Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sammanfattning

Vikande global tillväxt i kombination med politisk oro i form av handelskrig och Brexit dämpar börsbilden och gör att vi valt att undervikta aktier för första gången sedan 2016. 

Investerare kastas mellan hopp och förtvivlan

Efter förra höstens turbulens inleddes börsåret i dur, drivet av en omsvängning i centralbankspolitiken i riktning mot räntesänkningar och andra stimulanser. Till detta kom förhoppningar om att Kina och USA ganska snabbt skulle kunna nå fram till ett nytt handelsavtal, vilket drev på börsuppgången. I takt med att året gått har tidigare oro för svagare tillväxt allt mer besannats och tillväxtprognoserna har skruvats ner på global nivå. Tillsammans med en tuffare retorik i handelssamtalen ledde det till att börsuppgången kom av sig under sommaren. Börshumöret präglas nu av osäkerhet och defensivt beteende hos placerare. Under sommarens ökade osäkerhet har också årets trend med fallande obligationsräntor accentuerats väsentligt. Lägre räntor är i sig positivt för börsen, men denna gång kan den kraftiga nedgången från redan låga nivåer tolkas som en signal om ökade recessionsrisker.

Graf som visar utvecklingen för olika tillgångsslag
Källa: Bloomberg/Macrobond

Svalare konjunktur ger svaga börser

Ekonomisk makrostatistik visar att inbromsningen i världsekonomin fortsätter, men här är bilden betydligt lugnare än vad både finansmarknaderna och den politiska arenan signalerar. Efter att ha varit i en tillväxtperiod länge visar nu konjunkturen en del trötthetstecken, framför allt i USA. Brist på arbetskraft och svagare världshandel sätter press på framför allt industrikonjunkturen medan servicesektorn och hushållen än så länge uppvisar motståndskraft. Vi räknar med lägre tillväxt, men ser ingen recession i korten under överskådlig tid.

Vi har minskat risken i våra investeringar

Sannolikt dröjer det innan frågetecknen rätas ut, med tanke på den mer osäkra tillväxtbilden och givet att få genombrott har skett i handelsfrågorna och Brexit. Årets börsuppgångar drev också upp värderingen mot ansträngda nivåer, för närvarande finns en risk för fortsatt oroliga marknader. Därför valde vi tidigt i augusti att minska aktievikten i de portföljer vi förvaltar och vår generella rekommendation är att ha lite mindre andel aktier än i normalläget.

Inom ränteinvesteringar föredrar vi företags- och tillväxtmarknadsobligationer

Centralbankernas stödjande politik har gynnat investeringar med ränterisk såväl som kreditrisk. Den stora frågan är om de kan sänka räntorna så mycket som marknaden önskar, för att förhindra en svagare konjunktur. Vi räknar med ytterligare tre räntesänkningar från amerikanska Federal Reserve, samt att ECB sänker sin styrränta något och återinför kvantitativa lättnader via bland annat obligationsköp. Samtidigt förväntar vi oss att kärninflationen förblir stabil på runt 1,5 procent i USA och eurozonen. Sammantaget en bild som talar för att även de långa räntorna förblir på ultralåga nivåer. För Sveriges del innebär det att vi inte längre räknar med räntehöjningar från Riksbanken, utan istället att räntan lämnas oförändrad både i år och nästa år. Vi ser vissa fördelar med företagsobligationer, både med lägre (Investment Grade) och högre risk (High Yield).

Särskilt den amerikanska centralbanken Federal Reserves mjuka framtoning möjliggör fortsatt god utveckling för tillväxtmarknadsobligationer (Emerging Market Debt) ännu en tid, även om osäkerheten för dessa är större än tidigare. EM Debt har utvecklats väl under senvåren och sommaren, både tack vare den relativt sett högre räntenivån i tillväxtmarknader och som en effekt av starkare EM-valutor.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk
Aktier (utvecklade marknader) 7,3% 12,6%
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,9% 14,2%
Svenska aktier 8,5% 13,0%
Räntebärande placeringar Avkastning Risk
Statsobligationer -1,3% 1,2%
Företagsobligationer IG
(Investment Grade (Europa)
0,9% 2,7%
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/USA 50/50)
3,7% 3,9%
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt) i lokal valuta
7,0% 8,1%


Källa: SEB, prognoser maj 2019

Customer service