Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kargt klimat inrymmer utvägar

Kapitalmarknaden har under året pressats av mycket hög inflation tillsammans med snabba och stora räntehöjningar. Vidare har vi en pågående energikris och en kinesisk ekonomi som haltar betänkligt. Föga förvånande har detta resulterat i radikala nedjusteringar av den framtida prognostiserade tillväxten och en lågkonjunktur eller recession är nu konsensus.

Den ekonomiska bilden har överlag försämrats över sommaren. Det tvingar centralbanker till drastiska
räntehöjningar. Tillsammans med en allvarlig energikris i Europa urholkar det hushållens köpkraft vilket
är huvudskälet till att vi justerat ner våra tillväxtprognoser rejält. En del ljuspunkter i form av lättnader i
globala värdekedjor, starka balansräkningar hos hushåll och företag samt nedgångar i vissa råvarupriser
gör att vi bedömer att recessionen blir mild.

För 2023 räknar vi med en årstillväxt strax över noll i USA och Europa men under loppet av året stiger tillväxten sakta igen. Vi ser också framför oss att inflationen vänder ner under hösten/vintern, vilket gör att centralbankerna inte behöver höja räntan mer under nästa år. Vi kan således inom några månader få en situation där makromomentum vänds från minus till plus, men från låga nivåer. Men bilden är dock fortsatt osäker givet energikris, fortsatta pandeminedstängningar i Kina och effekter på hushållshumöret från stigande inflation och fallande tillgångspriser.

Värdering och börsutveckling

Börsutvecklingen under 2022 har varit den motsatta jämfört med de senaste åren avseende sektorer och stilutveckling. De tidigare hyllade tillväxtbolagen har agerat slagpåse medan de ”smutsiga” sektorerna såsom olja och gas-, vapen och tobaksindustrin står som vinnare. Företagen har trotsat den ekonomiska motvinden och levererat förvånansvärt bra resultatutveckling, vilket dragit ned värderingarna och mildrat börsnedgången.

I vårt huvudscenario vilket bäst kan beskrivas som en kontrollerad konjunkturnedgång bör kvalitetsbolag med starka kassaflöden och balansräkningar samt förmåga att öka försäljning och vinster utan alltför mycket hjälp av konjunkturen klara sig bäst. Den här typen av bolag återfinns i de flesta sektorer, men är mest välrepresenterade i teknologi- och hälsovårdssektorn.

Allokering

Exempel på dämpande effekter under året i våra portföljer är exponeringar mot lågt värderade svenska aktier, övervikten mot globala aktier och dess positiva valutaeffekt, innehaven i alternativa investeringar med låg korrelation till aktier och företagsobligationer som inte fallit i värde samt en kort duration i våra ränteportföljer som minskat genomslaget från ränteuppgången. Exempel på det motsatta är vår exponering mot tillväxtbolag inom globala aktier och allokeringen mellan olika tillgångsslag samt våra hållbarhetsexkluderingar som under 2022 missgynnat avkastningen när olje- och gaspriserna stigit kraftig. Detta är ett långsiktigt ställningstagande som vi anser sunt och som vi räknar med kommer att främja avkastningen.

Bioteknikbolag, omställningsbolag och Kina

I denna utgåva av Investment Outlook presenterar vi tre teman. Det första temat är en genomgång av vår syn på bioteknik som är en konjunkturokänslig bransch med tillväxtprofil. Tema nummer två avhandlar hur man som investerare kan identifiera vilka bolag som är aktivt delaktiga i omställningen mot en mer hållbar värld. Det avslutande temat omfattar en genomgång av förutsättningarna i dagens Kina. Idag släpar landet efter i förhållande till sina officiella mål. Hur ser det ut inför 2023?

Kontakta oss

Customer service