.

Läsaren av rekommendationen uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

För mer information om risker, se avsnittet ”Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument” i ”Information om SEB och dess värdepapperstjänster”.

Ansvarsbegränsning

Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna. Läsaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna rekommendation och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av rekommendationen eller dess innehåll.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan SEB:s medgivande. Rekommendationerna får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Investeringsrekommendationer avseende aktier

Investment Strategys och Active Tradings rekommendationer är en sammanfattning av ett urval av SEB Equities svenska rekommendationer. SEB Equities är en enhet inom SEB. Rekommendationerna uppdateras minst fyra gånger per år.

Active Tradings listor

Active Tradings rekommendationer sker i form av listor med förslag på placeringar i finansiella instrument eller positioner på den nordiska aktiemarknaden.

Utgångspunkten för Active Tradings bedömning av ett värdepapper överensstämmer alltid med SEB Equities rekommendation, men riktkursen för värdepappret kan skilja sig åt. I bedömningen av riktkursen används, förutom SEB Equities analys, aktuell marknadsinformation.

Eftersom Active Tradings utarbetar rekommendationer för en kort placeringshorisont kan det från tid till annan förekomma att kunder uppmanas till köp eller försäljning samtidigt som SEB Equities rekommendation är den motsatta.
Nordic Select innehåller de 15 mest köpvärda aktierna på de nordiska aktiemarknaderna. Placeringshorisonten är upp till sex månader och listan är relativavkastande.

Nordic Ideas innehåller de tio mest attraktiva affärsidéerna på kort sikt (upp till två månader). Listan kan innehålla både köp, sälj eller relationsaffär.

Active Tradings presenterar ett urval bland SEB Equities analyser i de dagliga Affärstipsen.

Standardiserad rekommendationsstruktur

Investment Strategys rekommendationsstruktur består av tre rekommendationer; köp, behåll och sälj. Rekommendationerna grundas på absolut totalavkastning, inklusive direktavkastning, på sex till tolv månaders sikt. I de fall då ett värdepapper saknar rekommendation hos SEB Equities används uttrycket Unrated.

Historik för Investment Strategys investeringsrekommendationer

  Totalavkastningen
(inkl. utdeln) förväntas
Standardiserad rekommendations-
struktur*
SEB:s Corporate Finance-uppdrag**
1. Köp Överstiga 10 procent på 6–12 månader 50 % 55 %
2. Behåll Stiga 0–10 procent på 6–12 månader 37 % 25 %
3. Sälj Bli negativ på 6–12 månader 13 % 12 %

 

* andel av antal per den 31 december 2018

** fördelning av andel av SEB:s Corporate Finance-uppdrag för respektive rekommendation under de senaste 12 månaderna per den 31 december 2018

Rekommendationshistorik aktier (pdf)

Potentiella intressekonflikter avseende aktier

Alla analysrapporter produceras av SEB Equities, och är separerade från övrig verksamhet inom SEB via en så kallad informationsbarriär. Alla analysrapporter baseras på publikt tillgänglig information.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i investeringsrekommendationen.

Ingen av analytikerna eller till analytikerna närstående personer har insyn i de analyserade bolagen på ett sådant sätt att en potentiell intressekonflikt kan uppstå. Ingen av analytikerna eller närstående har heller positioner, långa eller korta, som överstiger 0,5 procent av det utestående aktiekapitalet i de analyserade bolagen.

Analytiker och aktieinnehav:

Esbjörn Lundevall

SEB
Azelio
Climeon
Enphase
Ferroamp
Götenehus Group
Hexatronic
Kopparbergs Bryggeri
Livent
Minesto
OrganoClick
Rapala VMC
Stora Enso
Swedish Match
Quantafuel
Sivers IMA
VNV Global
Qliro AB

Stefan Cederberg

SEB
Boliden
Byggmax
Concordia Maritime
Elanders
Ericsson
Fingerprints Card
Footway
Hexatronic
Husqvarna
New Wave
Organoclick
Stora Enso
Qliro
Saab
Skistar
Swedish Match
Veoneer
Volvo

Investeringsrekommendationer avseende fonder

Urvalsprocessen för rekommenderade fonder grundar sig på såväl kvantitativ som kvalitativ analys av fonderna och deras förvaltningsteam. Hänsyn tas också till fondens förmåga att skapa avkastning i rådande marknadsläge.

Fondrekommendationer (pdf)

Historik för Investment Strategys investeringsrekommendationer

Rekommendationshistorik fonder (pdf)

Potentiella intressekonflikter avseende fonder

Observera att SEB kan ha ingått ett distributionsavtal med de fondförvaltare vars fonder Manager Research och Portfolio Solutions rekommenderar. Sådana distributionsavtal innebär ofta att någon form av ersättning erhålls när SEB distribuerar fondförvaltarens fondandelar.

Customer service