Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Eskalerande krig ger marknadsturbulens

Läget i Ukraina är extremt bekymmersamt och vi hoppas innerligt att kriget får ett snart slut. Få geopolitiska konflikter, om än tragiska i sig, har haft långvariga effekter på global tillväxt och marknader. Så kan det bli även den här gången, men räkna med turbulens på kort sikt.

Omvärldens reaktioner är starka och i flera fall riktade mot rysk ekonomi och ryska tillgångar. Förutom sanktioner mot ryska individer, banker och ryska centralmakten, som bland annat fått rubeln att falla fritt, kommer uteslutande av Ryssland ur stora aktieindex säkerligen bidra till att stora värden utraderas när ryska börsen väl öppnar. Rysk ekonomi drabbas hårt, vilket också är avsikten från väst.

Vi har sett börsoro och fallande kurser, men fram till idag får reaktionen på marknaderna ändå beskrivas som relativt mild. Faktum är att världsbörsindex står lite på plus sedan krigsutbrottet (från stängning den 23 februari), drivet av uppgångar i USA. Förstärkningen av dollarn ger dessutom en positiv valutaeffekt för aktieplacerare i Europa och Sverige.

I närområdet har utvecklingen, inte förvånande, varit svagare. Nordiska aktier är ner knappt fem procent, och ett brett europaindex har gått ner ett par procentenheter ytterligare.

Även på räntemarknaden har rörelserna varit relativt små, där de långa obligationsräntorna generellt har fallit något.

På råvarumarknaden har priserna för naturgas och olja stigit kraftigt och på valutamarknaden har dollarn stärkts, medan mindre valutor som exempelvis den svenska kronan har försvagats.

Något som diskuterats är hur Kina reagerar och förhåller sig till det som sker. Relationen mellan Kina och Ryssland har ju fördjupats på senare år och Kina går nu en balansgång i försöken att hålla sig väl med både övriga världen och Ryssland. Vår bedömning är att Kina kommer att visa visst stöd för Ryssland, men inte till vilket pris som helst.

Att marknaderna inte har reagerat kraftigare kan tyckas förvånande. Viktigt att komma ihåg är dock att vi hade en svag börsperiod bakom oss när kriget inleddes, delvis driven av ökad oro för just utvecklingen i Ukraina.

Hittills i år (till och med 3 mars) är världsbörsindex ned runt 8 procent mätt i lokal valuta. Kronans försvagning gör dock att siffran är nära noll mätt i kronor. Stockholmsbörsen, som tillhörde fjolårets vinnare har utvecklats svagare i år, med en nedgång på knappt 20 procent i skrivande stund.

En annan förklaring kan vara att konflikten, om än mycket obehaglig, är lokal, till skillnad från till exempel pandemiutbrottet och globala finanskrisen 2008/2009 som hotade global tillväxt och hela det finansiella systemet. Kriget i Ukraina kan, om det blir långvarigt, komma att få allvarliga effekter på global ekonomi via rusande energipriser och stigande inflation, men än så länge talar det mesta för att effekterna blir tydligast i närområdet.

De besvärande höga energipriserna sätter press på europeisk tillväxt och driver upp inflationen. Här finns också en risk för globala effekter. Detta sker ju i ett läge när energimarknaden redan var under press, med ett svagt utbud som nu påverkas negativt. Hur stora effekterna blir av det som sker går inte att överblicka nu, det avgörs av hur länge konflikten varar och hur mycket råvarupriserna stiger. Ukraina och Ryssland står även för en stor livsmedelsexport.

Mycket talar för att det vi redan sett leder till nedrevideringar av europeiska tillväxtprognoser för i år, dock från relativt goda nivåer så tillväxten kan fortfarande bli hygglig. Riskerna är stora att det blir värre, allt beroende på hur kriget utvecklas.

Årets börsnedgångar hittills har inneburit att aktievärderingarna har kommit ner lite till, en trend som inleddes under fjolårets extremt starka uppgångar för bolagsvinsterna. Värderingarna i sig framstår inte som utmanande, men de bygger på dagens vinstprognoser som i stort sett är oförändrade den senaste tiden. Här finns en risk för nedjusteringar, inte minst i Europa.

Utvecklingen framöver är osedvanligt osäker. Förhoppningsvis tar den militära konflikten slut relativt snart, utan att energiförsörjningen påverkas negativt. Ett rimligt scenario är då att energipriserna faller tillbaka och att global tillväxt förblir i stort i linje med de ganska positiva prognoserna.

En joker i den leken är inflationen, som redan före konflikten var besvärande hög. Särskilt Europa kan hamna i en situation med lägre tillväxttakt och stigande inflation, vilket skapar problem för Europeiska Centralbanken, ECB, – kväva inflationen eller stötta tillväxten? En optimistisk tolkning är att marknad och centralbanker kan se den höga inflationen som tillfällig, givet att energipriserna börjar falla tillbaka, men här finns tvivelsutan en tydlig risk.

I den globala börsbilden balanseras den höga inflationen av prognoser om god tillväxt och fortsatt låga räntor. Den bilden har ännu inte på allvar utmanats. Vi ser också förutsättningar för att den i allt väsentligt kan bestå (återigen givet en rimligt snabb lösning på konflikten). Tillsammans med det faktum att börserna kommit ner en hel del under året står vi fast vid vår försiktigt positiva börssyn på något års sikt. I närtid är risken för fortsatta nedgångar dock stor.

Läget i Ukraina är extremt bekymmersamt, våra tankar går till alla som drabbas och vi hoppas innerligt att det mänskliga lidandet begränsas. Och att kriget får ett snart slut. Vi följer givetvis utvecklingen noggrant och återkommer med nya uppdateringar.

Foto: Johan Hagbarth
Placeringsstrateg

Johan Hagbarth

Placeringsstrateg

Johan Hagbarth