Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Plånboksnyheter 2024

Nytt år och nya lagar och skatter som börjar gälla. Efter ytterligare ett tufft privatekonomiskt år kan det vara bra att få koll på kommande plånboksnyheter. Nedan följer några av de viktigaste förändringar som införs 2024 och som påverkar privatekonomin. 

Aktuella belopp 2024

Generella skatteförändringar

Fryst skiktgräns för statlig inkomstskatt inkomståret 2024

Den årliga uppräkningen (KPI+2 procentenheter) av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen kommer ligga kvar på samma nivå som 2023 d.v.s. 598 500 kronor. Det innebär att den så kallade brytpunkten, den inkomst man kan tjäna utan att betala statlig inkomstskatt på 20 procent, går vid 615 300 kronor d.v.s. en månadsinkomst på 51 275 kronor för en löntagare. Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 58 108 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med 2023 då motsvarande nivå låg på knappt 56 933 kronor. 

Förändrade grundavdrag

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI). Det innebär att grundavdraget för årsinkomster mellan 24 300 kronor och 57 000 kronor, det lägsta grundavdraget, höjs från 22 300 (2023) till 24 300 kronor (2024).

  • Det högsta grundavdraget blir 44 200 kronor (2024) i stället för 40 500 kronor (2023) och gäller vid en årsinkomst på mellan 155 900 och 178 400 kronor.
  • På årsinkomster över 451 500 kronor blir grundavdraget konstant. En höjning från 15 400 kronor till 16 800 kronor. 

Sänkt skatt via förstärkt ordinarie jobbskatteavdrag

Det ordinarie jobbskatteavdraget för personer upp till 66 år förstärks ytterligare. Det riktar sig främst mot heltidsarbetande låg- och medelinkomsttagare. För den med en månadsinkomst på 35 000 kronor innebär det cirka 200 kronor mer i månaden. Med den årliga uppräkningen av grundavdrag och jobbskatteavdrag blir den totala effekten 400 kronor lägre skatt i månaden. 

Höjd jämförelseränta på ränteförmån

Jämförelseräntan för ränteförmån på lån ändras från statslåneräntan plus 1 procentenhet till statslåneräntan plus 1,5 procentenheter. 

Pensionärer

Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs till 66 år

Nu införs en indexering av jobbskatteavdraget för äldre i stället för dagens fasta gränser. För 2024 innebär det att den maximala skattereduktionen är cirka 36 000 kronor vid en arbetsinkomst mellan 300 252 och 600 504 kronor. Dessutom höjs åldersgränsen från 65 år till 66 år för att kunna få del av jobbskatteavdraget.

Sänkt skatt för pensionärer genom höjt förhöjt grundavdrag 

Det förhöjda grundavdraget förstärks genom att det särskilda belopp som läggs till det ordinarie grundavdraget höjs utöver den automatiska uppräkningen på grund av förändringen av konsumentprisindex. En sådan förstärkning av det förhöjda grundavdraget innebär en bred skattesänkning för äldre eftersom den kommer att gynna såväl pensionärer som personer som har fyllt 66 år och fortsätter att arbeta. För en pensionär med 25 000 kronor i månatlig pensionsinkomst innebär det cirka 100 kronor mer i månaden efter skatt. Med den årliga uppräkningen av grundavdrag och förhöjt grundavdrag blir den totala effekten 300 kronor lägre skatt i månaden. 

Kompensation för de födda 1957

Personer födda 1957 kommer att kompenseras för uteblivet förhöjt grundavdrag 2023 i samband med att åldersgränsen för avdraget höjdes den 1 januari 2023 från 65 till 66 år. Kompensationen motsvarar skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget och kommer automatiskt att betalas ut på skattekontot från 1 juli 2024. 

Höjd åldersgräns för garantipension och bostadstillägg

2023 höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstpension och premiepension till 63 år. Samtidigt höjs åldern för att få garantipension till 66 år. Det innebär att samma åldersgräns även kommer att gälla för andra stöd såsom bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg. Det innebär också att åldern för att få sjukersättning från Försäkringskassan följer med upp till 66 år

Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension | Pensionsmyndigheten

Uppräkning av den allmänna pensionen

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. En av dem är den årliga indexeringen av inkomstpensionen i pensionssystemet.

