Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Anhörigekonomi – fullmakter för dig som närstående

Det kan komma stunder i livet då du behöver få hjälp av, eller hjälpa, anhöriga med ekonomin. Då kan du få användning för fullmakter, anhörig­behörighet eller godmanskap. Läs vidare och ta reda på mer vad du kan göra för dina anhöriga och vad de kan göra för dig.

Frågor från andra i samma situation

Det beror på om du räknas som nära anhörig eller inte. Du kan hantera delar av ekonomin åt en nära anhörig utan fullmakt, men för andra personer behövs det fullmakt, godmanskap eller förvaltarskap.

Make, maka, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn.

Fullmakter för dig som anhörig 

Det finns många anledningar till att du som anhörig kan behöva hjälpa en närstående med att hantera sin ekonomi. Det kan också vara så att det är du själv som behöver hjälp. Olycksfall samt tillfällig, långvarig eller åldersrelaterad sjukdom är bara några exempel.

För att ta hand om någon annans ekonomi behövs det i regel en fullmakt. En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Den som utfärdar en fullmakt kallas fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas fullmaktstagare. Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vem eller vilka som den vill ge fullmakt till. Vi kan hjälpa dig och din anhörige med att upprätta en fullmakt.

Vilken fullmakt du behöver som anhörig beror på vad det är du behöver hjälpa dina närstående med. Här kan du läsa mer om generalfullmakt, internetfullmakt, framtidsfullmakt och bankfullmakt. 

Generalfullmakt

Generalfullmakten ger fullmaktstagaren en bred behörighet att agera i fullmaktsgivarens intresse. En generalfullmakt accepteras dock inte alltid för alla typer av bankärenden. Om fullmaktsgivaren inte kan bekräfta att fullmaktstagaren har rätt att utföra vissa specifika ärenden är det nämligen inte säkert att vi godtar fullmakten. För att undvika tolkningsproblem är det därför att rekommendera att använda mer specifika fullmakter så som internetfullmakt eller bankfullmakt.

Internetfullmakt – hjälp med internetbanken

En internetfullmakt får du genom att du och din närstående bokar ett rådgivningsmöte och kommer in till ett av våra bankkontor. Där upprättas en fullmakt om att fullmaktstagaren ska få tillgång till fullmaktsgivarens internetbank. Anledningen till att ni behöver upprätta  fullmakten på något av våra kontor är för att minimera risken för bedrägerier.

Som fullmaktstagare får du tillgång till fullmaktsgivarens internetbank, vilket bland annat omfattar bankkonton, aktier, fonder, lån och sparande. Fullmaktsgivaren har dock fortfarande full tillgång till sin internetbank och kan fortsätta att hantera sin ekonomi på egen hand.

När du fått en internetfullmakt kommer du kunna logga in på din närståendes internetbank med din egen digipass. Om du inte är kund hos oss behöver du bli kund för att få en egen digipass.

Som fullmaktstagare kan du inte ingå avtal om nya produkter, köpa fonder, aktier eller försäkringar åt fullmaktsgivaren. Du kan inte heller hantera frågor kopplade till fullmaktsgivarens lån såsom att till exempel binda räntan. Däremot har du som fullmaktstagare rätt att betala räkningar och flytta pengar mellan olika konton åt fullmaktsgivaren.

Viktigt om fakturor

Som fullmaktstagare kan du inte se fullmaktsgivarens e-fakturor och inte heller hantera dem. Ta därför kontakt med utställaren och be dem ändra till pappersfaktura. 

Bankfullmakt – för bankärenden på kontor

För att få genomföra bankärenden åt en närstående på våra bankkontor krävs en separat bankfullmakt. Oftast är det dock tillräckligt med en internetfullmakt för att en anhörig ska kunna hjälpa sina närstående med deras vardagliga ekonomi, såsom att betala räkningar och liknande via internetbanken. Vi rekommenderar att du är förberedd och ser till att internetfullmakt och bankfullmakt finns på plats för den dagen då den kan komma att behövas.

