Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Nordic Future Opportunity Fund

Energiomställning, resurseffektivitet och hållbara transporter är några av de teman som präglar investeringarna i denna aktivt förvaltade, nordiska aktiefond. Fondens mål är att skapa positiv miljömässig och social påverkan och samtidigt öka värdet på din investering.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Om SEB Nordic Future Opportunity Fund

Nordiska möjligheter

Fonden investerar framför allt i nordiska bolag som skapar lösningar för hållbar utveckling. Länderna i Norden har en stark energimix från förnybara källor som vindkraft och vattenkraft. Här finns även kunskap och erfarenhet som kan bidra till energiomställningen från fossilt till förnybart.

Hållbara teman

Fonden investerar i olika hållbara teman som energiomställning, resurseffektivitet & cirkularitet, hållbara transporter och hälsosamma samhällen.

Fond med hållbarhet som mål

Fonden klassas som fond med hållbara investeringar som mål eller en så kallad artikel 9-fond enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk SFDR. Målet för dessa fonder är att investera hållbart och att bidra till FN:s hållbarhetsmål.

Energiomställningen kräver investeringar

Tillgång på energi är en av vår tids största utmaningar och ett område som kommer kräva enorma investeringar framöver. Redan 2017 uppskattade Internationella Energimyndigheten (IEA) att den gröna omställningen kommer att kräva årliga investeringar i energisektorn på 4000 miljarder dollar i decennier framöver, en takt som knappats minskat sedan dess. Men det krävs också stora förändringar och investeringar i andra sektorer. IEA pekar bland annat på att 70 procent av de nya bilar som tillverkas måste vara elektriska och att koldioxidintensiteten i byggsektorn måste minska med 80 procent.

Varför investera i energieffektivitet?

Se filmen där fondens förvaltare, Caroline Forsberg och Robert Vicsai, berättar mer om hur fonden drar nytta av investeringsmöjligheterna kopplat till den globala energiomställningen.

Teman som fonden investerar i

 

 1. Energiomställning

  Investeringar i bolag som skapar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser och som kan accelerera den gröna omställningen. Bolagen som fonden investerar i hittar vi inom exempelvis vindkraft, solenergi, vätgas och energilagring.
 2. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

  Investeringar i bolag som skapar lösningar som minskar avfall, ökar återanvändning eller hållbarheten i producerade material. Bolagen som fonden investerar i hittar vi exempelvis inom materialtillverkning eller tjänster för återvinning och avfall. Intressanta bolag finns även inom upprättande av smarta byggnader, det vill säga byggnader som på ett smart sätt anpassas efter människors levnadsmönster och anpassar resursanvändningen efter det.

 3.  Hållbara transporter

  Investeringar i bolag som erbjuder hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Bolagen som fonden investerar i hittar vi dels bland bolag som kan accelerera elektrifieringen av fordonsflottan eller som kan förbättra infrastrukturen för eltransporter, dels bland bolag som uppmuntrar människor att dela framför att äga egna bilar.

 4. Hälsosamma samhällen

  Investeringar i bolag som ökar den sociala hälsan i våra samhällen och som uppmuntrar övergången till mer plantbaserad mat. Bolagen hittar vi inom områden som digitala vårdtjänster, digital utbildning, ren luft eller alternativa proteinkällor till kött.

 

Kort om SEB Nordic Future Opportunity Fund

 • Fonden går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar.
 • Risknivå 4 av 7.
 • Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

För mer information som exempelvis kostnader, läs mer i fondlistan

Frågor och svar

Efterfrågan på lösningar inom energi- och resurseffektivitet som fonden fokuserar på är mycket hög, särskilt nu. I Norden finns dessutom en god grogrund för bolag som kommit långt inom dessa områden. 

Att fonden även investerar i hälsosamma samhällen gör att den har ett något bredare fokus än en traditionell temafond med fokus på miljö eller klimat. Det kan vara intressant för den som även vill kunna investera med fokus på vissa sociala frågor.

Fonden är aktivt förvaltad och bolagen som väljs till fonden handplockas av SEB Investment Managements erfarna förvaltningsteam. Ansvariga förvaltare är Caroline Forsberg, med över 20 års erfarenhet av fondförvaltning och Robert Vicsai som har över 20 års erfarenhet från fondvärlden, bland annat med en flera år som senior hållbarhetsspecialist.

Fonden investerar i ett 60-tal bolag, framför allt på den nordiska marknaden. Fokus ligger främst på tillväxtbolag med nya banbrytande affärsmodeller med stark konkurrensfördel inom hållbarhet. Men spannet är stort och i fonden går det att hitta allt från mindre greentech-bolag till större bolag som skapar intäktsströmmar från nya områden.  

Fonden klassas som en så kallad artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål (även kallad mörkgrön fond) enligt EU:s hållbarhetsregelverk SFDR. Det innebär att fondens mål är att på ett långsiktigt sätt bidra till hållbar positiv påverkan genom att investera i bolag som erbjuder produkter eller tjänster inom specificerade kritiska teman som anses bidra till övergången till en mer hållbar värld, och som ligger i linje med Parisavtalet, FN:s mål för hållbar utveckling, EU-taxonomin och de långsiktiga målen i EU:s gröna giv. Hållbara teman som anses möta de globala utmaningarna är bland annat energiomställning från fossilbaserad till förnybar energi, resurseffektivitet och cirkularitet, hållbara transporter och hållbara samhällen.

Mer information finns i fondens produktblad och faktablad som du hittar i fondlistan. 

Läs mer om fonden i fondlistan