Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vaccin, stimulanser och klimatpolitik kommer att prägla 2021, även på börsen

Bild på Slussen i Stockholm med snö.

Vi räknar med en historiskt mycket stark vinsttillväxt 2021, där samtliga tunga sektorer väntas bidra. Det innebär att bolagen har mycket att leva upp till, men slår prognoserna in kommer detta att elda på uppgången ytterligare. Stockholmsbörsens värdering är dock redan den högsta på 20 år. Förklaringen ligger i den exempellöst stimulativa penningpolitiken. Den förväntas ge fortsatt stöd, men räkna med volatilitet även i år.

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 11-15 i senaste Investment Outlook (pdf) 

"Vinstlyft på 58 procent för nordiska bolag 2021"

Exceptionell vinsttillväxt väntas

Konjunkturåterhämtningen efter coronakrisen förväntas resultera i en exceptionellt god vinsttillväxt i år. Det är tack vare redan stora stimulanser, men också ökad ekonomisk aktivitet under andra halvåret, samtidigt som de flesta börsbolagen har utnyttjat krisen till att skära i kostnaderna. Sammantaget väntas detta ge ett vinstlyft före skatt på 58 procent 2021 för de nordiska börsbolagen.

"35 procent vinstökning för verkstadsindustrin 2021"

En hög vinsttillväxt är viktig för att bolagen ska kunna växa in i de historiskt höga värderingarna. Hög förväntad vinsttillväxt är positivt och sannolikt en faktor bakom den starka börsutvecklingen under det senaste halvåret, men medför samtidigt en högre risk för besvikelser.

Olika risker för olika sektorer

För de pressade detaljhandelsbolagen och andra konsumentorienterade verksamheter är det kritiskt med snabb och framgångsrik vaccinering. Detta för att kunna återgå till mer normala konsumtionsmönster i fysiska butiker, hotell och restauranger.

För många av industriföretagen är det istället centralt att den starka tillväxten i Kina håller i sig. Ett konjunkturellt bakslag i Kina skulle kunna slå mycket negativt mot denna viktiga sektor på börsen.

Detsamma gäller råvarusektorn, där de senaste månadernas kraftiga råvaruprisuppgång för allt från basmetaller till stål, pappersmassa, trävaror, konstgödsel, elektricitet och olja har rusat i pris, är positiv för börsen som helhet och central för de nästan dubblerade vinster som vi räknar med. Samtidigt ser vi ett antal tillverkare av konsumentvaror med högt råmaterialinnehåll vars aktier pressats på börsen på senare tid. I relativa termer skulle dessa kunna bli börsvinnare om råvaruprisinflationen kommer av sig.

Vi har redan sett en tydlig rotation in i cykliska aktier, hittills främst från defensiva. Det är en naturlig utveckling när vinsttillväxten förväntas accelerera. En betydligt större fråga är om vi under året kan få se en rotation även från så kallade ”tillväxtaktier”? En katalysator skulle kunna vara just en konjunkturutveckling som är stark nog att skapa spekulationer om en normalisering av penningpolitiken och därmed ett lyft i långa marknadsräntor. Vi utesluter inte detta, och bedömer att det i så fall kan bidra med omfattande volatilitet på börserna både i Norden och internationellt.

Konjunkturen viktigare än kronan

Det är vanligt att kronan försvagas när industrikonjunkturen blir sämre. Det minskar den negativa effekten för de svenska industribolagen, men de får istället betala tillbaka när konjunkturen stärks igen, då i form av en starkare krona. Det är dock nästan alltid konjunkturförändringen som har den övervägande effekten, medan valutaeffekten i motsatt riktning endast mildrar denna. Vi räknar med att verkstadsindustrin i Norden, där Sverige väger tyngst, ska leverera en vinstökning före skatt på 35 procent 2021, trots valutamässig motvind.

Dyra börser väntas bestå

Det är fortfarande långt upp till de svindlande aktievärderingar som rådde före milleniumbubblan sprack, men sedan dess har Stockholmsbörsen inte varit högre värderad än idag (baserat på värderingen av eget kapital).

Den höga värderingen sammanfaller dessutom med att vinsterna har rasat till den lägsta nivån sedan 2015. Såväl den svenska som nordiska aktiemarknaden värderas därmed till svindlande P/E 28 på vår prognos för 2020. Förutsatt att våra prognoser slår in bör dock P/E falla till mer normala 19 för 2022 i både Norden och Sverige.

