Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag öppnar för försäljning

Den 28 mars 2022 blir det åter möjligt att sälja fondandelar i SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag*. Fonderna har varit stängda för handel sedan den 28 februari 2022 och kommer även fortsättningsvis att vara stängda för köp.

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag har sedan den 28 februari 2022 varit stängda för handel. Anledningen är att det inte var möjligt att göra en tillförlitlig värdering av de ryska innehaven i fonderna, som vid stängningstidpunkten utgjorde 35–40 % av respektive fonds värde.

Trots att den ryska börsen nu har öppnat, är vår bedömning att värdet av de ryska innehaven är nära noll, eftersom det inte är tillåtet för utländska investerare att handla på marknaden och vi därför inte kan sälja dessa innehav. Fondernas underliggande tillgångar värderas dagligen och vid ändrade marknadsförhållanden kan värdet på de ryska innehaven komma att ändras. Vi avser att så snart det är möjligt sälja samtliga ryska innehav i de två fonderna. Detta kommer att göras på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt för att skydda fondandelsägarnas intressen.

Vi vill nu ge fondandelsägarna möjlighet att sälja fondandelar. Det aktuella marknadsläget innebär dock att det finns risk för att både nya och befintliga andelsägare skulle missgynnas av att fonderna öppnas för köp och vi har därför valt att för närvarande endast öppna fonderna för försäljning.

Order lagda före stängning den 28 februari 2022 och som fortfarande inte genomförts kommer att annulleras. Detta innebär att kunder som önskar sälja andelar behöver inkomma med en ny säljorder när fonderna åter öppnar för försäljning den 28 mars 2022.

För att möjliggöra att SEB Östeuropafond hålls stängd för köp har fondbestämmelserna uppdaterats. Uppdateringen av fondbestämmelserna är godkänd av Finansinspektionen och började gälla den 25 mars 2022. Förändringarna framgår av informationen nedan. SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag kan hållas stängd för köp utan motsvarande förändringar av fondbestämmelserna.

Sedan fondernas stängning den 28 februari 2022 har ingen förvaltningsavgift tagits ut i de två fonderna. Från och med den 28 mars 2022, när fonderna öppnar för försäljning, kommer förvaltningsavgift åter att tas ut.

För mer information kring SEB Östeuropafond se:

Kundunderrättelse SEB Östeuropafond

*Fondens legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation finns tillgänglig på Fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringen träder ikraft.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.