Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investera i jämställdhet – SEB Global Equal Opportunity Fund

Genom denna globala aktiefond kan du investera i bolag som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbete och inkludering. Fonden investerar också i bolag som levererar tjänster och produkter som direkt eller indirekt bidrar till inkludering.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Fokus på jämställdhet

Fonden investerar i bolag som utmärker sig positivt inom viktiga områden som lika lön för lika arbete och en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner.

Bidrar till globala målen

Fonden investerar i bolag som med sin verksamhet bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål 3,4 och 5 – god hälsa och välbefinnande, god utbildning och jämställdhet.

Fond med hållbarhet som mål

Fonden klassas som så kallad artikel 9-fond  med hållbara investeringar som mål enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk (även kallad mörkgrön fond). Målet för dessa fonder är att göra hållbara investeringar.
Mer om SEB:s fonder med hållbarhet som mål

Kort om SEB Global Equal Opportunity Fund

Med fondförvaltarna Mirella Zetoun och Tom Santamaria Olsson.

Logga in och köp fonden

Läs mer om fonden (till fondlistan)

Fondbolaget kommenterar

Vi tror att bolag som fokuserar på jämställdhet och inkludering i alla dimensioner från ägande och styrelse till den operationella verksamheten gynnas av det. Det blir allt viktigare för bolag att attrahera, inkludera och behålla kunnig personal för att öka sin konkurrenskraft. Om de anställda arbetar under goda arbetsförhållanden och trivs på sin arbetsplats minskar också personalomsättningen och den långsiktiga produktiviteten ökar. 

Siffrorna bygger på data per den 31 december 2023.

Andel bolag med minst en tredjedel kvinnor på höga chefspositioner

29 %
Jämförelseindex
56 %
I fonden

Andel bolag med minst en tredjedel kvinnor i ledningsgruppen

30 %
Jämförelseindex
54 %
I fonden

Andel bolag med minst en tredjedel kvinnor i styrelsen

64 %
Jämförelseindex
76 %
I fonden

En av många faktorer som är viktiga i fondens urval är att fördelningen mellan kvinnor och män i ledningsgrupper och styrelser ska vara jämnare än för marknaden i stort. Siffrorna ovan visar andelen av fonden som investerar i bolag som har minst en tredjedel kvinnor i sin styrelse respektive ledningsgrupp, jämfört med fondens jämförelseindex (MSCI World Net Return Index).

Anledningen till att vi valt en tredjedel som gränsvärde är för att det är den andel som krävs för att kunna dra nytta av fördelarna med att ha en mer diversifierad arbetsgrupp enligt FN-organisationen ILO. Men både i jämförelseindex och i vår fond kan det bli bättre, vilket vi hoppas på att bidra till genom vårt påverkansarbete.

Få bolag rapporterar löneskillnader mellan män och kvinnor

Att bolag är transparenta med hur löneskillnaden ser ut mellan män och kvinnor är en annan viktig fråga i fondens förvaltning. Enligt data från Equileap (Equileap Global Report 2021) är det bara nio procent av svenska bolag och 35 procent av europeiska som delger den informationen.

Siffrorna nedan visar andelen av fonden som investerar i bolag som rapporterar lönestatistik, jämfört med fondens jämförelseindex. Även om fonden har en högre andel bolag som redovisar löneskillnader ser vi att det finns en stor förbättringspotential på området. Siffrorna bygger på data per den 31 december 2023.

 

Andel som investerar i bolag som redovisar löneskillnader

57 %
Jämförelseindex
69 %
I fonden

Kort om SEB Global Equal Opportunity Fund

  • Fonden går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar.
  • Risknivå 4 av 7.
  • Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

För mer information som exempelvis kostnader, läs mer i fondlistan

 

Frågor och svar om SEB Global Equal Opportunity Fund

Fonden investerar globalt i upp till 200 bolag. För att hitta rätt bolag att investera i tar vi bland annat hjälp av data från Equileap som är en ledande leverantör av jämställdhetsdata.