Att värderingarna har klättrat till historiskt höga nivåer är starkt kopplat till expansiv penningpolitik det senaste decenniet och framför allt under 2020. Mer pengar som söker avkastning samtidigt som vi har extremlåga räntor är ett vanligt recept för högre aktiekurser. Efter upprepade försök av centralbankerna att börja skala tillbaka de penningpolitiska stimulanserna under de senaste åtta åren är vi samtidigt övertygade om att de inte kommer att dra i bromsen för tidigt denna gång. Vi räknar med en fortsatt hög värdering av börsen i ett historiskt perspektiv.

Bubbla eller bara exceptionellt goda utsikter?

Efter en stark kursutveckling har det i media höjts flertalet varningar för en bubbla i ”gröna” aktier. Nyhetsflödet kring behovet av en snabbare omställning, samt hopp om en radikal omläggning av den amerikanska miljöpolitiken, har varit stödjande.

Gröna aktier inom exempelvis förnybar energi, elbilar, batteriteknik och vätgasfokuserade bolag, tillhör vinnarna på börsen det senaste året. Värderingarna är oftast höga med traditionella måttstockar, vilket sannolikt kommer att bidra till mer volatilitet framöver.

Visst kan det finnas bubblor i enskilda aktier och vissa särskilt heta nischer. Detta är inte unikt för miljötekniksektorn, utan utbrett på aktiemarknaden generellt. Vi menar alltså att vi inte nödvändigtvis har en bubbla i just gröna aktier. Höga värderingar kan vara fullt motiverade i bolag som kan bli centrala för den nu inledda energi- och samhällsomställningen, om de har ett stort tekniskt försprång och/eller unika lösningar samt goda förutsättningar för framtida lönsamhet.

En omställning som kan pågå i flera decennier

Elektricitet utgör endast cirka en fjärdedel av den primära energianvändningen i världen idag och utanför OECD-länderna, där cirka 60 procent av energikonsumtionen sker, tycks omställningen i vissa avseenden ligga långt efter. Vi befinner oss endast i en tidig del av inledningen på en omställning som kan pågå i flera decennier.

Affärsmöjligheterna är enorma för de företag som satsar rätt i detta skede. Det finns ett par exempel på bolag som redan har genomgått en omfattande omställning. Finska Neste är fortfarande verksamma inom traditionell oljeraffinering, men vinstgenereringen är numera nästan uteslutande från förnybara drivmedel, men även flygbränsle och kemikalier. Bolagets omställning från olja till förnybara drivmedel är central för den avkastning på runt 1 800 procent som aktien gett de senaste tio åren.

Ett annat exempel är Örsted, som har förvandlats från en dansk producent av olja och naturgas till en världsledande projektutvecklare inom havsbaserad vindkraft. Trots att bolaget redan hade kommit långt längs denna omställningsresa då de återintroducerades på Köpenhamnsbörsen 2016 under namnet Dong, har aktien sedan dess gett en avkastning på över 400 procent och nettovinsten har tiofaldigats mellan 2015 och 2020.

Vi ser flera etablerade börsbolag i Norden som ännu inte kommit särskilt långt med motsvarande omställning, men där grundförutsättningarna är hoppingivande. Därtill finns numera ett stort antal mindre nordiska miljöteknikbolag med lovande och spännande lösningar. Några av dessa kan mycket väl bli nya storbolag redan inom den kommande femårsperioden och ännu fler under det närmaste decenniet.

Sammanfattning

  • Mycket stark vinsttillväxt förväntas
  • Vaccin, stimulanser och klimatpolitik präglar 2021, även på börsen
  • Värderingen för Stockholmsbörsen är den högsta på 20 år
  • Penningpolitik ger fortsatt stöd, men räkna med volatilitet även i år
  • Hausse i gröna aktier är inte nödvändigtvis en bubbla
  • Höga värderingsmultiplar för bolag med lovande lösningar och position är motiverat och rimligt
  • Vi är ännu endast i början på en flera decennier lång samhällsomställning
Bild på Esbjörn Lundevall, Aktiestrateg på SEB

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Nordiska aktier på sidan 11-15 i senaste
Investment Outlook (pdf) 
Sammanfattning (PDF)

 

Customer service