Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Att flytta ihop – vad bör blivande sambor tänka på?

Inför större förändringar i livet, som till exempel att flytta ihop och bli sambo, är det viktigt att känna till den lagstiftning som gäller för just dig och den situation som du står inför eftersom konsekvenserna av denna lyckliga stund kan komma att visa sig långt senare i livet. I denna artikel går vi igenom några av de vanligaste frågorna rörande par som ska flytta ihop eller redan bor ihop som sambor och vad som är viktigt att tänka på.

Vanliga situationer som blivande sambor står inför vid ett bostadsköp är att:

  1. Den ena parten betalar mer av köpelikviden och samborna kommer överens om att den som har betalat mer också ska äga en större andel av bostaden.
  2. Den ena parten betalar mer men samborna är överens om att de ändå ska äga bostaden med hälften var.
  3. Den ena parten kan finansiera sin del kontant men den andra parten behöver belåna bostaden för att finansiera sin andel av förvärvet. Båda samborna står, av ekonomiska orsaker, som solidariskt betalningsskyldiga för lånet gentemot banken.

Rätt att begära bodelning

Enligt sambolagen har en sambo rätt att begära bodelning vid en separation. Vid denna bodelning ska samborna huvudregelmässigt dela lika på samboegendomen oavsett vem som faktiskt äger och har betalat för denna egendom. Med samboegendom avses endast den gemensamma permanentbostaden och det gemensamma bohaget i denna bostad, som paret har skaffat för gemensam användning. Detta innebär alltså att en bostad som en sambo hade innan samboförhållandet inleddes och som den andra sambon flyttar in i, inte anses vara en sambobostad då den inte är införskaffad för gemensam användning.

Bodelningen innebär att värdet av sambornas andelar i samboegendomen, efter skuldavräkning, ska läggas ihop och delas värdemässigt lika. Observera att sambornas övriga tillgångar, till exempel banktillgodohavanden, fritidsbostad, bil, båt med mera inte omfattas av sambolagens bodelningsregler. Dessa övriga tillgångar behålles alltså av ägaren.

Orättvist för den som betalat mer

I det fall samborna bestämmer sig för att äga olika andelar i en sambobostad för att återspegla de ekonomiska insatserna blir utfallet av en bodelning enligt Sambolagen orättvis för den part som äger och har betalat mer i bostaden.

Samborna kan dock avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen genom att upprätta ett samboavtal. Samboavtalet ger då skydd åt den part som har investerat mer kapital i bostaden och därför äger en större andel i sambobostaden (se exempel 1 ovan). Genom att upprätta ett samboavtal kan den, enligt huvudregeln, värdemässiga likadelningen av nettovärdet av samboegendomen alltså undvikas. Var part behåller då sin andel i samboegendomen och ansvarar själv för sina skulder som är knutna till denna egendom.

Samboavtal och skuldebrev

Ibland vill samborna äga lika stora andelar i sambobostaden trots att den ena parten har investerat mer kapital vid förvärvet, ofta för att de önskar att framtida eventuell värdestegring ska delas lika (se exempel 2 ovan). För att uppnå rättvisa vid en framtida eventuell separation behöver samborna då, utöver ett samboavtal, även upprätta ett skuldebrev dem emellan. Skuldebrevet innebär att den part som har investerat mer kapital lånar ut pengar till den andra parten så att denne kan bekosta sin del av kontantinsatsen. Vid en separation kommer då samborna att behålla värdet av sina respektive andelar i sambobostaden och själva svara för de skulder som hör därtill.

I samband med förvärv av en bostad är ett banklån många gånger en del av finansieringen. Oftast behöver båda samborna stå som låntagare på banklånet och är därmed solidariskt återbetalningsskyldiga för lånebeloppet gentemot banken. I det fall den ena parten inte är i behov av ett banklån för att finansiera sin andel i bostaden (se exempel 3 ovan) behöver även denna situation regleras med ett samboavtal och skuldebrev mellan samborna för att uppnå rättvisa vid en framtida eventuell separation.

Sambor ärver inte varandra

Avslutningsvis är värt att nämna att sambor aldrig ärver varandra. Om den avlidne sambon har barn är det dessa som ärver alla tillgångar från sin förälder.
Genom att upprätta ett testamente kan dock samborna ge varandra viss arvsrätt. Detta kan vara viktigt för att till exempel möjliggöra för den efterlevande sambon att kunna bo kvar i den gemensamma permanentbostaden. Värt att notera är dock att barnen till den avlidne sambon alltid har rätt att erhålla minst hälften av sitt totala arv vid förälderns frånfälle, den så kallade laglotten, oavsett vad som har skrivits i ett testamente.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.