Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tillbaka till tillväxtspåret

Det har hänt mycket sedan föregående nummer trots att det bara gått tre månader sedan det publicerades. Den geopolitiska oron i världen har tilltagit. Tillväxt-och inflationsbilden i världen är splittrad, med högre aktivitetsnivå och inflationstakt i USA jämfört med resten av världen. Det har pressat upp statsobligationsräntor och både fördröjt och reducerat den kommande styrräntesänkningsbanan från Fed och i viss mån övriga centralbanker. Investerare har dock tagit detta med ro, accepterat fördröjningen och i stället tackat för den högre tillväxttakten. Vi bedömer att resten av 2024 kommer att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker. 

Allokering

Både för räntebärande placeringar och aktier ser vi en möjlighet till positiv avkastning. Det innebär att hela spektrumet, från lågrisk- till högriskportföljer, bör kunna leverera positiv absolut avkastning. I våra modellportföljer har vi fortsatt en moderat övervikt mot aktier. Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex. Riskaptiten eller positioneringen bland investerare har stigit mycket sedan den senaste bottennoteringen i september 2022 men har ännu inte nått euforiska nivåer. Blir konjunkturförloppet såsom vi prognostiserar finns det goda förutsättningar att investerarkollektivet tar ytterligare ett steg upp på riskskalan.

Värdering och börsutveckling

Utväxlingen på aktiemarknaden har varit starkare än befarat då vinster och vinstmarginaler utvecklats bättre än förväntat och den globala recessionen uteblivit. Stora delar av aktiemarknaden är relativt högt värderade, medan andra är lågt värderade. Diskrepansen lär minska i takt med en ekonomisk återhämtning. Ett globalt aktieindex drivs inte längre lika ensidigt av de stora amerikanska tillväxtjättarna. Uppgången är nu bredare och mer jämnt fördelad. Kinesiska IT-relaterade tillväxtbolag, liksom småbolagen har nämnts som extra intressanta då det finns rum för både vinståterhämtning samt multipelexpansion. Dragkampen mellan vinståterhämtning och envist höga räntor gör att konsolideringen på börserna håller i sig fram tills färdriktningen blir tydligare.

En djupdykning i förutsättningarna för centralbankerna och en utblick till Indien

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

•    Riksbankens vägval – börsens vinnare och förlorare
•    Indien – starka tillväxtutsikter, institutionella problem

Globala aktier

•    En bredare uppgång har inlett året
•    Värderingen av de stora snabbväxande amerikanska IT-jättarna har planat ut
•    Kraftigt höjda investeringsbudgetar inom AI gynnar en rad branscher
•    Räntesänkningar och förbättrad konjunktur gynnar de lågt värderade småbolagen
•    Intresset har ökat för de nedkörda kinesiska tillväxtbolagen 

Ränteinvesteringar

•    Förväntansbilden på Fed under 2024 – från sju till två sänkningar och med start i september
•    Riksbanken och ECB förväntas sänka fyra gånger vardera under året 
•    Långa obligationsräntor åt olika håll i Sverige och USA det kommande året
•    Begränsat utrymme för ytterligare nedgång i kreditspreadar givet nuvarande låga nivåer
•    Fortsatt potential för räntesänkningar inom EM men FED kan bromsa planerna något 

Nordiska aktier

•    Vinstprognoserna vänder upp
•    Uppmuntrande rapportperiod, lagercykel har passerat botten
•    Lägre räntor, men hur mycket?
•    Fördel bank i nuvarande räntescenario
•    Guldfeber och kopparbrist kan lyfta gruvinvesteringar
•    Hög värdering begränsar potential
•    Politiska risker ignoreras, men risken för handelskrig är värd att bevaka
•    Konsolidering att vänta efter rekordrusning?

Kontakta oss