Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Försäkringsinformation – Traditionell försäkring

Här hittar du information våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar, kollektivets inbetalda premier och statslåneräntan.

Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB efter 2015-03-01*

Avgiften tas dels ut i början av varje år och dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Den årliga avgiften motsvarar 0,375 procent (år 2020) av försäkringens värde vid ingången av året och avdraget på premier är 0,375 procent (år 2020) av värdet på premier som inbetalas under det första halvåret och 0,188 procent (år 2020) av värdet på premier som inbetalas under det andra halvåret.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB före 2015-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Avgiften tas ut dels löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan, dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 0,375 procent (år 2020) och avdraget på premier är 0,188 procent (år 2020) av värdet på premier som inbetalas under det första halvåret och 0,13 procent (år 2020) av värdet på premier som inbetalas under det andra halvåret.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar och statslåneräntan.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB efter 2016-03-01*

Försäkringsbolaget tar i början av varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften motsvarar 0,0765 procent (år 2020) av försäkringens värde vid ingången av året.

Försäkringar tecknade i SEB Pension och Försäkring AB före 2016-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften tas ut löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 0,0765 procent (år 2020).

Från och med den 1 januari 2019 kommer vi att beräkna avgiften för avkastningsskatt i traditionella försäkringar i SEB Pension och Försäkring AB på ett nytt sätt. Vi genomför ändringen för att det ska bli enklare att se och förstå hur avgiften räknas fram.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldigt för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar och statslåneräntan. Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift för att täcka kollektivets avkastningsskatt.

Avgiften har tidigare tagits ut löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan var 15 procent av det högsta av 0,5 procent och föregående års genomsnittliga statslåneränta. Avgiften är under år 2018, 0,077 procent. Avgiften har motsvarat detta avdrag multiplicerat med försäkringens genomsnittliga värde under perioden.

I och med ändringen kommer avgiften i stället att tas ut i början av varje år. Avgiften kommer att uppgå till 15 procent av försäkringens värde vid ingången av året multiplicerat med det högsta av 0,5 procent och föregående års genomsnittliga statslåneränta. Avgiften skulle under år 2018 motsvara 0,077 procent.

Detta innebär typiskt sett att avgiften efter ändringen kommer att bli något lägre för försäkringar som under året ökar i värde och något högre för försäkringar som under året minskar i värde.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldigt för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar, kollektivets inbetalda premier och statslåneräntan. Försäkringsbolaget tar varje år ur försäkringen en avgift för att täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften tas dels ut genom en avgift på försäkringens värde och dels genom ett avdrag på inbetalda premier.

Avgift på försäkringens värde

Avgiften på försäkringens värde har tidigare tagits ut löpande genom ett avdrag på återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan var 30 procent av det högsta av 1,25 procent och föregående års statslåneräntan per den 30 november ökad med 1 procentenhet. Avgiften är under år 2018, 0,447 procent. Avgiften har motsvarat detta avdrag multiplicerat med försäkringens genomsnittliga värde under perioden.

I och med ändringen kommer avgiften på försäkringens värde i stället att tas ut i början av varje år. Avgiften kommer att uppgå till 30 procent av försäkringens värde vid ingången av året multiplicerat med det högsta av 1,25 procent och föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet. Avgiften skulle under år 2018 motsvara 0,447 procent.

Avgift på inbetalda premier

Avgiften på inbetalda premier beräknas utifrån ett underlag. Underlaget uppgår till 30 procent av värdet på premien multiplicerat med det högsta av 1,25 procent och föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet. Underlaget är under år 2018, 0,447 procent av premiens värde.

Tidigare har avgiften uppgått till 50 procent av underlaget för premier som betalats in under första halvåret (0,224 procent år 2018) och till 35 procent av underlaget för premier som betalats in under andra halvåret (0,157 procent år 2018).

I och med ändringen kommer avgiften på inbetalda premier att uppgå till 100 procent av underlaget för premier som betalas in under första halvåret (0,447 procent år 2018) och till 50 procent av underlaget för premier som betalas in under andra halvåret (0,224 procent år 2018).

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Löpande premie Högst: 1 miljon kronor per år
 

Minst: 500 kronor per månad

Engångsbetald premie Högsta engångsbetalning: 5 miljoner kronor
  Lägsta engångsbetalning: 10 000 kronor
 

Ytterligare premier maximalt 10 procent av engångsbetalningen eller 100 000 kronor om det är högre än 10 procent.

 

 

Begränsningen gäller sammanräknat per år och ägare (privatägd) samt försäkrad (företagsägd).
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

Pensionsspar trad

Löpande premie Högst: Två prisbasbelopp per år (för 2017: 89 600 kronor)
  Minst: 300 kronor per månad
 
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tjänstepensionsförsäkring Högst: 25 miljoner kronor per år
Minst: 500 kronor per månad
  Lägsta engångsbetalning är 10 000 kronor
Privat pensionsförsäkring Högst: 5 miljoner kronor per år
Minst: 500 kronor per månad
  Lägsta engångsbetalning är 10 000 kronor
Begränsningen gäller per försäkrad och kalenderår.
Gäller för försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB från och med 2015-01-01.
 

När utbetalningarnas storlek ska beräknas använder försäkringsbolagen livslängdsantaganden det vill säga antaganden om hur länge en person förväntas leva. Antaganden kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen, men även mellan olika produkter och delbestånd.

För traditionell försäkring förväntas en man som är 65 år idag att bli cirka 87 år och en kvinna förväntas leva till cirka 89,5 år. I de fall vi använder könsneutrala antaganden det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till cirka 88,5 års ålder.

Återköpsavgifter 

Avgifter

Avgift i procent av återköpt belopp
1 Återköp medges ej
2 5 %
3 5 %
4 4 %
5 3,5 %
6 3 %
7 2,5 %
8 2 %
9 1,5 %
10 1 %
11 0 %

Avgiften anges i procent av det värde som återköps och uppgår som lägst till 700 kronor under de tio första försäkringsåren.

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor.

Pensionsspar trad

Återköpsavgift: 300 kronor

För en försäkring tecknad med engångspremie eller med premiebetalningstid kortare än tio år gäller en begränsad återköpsrätt under de fem första åren. Försäkringen kan då under de fem första åren återköpas med 20 procent per år.

Enligt Försäkringsavtalslagen tillåts inte återköp under det första året.

Customer service