Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Insättningsgarantin – information till insättare

Grundläggande information om skydd för insättningar

Insättningar i Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) skyddas av: Riksgälden Insättningsgarantin (1)
Skyddets begränsning:  1 050 000 kronor per insättare per kreditinstitut (2)
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut: Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: Sju arbetsdagar (4)
Valuta: Ersättning ges i svenska kronor (SEK)
Kontakt: Riksgälden Insättningsgarantin
103 74 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
E-post:ig@riksgalden.se
Ytterligare information: insättningsgarantin.se

 

1) System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 1 050 000 kronor av insättningsgaranti­systemet.

2) Allmän begränsning av skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 1 050 000 kronor per kreditinstitut.

Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 350 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 kronor.

I vissa fall, avseende medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning, skyddas insättningar utöver 1 050 000 kronor, upp till ett belopp om 5 000 000 kronor. Mer information finns på insättningsgarantin.se

3) Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 kronor för varje insättare.

4) Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är:
Riksgälden Insättningsgarantin
103 74 Stockholm

Telefon: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Webbplats: insättningsgarantin.se

Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 1 050 000 kronor) senast inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på insättningsgarantin.se

Vilka insättningar omfattar insättningsgarantin?

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem.

Vilka insättningar omfattar inte insättningsgarantin?

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer information om insättningsgarantin

Ytterligare information om undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats.

På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

Investerarskyddet

Eftersom SEB håller kunders värdepapper åtskilda från bankens tillgångar får kunderna ut dem i händelse av en konkurs. Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper.

Enligt lagen om investerarskydd har kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut.

Ersättningen kan även omfatta medel som banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kundens ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället.

Om flera personer har en gemensam depå får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning. Ersättningen påverkas inte av om kunden har skulder till institutet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Vilka tillgångar omfattar investerarskyddet?

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper, som till exempel aktier, obligationer, aktieindexobligationer, optioner och terminer.

Vad gäller fondandelar gäller investerarskyddet om andelarna är förvaltarregistrerade.

Vilka tillgångar omfattas inte av investerarskyddet?

Pengar på konto omfattas normalt av insättningsgarantin istället för investerarskyddet.

Värdepapper inom det individuella pensionssparandet (IPS) omfattas inte av investerarskyddet.

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens webbplats.

 

Deposit guarantee (In English)

The deposit guarantee means that the government guarantees the customer's credit balance relating to deposits in accounts held with banks, credit market companies and securities companies.

Deposit guarantee

Customer service