  • 2024 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 1,0 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet som följer den allmänna inkomstutvecklingen i ekonomin. Det är en lägre ökning jämfört med 2023 då den ökade med 3,0 procent.
  • Garantipensionen för dem med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 9,1 procent i ökad pension till följd av förändringen av prisbasbeloppet.
  • De flesta garantipensionärer har både inkomstpension och garantipension och får en höjning från 1,0 till 9,1 procent.

Familj och barn

Tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs ytterligare

Det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag kommer att förlängas till och med den sista juni 2024. Det utbetalas till barnfamiljer som har eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Tilläggsbidraget motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget och kan som mest bli 2 100 kronor per månad.

Fördubbling av antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen

Antalet dubbeldagar inom föräldraförsäkringen utökas från 30 dagar till 60 dagar med syfte att öka valfrihet och flexibilitet för föräldrarna. Dubbeldagarna kommer också kunna användas fram till att barnet är 15 månader, i stället för nuvarande 12 månader. Träder i kraft den 1 juli 2024. 

Övriga privatekonomiska förändringar

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Skatten beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet. Statslåneräntan den 30 november 2023 fastställdes till 2,62 procent. Det innebär att räntan för att räkna ut schablonintäkten ökat från 2,94 procent till 3,62 procent av kapitalunderlaget för 2024. Schablonintäkten beskattas sedan med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 1,086 procent (3,62* 0,3) av kapitalunderlaget jämfört med 0,882 procent 2023. Det är den högsta skattenivån sedan ISK infördes som sparform 2012. 

Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 1 086 kronor 2024 ((0,0362*0,30)*100 000) jämfört med 882 kronor 2023.

Skatten på ISK 2024 jämfört med 2023.

Kapitalunderlag i kronor Skatt 2024 Skatt 2023
100 000 1 086 882
300 000 3 258 2 646
500 000 5 430 4 410
1 000 000 10 860  8 820

 

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin sänks med 1,64 kronor per liter inklusive moms jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande omräkningsregler, varav 75 öre motsvarar skattesänkningen och 89 öre motsvarar utebliven indexering. Energiskatten på diesel 2024 sänks med 0,43 kronor per liter inklusive moms jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler.

En ägare till en bensinbil som körs i genomsnitt 1 500 mil om året med en förbrukning på 0,7 liter per mil beräknas få lägre kostnader med runt 1 700 kronor under 2024. För en ägare till en dieselbil med samma genomsnittliga förbrukning och körsträcka väntas besparingen uppgå till 450 kronor. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Tillfälligt höjd gräns för ROT-avdrag

Taket för ROT-avdraget höjs tillfälligt 2024 från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Det gemensamma maxtaket för ROT och RUT på 75 000 kronor tas också bort och separeras. I stället gäller maxtaket för respektive avdrag var för sig. Då taket för RUT-avdraget är 75 000 kronor innebär det att man sammanlagt kan få avdrag för ROT och RUT på 150 000 kronor. Träder i kraft 1 juli 2024 och gäller för helåret 2024.

Plastpåseskatten sänks

Skatten på plastbärkassar sänks från 3 kronor per kasse till 50 öre. För mindre plastbärkassar med en volym på upp till sju liter sjunker skatten från 30 öre till 5 öre per kasse. 

Skatt på snus och tobak

Skatten på diverse tobaksprodukter, bland annat cigaretter och röktobak, höjs med cirka 9 procent. Priset på ett paket cigaretter väntas därmed höjas med runt 4 kronor. Skatten på tobakssnus sänks däremot med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en snusdosa väntas sänkas med runt 3 kronor. Ändringarna gäller däremot inte skatten på tobaksfritt snus eller e-vätskor. Börjar gälla 1 november 2024.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson, Senior analytiker på SEB
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund


Niklas Magnusson
Chef för Medierelationer & Extern kommunikation

Niklas Magnusson

Chef för Medierelationer & Extern kommunikation

Niklas Magnusson