Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i prospekten för ett antal SEB-fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör de prospekt (”Prospectus”) som finns publicerade på fondlistan för berörda fonder och fonder som tillhör berörda fondparaplyer. Förändringarna i prospekten trädde i kraft den 31 januari 2024.

Förändringarna görs för att möta regulatoriska krav och för att öka kvaliteten och skapa större transparens i prospekten. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. 

Berörda fonder och fondparaplyer

SEB Bioteknikfond – Lux* 

SEB Euroland Free of Management Fee  

SEB Europafond Småbolag – Lux** 

SEB Global Equal Opportunity Fund  

SEB Green Bond Fund  

SEB Fund 3  

SEB Fund 4  

SEB SICAV 1  

Förändringar som berör samtliga ovan fonder 

Uppdaterad formulering: Ordalydelsen i Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), förhindrande av penningtvätt, dataskydd och gemensamma rapporteringsstandarder har uppdaterats. 

Borttagning av inlösenavgift: Inlösenavgiften på 2 % för inlösen inom sex månader har tagits bort. 

Uppdaterade hållbarhetsbilagor: Hållbarhetsbilagorna i slutet av respektive prospekt har uppdaterats för att inkludera information om investeringar i fossila bränslen och kärnkraft. Ingen av fonderna kommer att investera i detta.  

Övriga förändringar i prospekten: Andra mindre icke-materiella förändringar har också gjorts i fondernas prospekt. 

Förändringar som berör SEB Bioteknikfond – Lux, SEB Euroland Free of Management Fee, SEB Europafond Småbolag – Lux, SEB Global Equal Opportunity Fund, SEB Green Bond Fund, SEB Fund 3 och SEB Fund 4

Uppdaterad formulering: Formuleringen kring vilka omständigheter som gör att fonden får avbryta inlösen och NAV-beräkning har uppdaterats. Den nya ordalydelsen förtydligar de potentiella scenarier där ett tillfälligt upphävande skulle vara nödvändigt utifrån andelsägarnas bästa intresse. 

Produktdokumentation 

Uppdaterad produktdokumentation finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och via våra kontor. 

  

* Fondens legala namn är SEB Concept Biotechnology 

** Fondens legala namn är SEB European Equity Small Caps