Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Resultatet från vår hållbarhetsenkät – ditt fondsparande gör skillnad

Så ser vi till att dina sparpengar investeras mer hållbart.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Så ser vi till att dina sparpengar investeras mer hållbart.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

I åtta år i rad har vi frågat er som fondsparar eller pensionssparar i SEB:s fonder vilka tre av FN:s 17 hållbarhetsmål ni tycker är viktigast. Tack vare värdefulla synpunkter från er kunder kan vi lättare prioritera insatserna när vi för dialog med de bolag vi investerar i för att påverka deras hållbarhetsarbete och få till en positiv förändring.

Årets undersökning visar att klimatförändringarna fortsatt är den fråga som ni fondandelsägare värderar allra högst. Det näst viktigaste är rent vatten och sanitet och det är också dessa två mål som legat i topp under de åtta åren som undersökningen genomförts.

Topp 3 – så röstade ni som sparar i våra fonder: 

  1. Bekämpa klimatförändringarna, mål 13
  2. Rent vatten och sanitet, mål 6
  3. Ekosystem och biologisk mångfald, mål 15 

Undersökningen genomfördes under perioden april–maj 2024. 

Detaljerad information om våra fonders hållbarhetsrelaterade upplysningar hittar du på www.seb.se/fondlistan

Så här arbetar SEB:s fondbolag med hållbarhetsfrågor i praktiken

Att vara en stor aktieägare i ett bolag kommer med en portion inflytande i form av det ägande som en investerare representerar i ett bolag. Det kan ta sig uttryck i form av att rösta på bolagsstämmor, vara med i bolagens valberedningar, som sedermera utser bolagens styrelsemedlemmar, eller genom att få direkt access till ledningsgrupper och driva dialoger med bolag.

Fonderna är stora ägare med möjlighet att påverka

Under 2023 genomförde SEB:s fondbolag med samarbetspartner närmare 3 000 hållbarhetsrelaterade bolagsdialoger och röstade på närmare 800 bolagsstämmor. Dessutom bidrog fondbolaget genom sitt arbete i valberedningar till att andelen kvinnor på aggregerad nivå i dessa bolagsstyrelser ökade till mer än 40 procent.

Ett urval av våra åtgärder för att stötta de tre FN-målen

2023: Vi mätte och följde upp hur stor andel av bolagen vi investerat kapital i som hade fastställda mål för att vara klimatneutrala senast 2050. För de bolag där sådan strategi var otydlig eller saknades adresserade vi det i bolagsdialoger. Sedan basåret 2019 minskade vi våra investerade utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 från cirka 3,4 MtCO2e till 1,2 MtCO2e3, det vill säga en minskning med 65%.

2022: SEB Investment Management förde dialoger med bolag med stora utsläpp, till exempel energibolag, och drev frågan att bolagen ska anamma så kallade Science Based Targets. Det vill säga vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp och som krävs för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. 

Vår årliga hållbarhetsenkät visar också vilka investeringsprodukter som våra kunder är intresserade av. Under 2022 relanserade vi SEB Nordic Future Opportunity Fund och SEB Climate Focus High Yield, två fonder som bägge adresserar klimatutmaningar.  

2021:SEB Investment Management satte som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040 för det samlade innehavet i de investeringsfonder som fondbolaget förvaltar. Det innebär att fondbolaget kommer att ställa krav på att de företag, som fondbolaget investerar i, har konkreta planer och visar på resultat när det gäller att nå Parisavtalets mål.

För att kunna förverkliga målet har fondbolaget också satt upp följande delmål (jämfört med basåret 2019): 

  • År 2025 ska utsläppet av växthusgaser ha minskat med 50 procent. 
  • År 2030 ska utsläppet av växthusgaser ha minskat med 75 procent. 

Läs mer om Net Zero Asset Managers initiative som SEB Investment Management har gått med i.   

Net Zero Asset Managers Initiative

2020: SEB Investment Management skärpte kraven för investeringar och våra fonder utesluter nu investeringar i kol, olja och gas. Läs gärna mer i deras hållbarhetspolicy och ställningstagande i klimatfrågan.

SEB Investment Managements hållbarhetspolicy (pdf)

2019: SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet vid klimattoppmötet i september 2019. Det innebär att SEB också anpassar sin affärsstrategi till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

2018: Som första bank i Sverige lanserar SEB gröna bolån. Kunder som har en klimatsmart bostad får en lägre boränta.

2023: SEB Investment Management AB deltog via ISS i 69 proaktiva bolagsdialoger med 65 bolag om vattenfrågor. Dialogerna syftade till att förbättra transparensen och rapporteringen kring vattenanvändning, vattenstrategier och vattenriskhantering. Specifikt var företag inom kemiindustrin och textil- och klädindustrin föremål för dialoger, då dessa sektorer har en särskild utsatthet för vattenrisker.  

