Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investera i jämställdhet – SEB Global Equal Opportunity Fund

Genom denna globala aktiefond kan du investera i bolag som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbete och inkludering. Fonden investerar också i bolag som levererar tjänster och produkter som direkt eller indirekt bidrar till inkludering.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fokus på jämställdhet

Fonden investerar i bolag som utmärker sig positivt inom viktiga områden som lika lön för lika arbete och en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner.

Bidrar till globala målen

Fonden investerar i bolag som med sin verksamhet bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål 3,4 och 5 – god hälsa och välbefinnande, god utbildning och jämställdhet.

Mörkgrön investering

Fonden klassas som mörkgrön eller en så kallad artikel 9-fond enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk. Målet för dessa fonder är att göra hållbara investeringar.
Mer om SEB:s mörkgröna fonder

Så kan ett fondsparande bidra till jämställdhet

Se filmen med fondens förvaltare Andreas Johansson och Mirella Zetoun samt Emma Heikensten, senior hållbarhetsspecialist och doktor i nationalekonomi.

 

Logga in och köp fonden

Läs mer om fonden (till fondlistan)

Fondbolaget kommenterar

Vi tror att bolag som fokuserar på jämställdhet och inkludering i alla dimensioner från ägande och styrelse till den operationella verksamheten gynnas av det. Det blir allt viktigare för bolag att attrahera, inkludera och behålla kunnig personal för att öka sin konkurrenskraft. Om de anställda arbetar under goda arbetsförhållanden och trivs på sin arbetsplats minskar också personalomsättningen och den långsiktiga produktiviteten ökar.

Andel som investerar i bolag med minst en tredjedel kvinnor i ledningsgruppen

25% i jämförelseindex pil som pekar uppåt, 40% i fonden
Siffrorna avser augusti 2022Andel som investerar i bolag med minst en tredjedel kvinnor i styrelsen

51% i jämförelseindex och pil som pekar uppåt, 81% i fonden
Siffrorna avser augusti 2022

 

En av många faktorer som är viktiga i fondens urval är att fördelningen mellan kvinnor och män i ledningsgrupper och styrelser ska vara jämnare än för marknaden i stort. Siffrorna ovan visar andelen av fonden som investerar i bolag som har minst en tredjedel kvinnor i sin styrelse respektive ledningsgrupp, jämfört med fondens jämförelseindex (MSCI World Net Return Index).

Anledningen till att vi valt en tredjedel som gränsvärde är för att det är den andel som krävs för att kunna dra nytta av fördelarna med att ha en mer diversifierad arbetsgrupp enligt FN-organisationen ILO. Men både i jämförelseindex och i vår fond kan det bli bättre, vilket vi hoppas på att bidra till genom vårt påverkansarbete.

Få bolag rapporterar löneskillnader mellan män och kvinnor

Att bolag är transparenta med hur löneskillnaden ser ut mellan män och kvinnor är en annan viktig fråga i fondens förvaltning. Enligt data från Equileap (Equileap Global Report 2021 ) är det bara nio procent av svenska bolag och 35 procent av europeiska som delger den informationen. Siffrorna nedan visar andelen av fonden som investerar i bolag som rapporterar lönestatistik, jämfört med fondens jämförelseindex. Även om fonden har en högre andel bolag som redovisar löneskillnader ser vi att det finns en stor förbättringspotential på området.

Andel som investerar i bolag som redovisar löneskillnader

31% i jämförelseindex, pil uppåt, 44% i fonden.
Siffrorna avser augusti 2022

 

Kort om SEB Global Equal Opportunity Fund

  • Fonden går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar.
  • Risknivå 6 av 7 (hög risk).*
  • Ingen köp- eller säljavgift.
  • Årlig avgift 1,55 procent av insatt belopp.
  • Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

* Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de
förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

 

Frågor och svar om SEB Global Equal Opportunity Fund

Fonden investerar globalt i mellan 100–200 bolag. För att hitta rätt bolag att investera i tar vi bland annat hjälp av data från Equileap som är en ledande leverantör av jämställdhetsdata.

