Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Risknivåer för fonder och andra sparprodukter

När du sparar i fonder och andra finansiella produkter tar du en risk med dina spar­pengar och får därmed möjlighet till avkastning. Ju högre risk du är beredd att ta, desto högre avkastning har du möjlighet att få, samtidigt som risken för att din placering kan sjunka i värde också ökar. För att du ska få ett sparande som passar dig är det viktigt att du hittar en risknivå som du känner dig bekväm med.

Förändrad riskskala 2023

Den 1 januari 2023 förändrades sättet att beräkna och klassificera risknivån för fonder och andra finansiella produkter enligt den EU-gemensamma riskskalan. Ett av syftena med förändringen var att utöka riskskalans användnings­område. Från att endast ha omfattat fonder inkluderas nu även andra finansiella produkter i riskskalan, till exempel warranter. Dessa produkter har ofta en högre risknivå än fonder och placerar sig högt upp på riskskalan. Det har fått till följd att traditionella fonder generellt har fått en lägre riskklass än tidigare, eftersom de nu jämförs med produkter som har ännu högre risk. Observera dock att fondernas underliggande risk inte har förändrats, utan är densamma som tidigare.

I de fall ett fondbolag eller en annan utgivare av en finansiell produkt inte har rapporterat in den nya riskklassen till oss, kommer vi visa ett streck i fondlistan under rubriken risknivå.

Hur länge vill du spara?

När du ska välja risknivå för ditt sparande har spartiden stor betydelse. Sparar du på kort sikt och ska använda pengarna inom ett år eller två bör du välja en låg risknivå för att inte riskera att sparandet har tappat i värde när du ska använda pengarna. Sparar du istället på lång sikt kan du oftast ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning, även om värdet på sparandet kan svänga mer under spartiden.

Aktiefonder har generellt en högre risk än räntefonder, men kan också ge en högre avkastning över tid. Om du väljer att spara i en aktiefond är den generella rekommendationen att du bör ha en spartid på minst fem år, jämfört med ett–tre år om du sparar i en räntefond.

Vilken risk känner du dig bekväm med?

Fonderna i vårt utbud är indelade i olika risknivåer enligt en sjugradig riskskala. Riskskalan är gemensam för alla banker och finansiella aktörer inom EU och baseras på EU-förordningen PRIIP (Packaged retail and insurance-based investment products). Du hittar risknivån i vår fondlista eller i fondens faktablad (KID, Key Information Document). Syftet med den EU-gemensamma riskskalan är att göra det enklare att jämföra olika finansiella instrument mellan länder i Europa.

Riskskalan

Placeringen på riskskalan, den så kallade riskindikatorn, visar sambandet mellan risk och avkastning för fonder och andra finansiella produkter. En högre placering på skalan innebär att produkten har högre risk, men samtidigt möjlighet till högre avkastning. En lägre placering på skalan innebär lägre risk, men samtidigt mindre möjlighet till avkastning.

Riskskalan används för vanliga värdepappers­fonder, men också för komplexa finansiella instrument som till exempel warranter. Merparten av fonderna i vårt fondutbud har en riskklass mellan 1 och 5.

Beskrivning av de olika risknivåerna

  • Produkter med risknivå 1 har lägst risk
  • Produkter med risknivå 2 har låg risk
  • Produkter med risknivå 3 har medellåg risk
  • Produkter med risknivå 4 har medelrisk
  • Produkter med risknivå 5 har medelhög risk
  • Produkter med risknivå 6 har näst högst risk
  • Produkter med risknivå 7 har högst risk

Den här risknivån passar dig som vill spara på kortare sikt med möjlighet till en högre avkastning än sparkontot. Här ingår räntefonder och blandfonder med en låg aktieandel, oftast med en relativt stabil värdeutveckling. Det innebär en lägre risk att förlora pengar, men också att möjligheten till avkastning är mindre.

Den här risknivån passar dig som sparar på medellång sikt och som är beredd att ta lite mer risk för möjligheten till lite högre avkastning. Här ingår företagsobligationsfonder med högre risk, blandfonder som placerar i både räntor och aktier eller bredare aktiefonder som sprider sina innehav på flera olika marknader.

Den här risknivån passar dig som sparar på lite längre sikt och som är beredd att ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning under spartiden. Här ingår aktiefonder med en smalare inriktning som investerar i en specifik geografisk marknad eller ett specifikt tema, inte sällan med stora värdesvängningar.

Sparprodukter på den här risknivån har hög risk men kan samtidigt ge en hög avkastning. För att handla med dessa produkter bör du ha en god kunskap om hur produkten fungerar och vilka risker den medför. Här ingår fonder som investerar i marknader eller branscher med stora värdesvängningar, exempelvis blockchain-teknologi. Här placerar sig även andra typer av finansiella produkter som använder sig av hävstång i sin förvaltning, vilket innebär att produkten svänger mer i värde än den underliggande marknaden.