Framtidsfullmakt – ta hand om ekonomin i framtiden

Om en närstående till dig riskerar att förlora sin rättshandlingsförmåga och inte längre klarar av att ta hand om sin ekonomi kan personen, medan han eller hon fortfarande är frisk, utfärda en så kallad framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt utställs för ett framtida behov och kan ha olika syften. För närvarande kan framtidsfullmakter dock inte ge tillgång till internetbanken. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig behöver vissa krav vara uppfyllda. Därför är det en god idé att ta hjälp av en jurist för att det ska bli rätt. Om du vill se över möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt kan du kontakta vår samarbetspartner Lexly.

Du kan läsa mer om hur du skriver en framtidsfullmakt hos Svenska Bankföreningen.

Framtidsfullmakt (Svenska Bankföreningen)

Flera fullmaktstagare

Både för bankfullmakt och för framtidsfullmakt kan det finnas flera fullmaktstagare. I en bankfullmakt går det till viss del att särskilja de olika fullmaktstagarnas roller medan det i en framtidsfullmakt gå att specificera rollerna och uppgifterna ännu mer.

Fullmakter och juridiskt ansvar

Fullmaktsgivaren är fortsatt ansvarig för sin ekonomi. Det gäller även om fullmaktstagaren skulle missköta sitt uppdrag. Som fullmaktstagare innebär det alltså ett stort ansvar att ta hand om någon annans ekonomi. Det är därför viktigt att fullmaktsgivaren väljer sin fullmaktstagare med stor omsorg. Banken utfärdar fullmakten men tar inget ansvar för om fullmaktstagaren missköter ekonomin. Vill man överlåta ansvaret till annan kan det vara aktuellt att se över möjligheterna att skaffa en god man. 

När fullmakt inte kan utfärdas

Om din närstående av något skäl inte själv kan utfärda en fullmakt finns det andra lösningar. Då kan du ansöka vid tingsrätten om att bli god man för att få sköta din närståendes ekonomi. Dessutom kan den så kallade anhörig­behörigheten gälla.

God man och anhörigbehörighet

Det är inte alltid möjligt för den som behöver hjälp med sin ekonomi att själv utfärda en fullmakt. Då finns andra lösningar.

God man

Om din närstående av olika skäl inte är kapabel att skriva en fullmakt kan du ansöka om att bli god man för att sköta dennes ekonomi. Tingsrätten beslutar om du kan bli god man och ansökan gör du via Sveriges Domstolars hemsida. En god man behöver inte vara en nära anhörig.

Med ett godmans­förordnande kan du ta kontakt med banken där din huvudman har sina bankaffärer för att kunna ta hand om den vardagliga ekonomin via internetbanken. En god man har också skyldighet att rapportera och redovisa till överförmyndar­nämnden.

Anhörigbehörighet

Anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Om ni är flera nära anhöriga, till exempel flera syskon eller barn till den berörda personen, företräder alla personen i fråga gemensamt.

Vad ingår i anhörigbehörigheten?

Det som är viktigt att veta gällande anhörig­behörighet är att de anhöriga inte kan göra saker som ligger utanför den så kallade dagliga livsföringen. Med stöd av anhörig­behörigheten kan du som anhörig till exempel betala räkningar, lösa in avier, ingå autogiroavtal, göra överföringar mellan den närståendes konton och ansöka om sociala förmåner. För allt som inte ryms inom den dagliga livsföringen krävs det att du har en annan behörighet såsom en framtids­fullmakt, att en god man eller förvaltare utses.

Dokumentation

Den anhörige är skyldig att dokumentera sitt uppdrag men behöver inte bokföra några räkenskaper. Det är tillräckligt att spara underlag, till exempel kvitton, för de transaktioner som har utförts. Om förvaltningen är omfattande är det även lämpligt med löpande noteringar över vilka åtgärder som vidtagits. Börjar den enskildes tillstånd bli bättre ska den anhörige dela med sig av underlagen och dokumentationen av ekonomin.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.