Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i prospektet för SEB Global High Yield Fund* och SEB European High Yield Fund**

Nedan information rör det prospekt (”Prospectus”) som finns publicerat på engelska på fondlistan, inga förändringar görs i förvaltningen av fonderna utifrån dessa förändringar och du som andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna i prospektet träder i kraft den 30 december 2022.

Förtydligande kring sidotillgångar: Efter ett nyligen publicerat frågeformulär (FAQ) från finansmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), har det belopp som en fond kan inneha av likvida medel begränsats till 20 %. Även om fondbolaget redan hade detta som en intern gräns förtydligas det nu i den allmänna delen av prospektet. Ordalydelsen avseende andra likvida medel som innehas i underordnad form har också förtydligats.

Nytt krav för fonder med den legala strukturen UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) relaterat till säkerställda obligationer: Som ett resultat av ett EU-direktiv (2019/2162) som implementeras i luxemburgsk lag, uppdaterar vi prospektet för att återspegla denna regeländring och för att definiera innebörden av "säkerställd obligation" enligt direktivets krav.

Nya bilagor relaterade till regelverket SFDR: Som en del av implementeringen av en EU-förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR), kommer alla fonder att ha sina hållbarhetsrelaterade upplysningar placerade i en bilaga i slutet av prospektet. Upplysningarna är obligatoriska för alla fonder som följer artikel 8 eller 9 i SFDR och kommer att ge en bättre bild av varje fonds hållbarhetsåtagande och anpassning till den så kallade taxonomin.

Hållbarhetsrisker har ytterligare förtydligats: För att uppnå större transparens i fondernas hållbarhetsåtagande har hållbarhetssynen i den allmänna delen av prospektet ändrats för att ytterligare belysa hållbarhetsrisker.

*Fondens legala namn är SEB High Yield – SEB Global High Yield
** Fondens legala namn är SEB High Yield – SEB European High Yield

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.