Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad är tillväxtmarknader och hur investerar jag i dem?

Begreppet tillväxtmarknader myntades redan på 00-talet, och man syftade då på länder där ekonomin växte snabbare än i den utvecklade delen av världen. Men hur ser vi på tillväxtmarknaderna idag och vad har de för förutsättningar att fortsätta växa?

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte något investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, hållbarhetsrelaterade upplysningar och prospekt finns på seb.se/fonder.

Vad är en tillväxtmarknad?

Det som kännetecknar tillväxtländer är bland annat en relativt låg bruttonationalprodukt (BNP), samtidigt som tillväxten är snabb, inkomsten per capita ökar och finansiella marknader växer fram. 

Vanligen går tillväxtländer från att vara jordbrukssamhällen till att bli mer industrialiserade och inriktade på handel och export. Deras ökade omvärldsberoende gör också att de blir mer känsliga för variationer i globala råvarupriser och i förlängningen även för så kallad importerad inflation. 

Investerare får upp ögonen för BRICS-länder

År 2001 blev Kina medlem av världshandelsorganisationen WTO och i början av 2000-talet klev flera stora tillväxtländer fram på den globala marknaden. Begreppet ”tillväxtmarknader” började ta form,  på engelska: Emerging Markets (EM). Inte långt därefter myntades förkortningen BRICS som står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. BRICS blev synonymt med de större och snabbt växande tillväxtländerna och investerare började på riktigt att få upp ögonen för dem. 

En intressant kategori av tillväxtmarknader är de så kallade nya tillväxtmarknaderna, Frontier Markets. Det är marknader som är mindre utvecklade, men snabbväxande, med lägre inkomst per capita, mindre marknadslikviditet och mindre industrialisering. Här hittar vi länder som Vietnam, Rumänien och Marocko. Även om de erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter, anses dessa länder vara mer riskfyllda för investerare än de mer traditionella tillväxtmarknaderna. 

Möjligheter till avkastning

Enligt Internationella valutafonden (IMF) lever i dag nära sju av jordens cirka åtta miljarder invånare i ett tillväxtland*. IMF prognosticerar att världsekonomin kommer att växa med knappt 3 procent 2024–2025. I Västeuropa väntas tillväxten nå drygt 1 procent 2024, samtidigt som delar av Asien väntas växa med nära 5 procent. 

Att nivån på BNP i stora delar av Asien fortfarande ligger långt under den i västvärlden talar för att länder där kommer att fortsätta växa snabbare under lång tid framöver. Det betyder vidare att investeringar där kan ge relativt hög avkastning. 

Tillväxtmarknader innebär normalt en högre risk

Den förväntade högre avkastningen i tillväxtländer kommer ändå med högre risk. Bland andra politiska, ekonomiska och marknadsmässiga risker, såsom likviditetsrisker. 

Tillväxtländer har ofta hög inflation och därmed ofta en sjunkande valuta, vilket måste tas med i en investeringskalkyl. Många tillväxtländer påverkas också av amerikansk penningpolitik. Några har kopplat valutan till dollarn, en del använder dollarn som betalmedel och för att finansiera investeringar. Idag är tillväxtmarknaderna inte lika beroende av dollarutvecklingen som tidigare, men generellt brukar höga amerikanska räntor och en stark dollar vara negativt för deras utveckling. 

Ett bra komplement i fondportföljen

Idag handlas många av tillväxtländernas börser på historiskt låga nivåer. Det finns många förklaringar till det, bland annat effekter av pandemin, brist på insatsvaror, hög inflation och stram penningpolitik, samt politisk osäkerhet kopplad till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. 

Många investerare, inklusive SEB:s allokeringskommitté som jag själv tillhör, har haft en undervikt mot tillväxtmarknaderna under den senaste tiden, vilket varit en framgångsrik strategi. Men då vi tror att räntor kommer att sänkas de kommande kvartalen, och tillväxten stabiliseras, bör även intresset för placeringar på tillväxtmarknaderna kunna öka igen. Att ha en mindre exponering mot tillväxtmarknader i sin sparportfölj kan ge möjlighet till god avkastning på sikt och bidra till god riskspridning. 

Läs mer om vår nylanserade fond SEB Emerging Markets Indexnära

Carl Hammer
Global Head of Asset Allocation

Carl Hammer

Global Head of Asset Allocation

Carl Hammer