Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur investerar jag hållbart?

Att hitta de placeringar som är mest hållbara känns alltmer angeläget, men också svårt i djungeln av olika sätt att se på hållbarhet. Hur investerar jag egentligen hållbart undrar en av våra kunder. ”Det är väldigt komplext”, konstaterar vår placeringsstrateg Johan Hagbarth och tipsar om hur du kan tänka för att fatta beslut som känns rätt för dig.

”Man kan dela in hållbara investeringar i olika sätt att tänka och som var och ett har både för- och nackdelar. Ett traditionellt sätt som många ser som startpunkten när det gäller hållbara investeringar, är att använda sig av ”exkludering”. Då sorterar investerarna helt enkelt bort det som de inte anser vara hållbart, till exempel allt relaterat till fossila bränslen, eller en rad branscher som betraktas som oetiska. Att exkludera oönskade investeringar är naturligtvis viktigt och bra - men vi anser att det finns mer att göra för att bidra till en mer hållbar värld*.

Impact investment

Något som nu växer starkt och som vi tycker är mycket intressant är så kallad ”impact investing”. Det handlar om investeringar i bolag med produkter och tjänster som på ett aktivt sätt bidrar till en mer hållbar värld. Det är dock inte alltid så lätt att mäta och definiera.

Ett exempel på komplexiteten är finska Neste, en världsledande producent av biobaserad förnybar diesel och flygbränsle. Neste var från början ett traditionellt raffinaderi och har fortfarande kvar en viss del av den verksamheten, men har ställt om sin produktion och utvecklat en ny typ av biobränsle. Neste har fattat beslutet att i sin produktion använda förnybara källor och minskar på så vis användandet av fossila bränslen. Genom att ersätta fossilbaserade bränslen med förnybara, bidrar bolaget till en omställningen mot en mer hållbar värld och ökade möjligheter att uppfylla Parisavtalet**. Det här är dock ett exempel på en aktie som skulle ratas av investerare som fokuserar enbart på exkludering, på grund av den mindre verksamheten inom fossila bränslen.

Hur mäts graden av hållbarhet?

Det finns ingen självklar eller enhetlig branschstandard. Förutom de olika branschmodeller som finns har vi även egna modeller på SEB.

En hygienfaktor vi tittar på är att de fondbolag vars fonder vi erbjuder alla ska ha undertecknat FN:s Principles for Responsible Investments, PRI. PRI är också en viktig, vedertagen definition inom exkludering, som i sin tur är den mest grundläggande investeringsmetoden för hållbara investeringar. Men vi anser inte att enbart PRI räcker för att en fond ska kunna kallas hållbar. Inom SEB har vi en särskild enhet som utvärderar fonder förvaltade av andra aktörer. I Private Banking har vi även en diskretionär portföljförvaltningstjänst: i Responsible Portfolio investerar vi enbart i värdepapper vars utgivare arbetar aktivt och integrerat med hållbarhetsfrågor och där innehaven enligt SEB:s standard har högsta hållbarhetsnivå.

Vad är hållbart för mig?

Det är viktigt att själv ställa sig frågan ”vad är hållbarhet för mig?”. Svaret är individuellt, då definitionen för vad som är hållbart varierar för var och en. Som i exemplet med Neste, där frågan gäller om du helt vill exkludera investeringar i fossila bränslen, eller om du upplever att deras produktion bidrar till en mer hållbar värld. Tänk också på att ambitionen att göra helt rätt är god, men att göra 100 procent rätt är näst intill omöjligt att uppnå. Vår förhoppning är att vi tillsammans med dig hittar en väg att investera mer hållbart och genom det bidrar till en ekonomisk omställning i världen. Tveka därför inte att bolla dina tankar kring hållbara investeringar med din rådgivare.”

*hållbarhetskriterierna i vår förvaltning har internationella normer och riktlinjer för miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption som utgångspunkt.
**Parisavtalet är det internationella klimatavtal som togs fram under FN:s klimatkonferens och slöts i Paris, december 2015, och i vilket världens länder förbinder sig att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader.

Vill du ha hjälp med att investera hållbart?

Kontakta din Private Banker och berätta om vad hållbarhet är för dig i dina investeringar. Vi hjälper dig gärna att hitta alternativ och att skräddarsy din portfölj.