Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Normalisering efter onormalt år

Bild på en skog.

Förra våren rådde ekonomisk kris och låga värderingar. Nu är det stimulanser, vaccin och en ljus framtid, men också mycket högre värderingar på finansmarknaden. Bland de positiva faktorerna hittar vi prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- och finanspolitik samt relativvärdering (till exempel att aktievärderingen är mer aptitlig i förhållande till räntenivån än i förhållande till sin egen historiska nivå). På den negativa marknadssidan finns den höga absoluta värderingsnivån, investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen.

Vinstprognoser och värderingar har drivits upp

2020 blev ett bedrövligt år för vinstgenereringen i företagsvärlden, men ändå inte lika svagt som vi och andra bedömare befarade när vi befann oss i stormens öga. Sedan dess har prognoserna reviderats upp löpande och nu när vi avverkat stora delar av rapportsäsongen för det fjärde kvartalet, är den profilen intakt. Slutsiffran för 2020 års helårsvinster ser ut att landa kring -18 procent.

För 2021 och 2022 ser det ljusare ut. Vårt huvudscenario med en global tillväxt på 5 respektive 4,3 procent ger prognoser om vinster på sammanlagt över 40 procent de kommande två åren. I våra prognoser är skillnaden dock stor mellan ett överraskande svagt utfall och motsvarande överraskande starkt utfall. Risken ligger främst i fördröjningsmekanismer på grund av den svårbemästrade covid-19-situationen.

Potential för fortsatt stigande börser

Fjolårets kraftiga börsåterhämtning manar till försiktighet, men håller tillväxtprognoserna, samtidigt som räntor och inflation är under kontroll, finns potential för fortsatt stigande börser, även om värderingarna är höga ur ett historiskt perspektiv.

I en ekonomisk återhämtning bör cykliska bolag kunna återta en del förlorad mark. På längre sikt fortsätter dock digitaliseringstrenden att gynna tillväxtbolag. Kraftfulla satsningar på hållbarhet världen över talar för att fjolårets starka utveckling för den typen av bolag kan fortsätta.

EU-taxonomin och innovationer inom hälsoteknik i fokus

Vi presenterar som vanligt några aktuella teman. Vårt första tema beskriver Health Tech-sektorn, där moderna teknologiska och digitala tekniker används för att skapa effektiva och billiga lösningar inom hälsovård. Det andra temat vi fördjupar oss i är den nya EU-taxonomin; ett av flera EU-initiativ för att driva på omställningen mot ett hållbart samhälle.

Förväntad avkastning kommande 12 mån

Aktier

Avkastning

Risk

Aktier (utvecklade marknader) 8,0 % 18,8 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,4 % 17,5 %
Svenska aktier 8,6 % 19,3 %

Räntebärande placeringar

Avkastning

Risk

Statsobligationer -0,5 % 1,4 %
Företagsobligationer IG
Investment Grade (Europa)
0,4 % 7,0 %
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/ USA 50/50)
1,6 % 10,3 %
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt)
i lokal valuta
5,2 % 11,3 %

Alternativa investeringar

Avkastning

Risk

Hedgefonder 3,5 % 7,0 %

 

*24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser i januari 2021, i SEK

Customer service