Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Globalfond Chans/Risk: Klimatinriktning och nytt namn

SEB Globalfond Chans/Risk kommer att få ett klimatinriktat investeringsmål. Detta innebär att investeringar enbart kommer att ske i bolag som bidrar till fondens målsättning som är att vara en hållbar investering. Som exempel ska dessa bolag sträva efter att minska eller anpassa sig till klimatförändringar. För att spegla den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till SEB Global Climate Opportunity Fund. Förändringarna träder ikraft den 11 oktober 2021.

Förändringarna ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och är drivet av en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil.

Fondens investeringsprocess kommer även fortsättningsvis att bygga på kvantitativ analys och dess investeringsområde fortsätter att vara globalt även efter förändringarna.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder ikraft måste detta göras före bryttiden den 8 oktober 2021. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.


Sammanfattning av fondförändringar

 • Nytt investeringsmål: Långsiktigt hållbar investering med klimatinriktning
 • Nytt namn: SEB Global Climate Opportunity Fund, för att återspegla förändringarna i fondens investeringsmål
 • Jämförelseindex: Detta kommer inte att vara anpassat efter fondens hållbara investeringsmål
 • Användning av derivat: Fonden kommer efter förändringarna inte att använda derivat i stor utsträckning men kan använda det för att uppnå sitt investeringsmål, i kapitalskyddande syfte samt för att effektivisera portföljförvaltningen
 • Minskning av maximal förvaltningsavgift för befintliga enhetsklasser från 1,75 % till 1,50 % från och med den 11 oktober 2021
 • Lansering av fyra institutionella andelsklasser från och med den 11 oktober 2021:
  (IC) SEK; (IC) EUR; (ID) SEK och (IC) EUR
  - Minsta investering för var och en av de nya klasserna: 10 miljoner SEK / 1 miljon EUR
  - Maximal förvaltningsavgift: 0,90 %

Se mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN i dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

 

Produktdokumentation
Produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.