Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Uppdaterade villkor eller priser för depå och ISK, IPS samt fondkonto i SEB

Sammanfattning av ändringar i priser och villkor för sparanden i depå, investerings­sparkonto (ISK), individuellt pensionsspar (IPS) samt fondkonto.

Villkorsändring i samband med årsskiftet 2023/2024

I samband med årsskiftet 2023/2024 kommer vi inte att uppdatera villkoren för ISK, IPS och fondkonto. De är samma som föregående år. 

Senaste villkoren

Villkor för depå (pdf)

Villkor för investeringssparkonto (ISK, pdf)

Villkor för individuellt sparande (IPS, pdf)

Villkor för depå IPS (pdf)

Villkor för fondkonto (pdf)

Den 3 april 2023 uppdaterade vi villkoren för depå, ISK, IPS, och fondkonto. Ändringarna i villkoren gäller för dig som hade ett konto per sista december 2022. Om du istället har öppnat ett nytt konto från och med den 10 januari gäller redan de nya villkoren. 

Särskilt för IPS

I IPS-avtalet har en beloppsbegränsning för månadsspararande lagts till där 200 kronor nu är lägsta belopp. Om det finns stående överföringar på 1 krona tar vi bort överföringen.

De viktigaste förändringarna

Vi behöver nu vid rådgivning och diskretionär förvaltning fråga dig om dina hållbarhetspreferenser.

Kommunikationen mellan oss och dig som kund ska i första hand vara digital för dig som har internetbanken.

Nya regler i EU-förordningen om förbättrad värdepappers­avveckling. Vi beskriver exempelvis hur avvecklingen går till, det vill säga hur och när ett värdepapper och pengar förs över mellan köpare och säljare i värdepappers­­transaktioner.

I uppsägnings­paragrafen har vi preciserat när banken kan säga upp avtalet med omedelbar verkan. Situationer där banken har denna möjlighet är till exempel om en kund använt depån och anslutna konton för olagliga ändamål eller om banken inte får tillhandahålla kunden avtalade tjänster enligt lagstiftning i det land kunden bor i, flyttar till eller uppehåller sig i.

Prislistan

Vi har uppdaterat prislistan med bland annat kostnaden för rösträtts­registrering vid utländska bolags­stämmor. Priset är 1 250 kronor inklusive moms.

Vi har även förtydligat att prisändringen som gjordes under 2022 för Spotlight och NGM även gäller för börshandlade certifikat och certifikat.

För handel via kontor, telefon och mäklarbordet har vi förtydligat att handel för börshandlade fonder gäller handel inom Norden. Vid handel utanför Norden är börshandlade fonder prissatta som övriga utländska värdepapper.

Du behöver inte göra något

Om du accepterar villkors­ändringarna behöver du inte göra något. Annars kan du säga upp avtalen före den 2 april 2023.

Bilagor

Villkor för depå

Villkor för investeringssparkontot (ISK)

Villkor för individuellt sparande (IPS)

Villkor för depå IPS

Villkor för fondkonto

Courtageändring

Den 6 december 2022 höjde vi det rörliga courtaget för Spotlight stock market och NGM (Nordic MTF, NGM Equity & Nordic SME). Höjningen gäller dig med depåavtal eller ISK-avtal hos oss när du handlar på dessa marknader.

Förändring

Marknad Courtage
  Från 6 december
Spotlight Stock Market 0,25 %
NGM (Nordic MTF, NGM Equity och Nordic SME) 0,15 %

 

Minimicourtaget är fortfarande 1 krona. Vi höjer courtaget för att på ett bättre sätt spegla de kostnader vi har för handel på dessa marknadsplatser.

Uppdaterade villkor

Den 1 april 2022 uppdaterade vi villkoren för individuellt pensionssparande, IPS samt för bilagan SEB och dess värdepapperstjänster som finns bifogad produkterna investeringssparkonto (ISK), depå och fondkonto.

Ändringarna i villkoren gäller för dig som hade ett konto per sista december 2021. För dig som har öppnat ett nytt konto i januari 2022 gäller redan de nya villkoren.

Särskilt brev har, i samband med årsskiftet, gått ut till de kunder som har ett IPS konto.

Särskilda förändringar för IPS-avtalet

Vi gör avtalet tydligare så att du ska veta vad som gäller, till exempel tydliggör vi i avtalet att utbetalningstiden är minst fem och högst 15 år.

De viktigaste förändringarna i SEB och dess värdepapperstjänster

Vi informerar i bilagan om hur SEB integrerar hållbarhetsrisker vid rådgivning av finansiella produkter samt definierar ”Hållbarhetsrisk”.

Dessutom tydliggör vi att kommunikation ska ske på svenska samt att vi arbetar med att kommunicera digitalt.

Du behöver inte göra något

Om du accepterar villkorsändringarna för IPS behöver du inte göra något. Det fanns möjlighet att säga upp avtalen före den 31 mars 2022.

Bilagor

Villkor för depå

Villkor för investeringssparkontot (ISK)

Villkor för individuellt sparande (IPS)

Villkor för depå IPS

Villkor för fondkonto

Den 1 april 2021 uppdaterar vi villkoren för depå, investeringssparkonto (ISK), individuellt pensionssparande (IPS) samt för fondkonto.

Ändringarna i villkoren gäller för dig som hade ett konto per sista december 2020. Om du istället har öppnat ett nytt konto från och med den 4 januari gäller redan de nya villkoren.

De viktigaste förändringarna

  • Av avtalen framgår nu bankens skyldigheter att bland annat informera bolaget (emittenten) om vem som är bolagets aktieägare. Dessutom framgår att banken är skyldig att skicka vidare information, om till exempel bolagshändelse, från bolaget till aktieägaren. Detta gäller samtliga avtal förutom fondkonto (eftersom inga aktier kan förvaras på ett fondkonto)

Särskilda förändringar för IPS-avtalet

  • Avgifterna för pensionssparkontot kommer från och med nu att tas ut årligen i efterskott, istället för som tidigare kvartalsvis. Din totala årsavgift förblir däremot densamma.
  • I prislistan tydliggörs att en avgift utgår vid flytt av ditt pensionssparande till ett annat pensionssparinstitut. Du hittar aktuella uppgifter för avgifter i prislistan på seb.se. Där framgår också de avgifter som tas ut för nya tjänster som banken tillhandahåller.
  • Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala avgiften säljer banken i dag av fondandelar och värdepapper i en viss ordning (vilken ordning framgår av avtalet). Nu kommer du dessutom att senast 14 dagar innan avgiften ska betalas kunna kontakta banken och tala om vilka fonder och andra värdepapper bland dina innehav som du vill att banken säljer.
  • I det uppdaterade avtalet tydliggörs för dig som kund att inte alla fond- och aktieinnehav kan förvaras på ditt pensionssparkonto. Det gäller till exempel fonder som inte längre ingår i fondutbudet, eller aktier som inte är noterade.
  • I det uppdaterade avtalet anges att särskilda bryttider styr vår hantering av din order. Mer information om bryttider, det vill säga tidpunkten för när du senast behöver lämna din köp- eller säljorder av fondandelar till banken för att få dagsaktuell affärskurs, hittar du på seb.se/bors-och-finans/fonder.

Du behöver inte göra något

Om du accepterar villkorsändringarna behöver du inte göra något. Annars kan du säga upp avtalet/avtalen före den 31 mars 2021.

Bilagor

Villkor för depå

Villkor för investeringssparkontot (ISK)

Villkor för individuellt sparande (IPS)

Villkor för depå IPS

Villkor för fondkonto