Vi utgår från ett startunivers av bolag på utvecklade marknader. Därefter använder vi data från Equileap för att sålla fram bolag med hög ranking på jämställdhetsfaktorer. Vi använder också data för att se huruvida bolagen bidrar till FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämlikhet och inkludering. Det kan exempelvis vara bolag som levererar tekniska lösningar, hälso- eller utbildningstjänster som stödjer jämställdhet, eller produkter som främjar ökat kvinnligt inflytande.

I nästa steg exkluderar vi bolag som inte når upp till de hållbarhetskrav vi ställer i vår hållbarhetspolicy, till exempel bolag som producerar fossila bränslen, tobak eller pornografi. Det ger oss ett investeringsunivers på cirka 2000 bolag, som vi sedan utgår från för att bygga den optimala portföljen med hänsyn till såväl jämställdhetsfaktorer som lönsamhet och värdering.

Det är bolag som skapar förutsättningar för likabehandling av sin personal och som är duktiga på att hantera jämställdhetsfrågor. Det kan exempelvis vara bolag som har en jämnare andel män och kvinnor i ledande befattningar och som har lägre löneskillnader mellan män och kvinnor jämfört med konkurrerande bolag.

Det kan även vara bolag som erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till en mer jämställd värld, exempelvis inom utbildning eller hälsa. Det kan handla om företag som jobbar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar, eller försäkringar för grupper som idag inte har försäkring. Ett annat exempel är digital inkludering, företag som jobbar med att stänga skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män. Även företag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag är tänkbara investeringar.

Den data vi använder i vår förvaltning är inte statisk utan uppdateras löpande. Vi arbetar även med aktivt ägarskap vilket innebär att vi kan föra en dialog med bolag vi investerat i för att följa upp deras arbete.

Fonden investerar i bolag över hela världen, exklusive tillväxtmarknader på grund av bristfälliga data inom jämställdhetsområdet. Exempel på innehav i fonden i februari 2022 är det amerikanska dagligvaruföretaget Procter & Gamble, det brittiska telekomföretaget Vodafone Group samt det amerikanska hälsovårdsbolaget Anthem, som tillhandahåller sjukförsäkringar.

Fonden är en global aktiefond och bör kunna prestera i linje med andra globala aktiefonder. Vi tror dessutom att bolag som arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering kommer stå bättre rustade i en framtid när krav på kompetent och välmående personal blir allt viktigare. Trenden i samhället går allt mer mot att vi värdesätter mjuka värden på vår arbetsplats och den trenden bara accelererar.

Tänk dock på att dina fondandelar både kan stiga och falla i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Fonden omfattas av SEB Investment Managements hållbarhetspolicy, vilket bland annat exkluderar bolag som producerar fossila bränslen, tobak och pornografi. Dessutom tar fonden ytterligare hänsyn till hållbarhetsfaktorer som utsläpp och förenlighet med EU:s taxonomi.

Det innebär att fonden definieras som en så kallad artikel 9-fond enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk. Syftet och målet med dessa fonder är just att investera hållbart och bidra till FN:s hållbarhetsmål.

Nej, den årliga avgiften på 1,55 procent av insatt belopp är i linje med motsvarande fonder som investerar på den globala aktiemarknaden. Kom ihåg att all avkastning alltid redovisas efter att avgiften är avdragen.

SEB:s fondbolag; SEB Investment Management, vill öka andelen investeringar i företag som möjliggör omställning till en mer hållbar ekonomi, där jämställdhet och inkludering är två viktiga pusselbitar. Jämställdhet är också en viktig fråga hos SEB Investment Management. Ett exempel på detta är att den brittiska nyhetsbyrån Citywire år 2020 rankade SEB:s fondbolag som ett av de fem bästa fondbolagen i världen sett till högst andel kvinnliga fondförvaltare, bland fondbolag i motsvarande storlek.

Fonden förvaltas av teamet Quantitative Equities med Andreas Johansson som huvudansvarig förvaltare tillsammans med Mirella Zetoun. Teamet arbetar huvudsakligen med en systematisk och disciplinerad investeringsprocess och har Stockholm som geografisk bas. Fonden förvaltas i nära samarbete med SEB Investment Managements hållbarbetsteam som leds av Elisabet Jamal Bergström.

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Customer service