Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Green Bond Fund C SEK - Lux förändringar oktober 28

Vi planerar att genomföra förändringar avseende fondens värdepappersinnehav och riskmetodik. Förändringarna kommer implementeras den 28 oktober 2019.

Ett förtydligande avseende värdepapprens kreditbetyg har adderats till fondens prospekt. Från och med ovanstående datum kan fonden investera upp till 10 % av sin portfölj i icke kreditvärderade värdepapper (värdepapper utan en officiell värdering från ett kreditvärderingsinstitut).

Vidare kommer fonden också använda sig av ett relativt Value-at-Risk-mått (VaR) för att beräkna sin globala riskexponering. Tidigare har fonden använt ett absolut VaR-mått. Denna förändring reflekterar en förändring i fondens jämförelseindex, Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1 - 5 år.

Vi definierar VaR som en statistisk metod som beskriver den största potentiella förlusten en fond kan drabbas av givet en viss sannolikhet och tidsperiod. För UCITS-fonder är tidsperioden vanligtvis 1 månad/20 arbetsdagar och konfidensgraden 99 %.

Det absoluta VaR-måttet beskriver den största potentiella förlusten för en fond under en specifik tidsperiod (20 dagar) vid en given konfidensgrad (99 %). Det relativa VaR-måttet beskriver den största potentiella förlusten för en fond utöver den största uppskattade förlusten för ett index, under en specifik tidsperiod (20 dagar), vid en given konfidensgrad (99 %).

Uppdaterad produktdokumentation, inklusive fondens prospekt, finns tillgängligt på www.sebgroup.lu samt från vårt registrerade kontor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.