2019: SEB gick med i organisationen Water Equity som verkar för att lösa världens vattenbehov.

Läs mer på waterequity.org

2018: SEB Investment Management gick med i den internationella organisationen CDP:s vattenprogram (Carbon Disclosure Project’s Water Security Program). Genom en oberoende metod analyserar CDP närmare 1 000 bolag över hela världen och hur de arbetar med att minska sin vattenförbrukning. Med hjälp av denna data kan investerare välja ut de bolag som är bäst på att minska sin vattenförbrukning.

I samarbete med CDP och andra investerare arbetar fondbolaget också för att förbättra företagens redovisning av vattenrelaterade risker och effekter med fokus på branscher med stor påverkan, exempelvis kemikalie-, textil- och gruvindustrin. 

Läs mer på CDP.net

2023: SEB Investment Management gick med i CDPs Forest Champions som bland annat har inneburit en portföljanalys av våra innehav baserad på CDPs skogsdata. SEB Investment Management är medlem i TNFD Forum som släppt ett nytt ramverk för rapportering med hänsyn till biologisk mångfald. Vi har även fört dialoger med bolag så som JDE Peet’s med fokus på minskad användning av bekämpningsmedel i leverantörsleden. Vi har även fortsatt engagera oss i investerarinitiativet IPDD som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och stoppad avskogning i de sårbara tropiska regnskogsområdena i världen samt signerat e Finance for Biodiversity Pledge och medverkar i Nature Action 100+.

Läs mer på iigcc.org och climateaction100.org

I början av 2023 skärpte SEB:s fondbolag sin hållbarhetspolicy och höjde ambitionsnivån när det gäller biologisk mångfald. Den uppdaterade hållbarhetspolicyn har fokus på fem teman: klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt bolagsstyrning. Ett tema är just biologisk mångfald och här tydliggör policyn våra förväntningar på de bolag som fonderna investerar i.

 

FN:s mål 4 – God utbildning för alla

God utbildning för alla är en viktig fråga som SEB Investment Management AB bland annat lyfter i sina dialoger med utbildningsföretag. En god utbildning främjar människors möjlighet och kunskap att göra bra val för framtiden. Därför lyfts frågan även i dialogen med många andra bolag med fokus på vikten av att ge de anställda tillgång till nödvändig vidareutbildning. SDG-målet God utbildning för alla har visat sig vara utmanande att ha en direkt påverkan på, eftersom utbildningssystemen företrädesvis styrs av offentliga myndigheter och institutioner. Med tanke på dessa begränsningar har SEB Investment Management AB allokerat mer resurser och ansträngningar för biologisk mångfald, vilket var det fjärde viktigaste målet för våra kunder.

2021: Vi lanserade även SEB Global Equal Opportunity Fund som fokuserar på att minska ojämlikheter.

2020: SEB Investment Management anslöt sig till den globala organisationen FAIRR. FAIIR för dialoger med drygt 100 stora matproducenter världen över för att säkerställa hållbar matproduktion och minimera risken för att förlora biologisk mångfald. 
Läs mer på FAIRR.org 

 2020: Genom investerarengagemanget Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD) inledde SEB Investment Management en dialog med den brasilianska regeringen och centralbanken om avskogningen av Amazonas och dess påverkan på klimatförändringarna, den biologiska mångfalden och ekosystemen. Syftet är att påverka Brasilien till större transparens och bättre lagstiftning kring skogsbruket. För att motverka skövling av skog är SEB Investment Management också involverad i FN-initiativet PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. 

Läs mer på UN Principles for Responsible Investment 

Vi samarbetar tillsammans med Global Child Forum och flertalet av de svenska institutionella placerarna kring barns rättigheter, med bolag verksamma i livsmedelsindustrin och it-bolags hantering av barns rättigheter. 

Till globalchildforum.org

Se filmen om hur vårt fondbolag investerar dina sparpengar

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Integrering

Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.

Aktivt ägarskap

Varje år genomför vi hundratals dialoger med bolagen vi investerar i, med syftet att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Exkludering

Inom förvaltningen utesluter vi investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha negativa konsekvenser och/eller stora utmaningar inom hållbarhet.

Hållbara val för hela din ekonomi

Oavsett om du vill finansiera ditt boende, driva företag eller spara till pensionen så hjälper vi dig att göra medvetna val som gör skillnad. 

Vårt hållbarhetsarbete 2023 – en översikt

I vår hållbarhetsöversikt får du en snabb inblick i vårt hållbarhetsarbete, framsteg och höjdpunkter under 2023. Vi lyfter också fram några investeringscase som visar hur våra fonder arbetar med hållbarhet i praktiken.

Denna rapport publiceras av SEB:s fondbolag, SEB Investment Management AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Detaljerad information om fonder såsom faktablad, informationsbroschyr, hållbarhetsrelaterade upplysningar och hel- och halvårsrapport finns på www.seb.se/fondlistan