Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kapitalskyddade placeringar

 • Du får tillbaka ditt nominella belopp på slutdagen
 • Ger tillgång till intressanta placeringsmöjligheter
 • Du kan sälja placeringen under löptiden
 • Du får tillbaka ditt nominella belopp på slutdagen
 • Ger tillgång till intressanta placeringsmöjligheter
 • Du kan sälja placeringen under löptiden

Om Kapitalskyddade placeringar

En kapitalskyddad placering passar dig som sparar långsiktigt och vill ta del av olika marknaders utveckling. Den ger dig möjlighet till bra avkastning i kombination med obligationens trygghet. Avkastningen kan vara kopplad till olika tillgångsslag och marknader, till exempel aktier, råvaror, valutor eller räntor.

Du får alltid tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen, men om marknaden har stigit kan du få tillbaka mer än det nominella beloppet. En kapitalskyddad placering har en löptid på två till fem år, men det finns även andra löptider att välja mellan.

Tänk på att köp av värdepapper alltid innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Kapitalskyddade placeringar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Bild på graf om hur kapitalskyddade placeringar fungerar.

Vi har för närvarande inga aktuella erbjudanden. Du kan handla med SEB:s utgivna kapitalskyddade produkter på andrahandsmarknaden.

Om du har internetbanken kan du köpa kapitalskyddade placeringar där. Du kan även ringa oss på 0771-365 365. Ha då din digipass tillhands. Du kan förvara kapitalskyddade placeringar på ett investeringssparkonto (ISK), i en depå eller i ditt individuella pensionssparande (IPS).

Deltagandegrad

Deltagandegraden är det tal som visar hur stor del av den underliggande marknadens uppgång du får ta del av. Deltagandegraden multipliceras med uppgången. Skulle deltagandegraden vara större än 100 procent kan du få en högre avkastning än den verkliga uppgången.

Deltagandegraderna fastställs först på betalningsdagen och därefter är de oförändrade. Det som påverkar deltagandegraderna är bland annat räntenivån i Sverige, kursrörligheten (den så kallade volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna.

De definitiva deltagandegraderna finns i de slutliga villkoren i kurslistan.

Daglig handel

 • SEB ställer köpkurser dagligen
 • Följ kurserna under Börs och finans på seb.se
 • Risken vid start är jämförbar med en obligation

Courtage

 • Betalas vid köp, inga årliga avgifter
 • Courtage vid försäljning i förtid är 0,45 %

Kreditrisk

När du köper en kapitalskyddad placering tar du som placerare en kreditrisk på utgivaren (emittenten). Emittenten i det här fallet är vi på SEB. Återbetalning av det nominella beloppet och eventuell avkastning förutsätter att emittenten kan fullföra dessa åtaganden på förfallodagen.

Likviditetsrisk och kursrisk

Kapitalskyddet, det vill säga återbetalningen av det nominella beloppet, gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella beloppet om du skulle sälja placeringen innan återbetalningsdagen. Marknadspriset på placeringen under löptiden kan vara både högre och lägre än det nominella beloppet, beroende på den aktuella värderingen vid försäljningstillfället. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) i marknaden.

Valutarisk

En kapitalskyddad placering ger dig möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Det beror på att alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Detta gäller dock inte de produkter där avkastningen är kopplad helt eller delvis till valutakursförändringar.

Risk med överkurs

Om du köper en kapitalskyddad placering till överkurs, genom att till exempel betala 11 000 kronor istället för 10 000 kronor, tar du en risk med 1 000 kronor. Å andra sidan får du samtidigt möjlighet till högre avkastning om den underliggande marknaden stiger. Har den underliggande marknaden sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Du tar alltså en risk motsvarande överkursen samt den ränta som du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar.

En investering i en kapitalskyddad placering mot en viss underliggande marknad kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i samma underliggande marknad. Olika aktörers kapitalskyddade placeringar mot en viss underliggande marknad, kopplade till samma marknad, är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra.

Skatter

SEB eftersträvar att hålla informationen om skatter aktuell och riktig. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för förluster eller kostnader som kan uppkomma med anledning av detta. Informationen är allmän och är inte anpassad efter just din specifika situation.