Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga? Från och med den 1 juli blir det möjligt att själv utse en sådan person, då lagen om framtidsfullmakt träder i kraft.

– Framtidsfullmakten är en fullmakt som blir giltig vid en framtida tidpunkt då du inte längre kan överblicka följderna av ditt beslut. Det är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare, säger Kristina Myhre, jurist på SEB.

Hittills har det inte varit möjligt att själv bestämma vem som har rätt att i framtiden sköta dina rättsliga, ekonomiska och personliga angelägenheter om du hamnar i ett läge då du förlorar din beslutsförmåga.

Då vi har en demografisk utveckling där allt fler blir allt äldre ökar risken att drabbas av demenssjukdomar eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Lagen om framtidsfullmakter ger dig möjlighet att redan i dag utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det.

Hur väntas framtidsfullmakten att fungera?

Kristina Myhre förklarar här vad den nya lagen innebär.

När gäller den?
– Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ska vara giltig när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Hur är den till hjälp?
– Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse.

Vem kan jag utse?
– Fullmaktshavaren kan mycket väl vara en familjemedlem. Fullmaktsgivaren kan utse flera personer, till exempel en fullmaktshavare för juridiska frågor, en annan för ekonomiska spörsmål och en tredje för frågor som rör personliga angelägenheter. 

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?
– Formkrav för framtidsfullmakter kommer likna dem som idag gäller för testamenten.

När träder den i kraft?
– Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren ska kunna få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.

Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?
– Fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denna ska få utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren ska ha en sådan rätt och ska kunna agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

Hur kan fullmakten upphöra?
– Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Om denne får god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten.

Mer om framtidsfullmakter

De anglosaxiska länderna lagstiftade om framtidsfullmakter redan år 2007; The Mental Capacity Act, en lag som reglerar människors beslutsförmåga när de drabbats av sjukdomar och skador i hjärnan.

Danmark har godkänt framtidsfullmakter utan särskild lagstiftning. Norge och Finland har lagstiftat om framtidsfullmakter sedan några år tillbaka, något som bedömts fungera bra.