Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Insättningsgarantin – information till insättare

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Insättningsgarantin – grundläggande information om skydd för insättningar

Insättningar i Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) skyddas av: Riksgälden Insättningsgarantin1
Skyddets begränsning:  1 050 000 kronor per insättare per kreditinstitut2
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut: Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor2
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för varje insättare separat3
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: Sju arbetsdagar4
Valuta: Ersättning ges i svenska kronor (SEK)
Kontakt: Riksgälden Insättningsgarantin
103 74 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se  
Ytterligare information: Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

 

1 System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättnings­garanti­system. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 1 050 000 kronor av insättnings­­garanti­­­systemet.

2 Allmän begränsning av skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kredit­institut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättnings­garanti­system. Denna åter­betalning täcker maximalt 1 050 000 kronor per kreditinstitut.

Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kredit­institut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 350 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 kronor.

I vissa fall, avseende medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning, skyddas insättningar utöver 1 050 000 kronor, upp till ett belopp om 5 000 000 kronor. Mer information finns på Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

3 Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gräns­värdet på 1 050 000 kronor för varje insättare.

4 Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är:
Riksgälden Insättningsgarantin
103 74 Stockholm

Telefon: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Webbplats: Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 1 050 000 kronor) senast inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättnings­garanti­systemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information finns på Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Vilka insättningar omfattar insättnings­garantin?

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättnings­garanti­system.

Vilka insättningar omfattar inte insättningsgarantin?

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättnings­­garantin: banker, kredit­marknads­företag, försäkrings- och återförsäkrings­företag, understöds­föreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings­rörelse, värde­pappers­fonder och alternativa investerings­fonder, pensions­fonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer information om insättningsgarantin

Ytterligare information om undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättnings­garanti­systemets webbplats.

På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kredit­institutet även bekräfta det på konto­utdraget.

Deposit guarantee (In English)

The deposit guarantee means that the government guarantees the customer's credit balance relating to deposits in accounts held with banks, credit market companies and securities companies.

Deposit guarantee