Vi utgår från ett startunivers av bolag på utvecklade marknader. Därefter använder vi data från Equileap för att sålla fram bolag med hög ranking på jämställdhetsfaktorer. Vi använder också data för att se huruvida bolagen bidrar till FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämlikhet och inkludering. Det kan exempelvis vara bolag som levererar tekniska lösningar, hälso- eller utbildningstjänster som stödjer jämställdhet, eller produkter som främjar ökat kvinnligt inflytande.

I nästa steg exkluderar vi bolag som inte når upp till de hållbarhetskrav vi ställer i vår hållbarhetspolicy, till exempel bolag som producerar fossila bränslen, tobak eller pornografi. Fonden investerar globalt och utifrån investeringsuniverset siktar teamet på att bygga den optimala portföljen med hänsyn till såväl jämställdhetsfaktorer som lönsamhet och värdering.

Det är bolag som skapar förutsättningar för likabehandling av sin personal och som är duktiga på att hantera jämställdhetsfrågor. Det kan exempelvis vara bolag som har en jämnare andel män och kvinnor i ledande befattningar och som har lägre löneskillnader mellan män och kvinnor jämfört med konkurrerande bolag.

Det kan även vara bolag som erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till en mer jämställd värld, exempelvis inom utbildning eller hälsa. Det kan handla om företag som jobbar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar, eller försäkringar för grupper som idag inte har försäkring. Ett annat exempel är digital inkludering, företag som jobbar med att stänga skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män. Även företag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag är tänkbara investeringar.

Den data vi använder i vår förvaltning är inte statisk utan uppdateras löpande. Vi arbetar även med aktivt ägarskap vilket innebär att vi kan föra en dialog med bolag vi investerat i för att följa upp deras arbete.

Fonden investerar i bolag över hela världen, exklusive tillväxt­marknader på grund av bristfälliga data inom jämställdhets­området. Exempel på innehav i fonden i mars 2023 är det amerikanska dagligvaru­företaget Procter & Gamble, det brittiska telekom­företaget Vodafone Group samt det amerikanska hälsovårds­bolaget Anthem, som tillhandahåller sjukförsäkringar.

Fonden är en global aktiefond och bör kunna prestera i linje med andra globala aktiefonder. Vi tror dessutom att bolag som arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering kommer stå bättre rustade i en framtid när krav på kompetent och välmående personal blir allt viktigare. Trenden i samhället går allt mer mot att vi värdesätter mjuka värden på vår arbetsplats och den trenden bara accelererar.

Tänk dock på att dina fondandelar både kan stiga och falla i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Fonden omfattas av SEB Investment Managements hållbarhetspolicy, vilket bland annat exkluderar bolag som producerar fossila bränslen, tobak och pornografi. Dessutom tar fonden ytterligare hänsyn till hållbarhetsfaktorer som utsläpp och förenlighet med EU:s taxonomi.

Det innebär att fonden definieras som en så kallad artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål enligt EU:s nya hållbarhetsregelverk. Syftet och målet med dessa fonder är just att investera hållbart och bidra till FN:s hållbarhetsmål.

SEB:s fondbolag; SEB Investment Management, vill öka andelen investeringar i företag som möjliggör omställning till en mer hållbar ekonomi, där jämställdhet och inkludering är två viktiga pusselbitar. Jämställdhet är också en viktig fråga hos SEB Investment Management. Ett exempel på detta är SEB:s fondbolag fick ta emot två utmärkelser vid Citywires Gender Diversity Awards 2022 i kategorierna ”Mest förbättrad könsrepresentation för fondbolag med 50–100 förvaltare” och ”Regionala ledare – Europa”. Bolaget var även slutkandidat i kategorin ”Bästa fördelning av förvaltat kapital för bolag med 50–100 förvaltare. 

Fonden förvaltas av teamet Quantitative Equities med Tom Santamaria Olsson och Mirella Zetoun som ansvariga förvaltare. Teamet arbetar huvudsakligen med en systematisk och disciplinerad investeringsprocess och har Stockholm som geografisk bas. Fonden förvaltas i nära samarbete med SEB Investment Managements hållbarhetsteam som leds av Elisabet Jamal Bergström.

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund