Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Plånboksnyheter 2023

Efter ett tufft privat­ekonomiskt år kan det vara bra att hålla koll på plånboks­­nyheterna för 2023. Nedan följer några av de viktigaste förändringar som påverkar privat­ekonomin.

Generella skatteförändringar

Ny skiktgräns för statlig inkomstskatt

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

  • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
  • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Förändrade grundavdrag

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsument­priserna (KPI). Det innebär att grund­avdraget för årsinkomster mellan 22 300 kronor och 52 400 kronor, det lägsta grund­avdraget, höjs från 20 500 (2022) till 22 300 kronor (2023).

  • Det högsta grundavdraget blir 40 500 kronor (2023) istället för 37 200 kronor (2022) och gäller vid en årsinkomst på mellan 142 900 och 163 500.
  • På inkomster över 413 600 kronor blir grundavdraget konstant. En höjning från 14 200 kronor till 15 400 kronor.
  • Det förhöjda grundavdraget för pensionärer över 66 år räknas också om med förändringen av konsumentpriserna (KPI).

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Skatten beräknas genom att det så kallade kapital­underlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåne­räntan (SLR) per den 30 november året innan beskattnings­året plus en procent­enhet. Statslåne­räntan den 30 november 2022 fastställdes till 1,94 procent. Således blir räntan för att räkna ut schablon­intäkten 2,94 procent av kapital­underlaget. Schablon­intäkten beskattas sedan med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,882 procent (2,94×0,3) av kapital­underlaget. Det är den högsta skattenivån sedan investeringssparkonto (ISK) infördes som sparform 2012.

Exempel: Ett ISK med ett kapital­underlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 882 kronor 2023 ((0,0294×0,3)×100 000) jämfört med 375 kronor 2022.

Skatten på ISK 2023 jämfört med 2022:

Kapitalunderlag i kronor

Skatt i kronor 2023

Skatt i kronor 2022

100 000

882

375

300 000

2 646

1 125

500 000

4 410

1 875

1 000 000

8 820

3 750


Pensionärer

Jobbskatteavdraget förstärks ytterligare för 65+

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Det görs genom att skatte­reduktionen för målgruppen höjs från 2023. Den maximala skatte­reduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbets­inkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor. I genomsnitt uppgår skatte­sänkningen till drygt 1 900 kronor per år men kan uppgå till som mest 6 000 kronor per år.

Rätten att kvarstå i anställning höjs med ett år

Åldern för arbets­tagarens rätt att få jobba kvar i sin anställning höjs stegvis, enligt lagen om anställnings­skydd (LAS). Den 1 januari 2023 ändras lagen så att en arbetstagare har rätt att jobba kvar i sin anställning till utgången av den månad då personen fyller 69 år.

Lagändringen påverkar även reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt – en arbetstagare som har fyllt 69 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har heller inte företrädesrätt till återanställning. Dessutom ska tidsbe­gränsade anställningar inte längre övergå i tillsvidare­anställningar när arbetstagaren har fyllt 69 år.

Höjd åldersgräns för garantipension och bostadstillägg

Från 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst­pension och premiepension till 63 år. Det berör dem som är födda 1961 eller senare. Samtidigt höjs åldern för att få garantipension till 66 år. Det innebär att samma åldersgräns även kommer att gälla för andra stöd såsom bostads­tillägg, äldre­försörjnings­stöd och inkomst­pensionstillägg. Förändringen gäller för den som är född 1958, som första årskull. Det innebär också att åldern för att få sjuk­ersättning från Försäkrings­kassan följer med upp till 66 år

Uppräkning av de allmänna pensionerna

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. En av dem är den årliga indexeringen av inkomst­pensionen i pensions­systemet.

  • 2023 höjs inkomst- och tilläggs­pensionerna med 3 procent på grund av den så kallade följsamhets­indexeringen i pensions­systemet som följer den allmänna inkomst­utvecklingen i ekonomin.
  • Garantipensionen för dem med ingen eller låg inkomst­pension och som har garanti­pension eller bostads­tillägg får 8,7 procent i ökad pension till följd av förändringen av prisbas­beloppet.
  • Rätten att få garanti­pension om du är bosatt utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Alla som berörs ska ha fått meddelande om det under 2022.

Arbetslös

Tillfällig förstärkning av a-kassan permanentas

Den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som infördes i samband med pandemin behålls och blir permanent. Det innebär fortsatt en ersättning på som mest 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, samt som mest 1 000 kronor per dag efter dag 100.

De tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karens­villkoret som också infördes under pandemin har förlängts till och med den 31 december 2023. Dessa gäller för den vars arbets­löshet har inträtt före den 1 januari 2024, om ansökan om arbetslöshets­ersättning har kommit in till arbetslöshets­kassan senast den 29 februari 2024.

Familj

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs

Det tillfälliga tilläggs­bidraget för barnfamiljer med bostads­bidrag kommer att förlängas till och med den sista juni 2023. Det utbetalas till barnfamiljer som har eller senare under året kommer att ha, rätt till bostads­bidrag. Tilläggs­bidraget motsvarar 25 procent av det preliminära bostads­bidraget och kan som mest bli 1 325 kronor per månad.

Övriga privatekonomiska förändringar

Elpriskompensation till hushållen i södra och mellersta Sverige

Elprisstöd kommer att betalas ut till hushåll i södra och mellersta Sverige, d.v.s. elprisområde 3 och 4. Elprisområde 1 och 2, norra Sverige, kommer inte få ta del av stödet då de inte nått upp till det nationella referens­priset som är 75 öre/kWh. Ersättningen kommer automatiskt att betalas ut via Försäkrings­kassan och påbörjas under februari 2023. Storleken på ersättningen beror på elpris­område och historisk elförbrukning. För elprisområde 3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och för elprisområde 4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Stödet är knutet till varje elavtal i dessa elpris­områden. Ersättningen utgår från historisk förbrukning under perioden oktober 2021–september 2022. Stödet finansieras utanför budgeten via Svenska kraftnäts flaskhals­avgifter.

Exempel: en villa i Skåne som förbrukade 20 000 kWh får 15 800 kronor i stöd och i Stockholm blir stödet 10 000 kronor.

Nuvarande reseavdraget behålls och milersättningen i reseavdraget höjs

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil. För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs inte några ändringar i förhållande till dagens regler. Avdraget fortsätter att vara 95 öre per kilometer.

Avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras

Samma sak gäller för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som reseavdraget ovan.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skatte­reduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent. Det innebär att skatte­reduktionen, för privatpersoner som installerar solceller för till exempel 100 000 kronor (inkl. moms), ökar från 15 000 till 20 000 kronor. Skattereduktionen gäller både för arbets- och material­kostnader och gäller för installationer som betalats efter den 31 december 2022.

Tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen

Enligt dagens regler ska en anställd förmåns­beskattas om den får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på jobbet. Denna förmåns­beskattning slopas nu från och med den 1 juli 2023 till och med sista juni 2026.

Tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel

Skatten på bensin och diesel ska tillfälligt sänkas med 1 krona per liter inklusive mervärdes­skatten. Med hänsyn tagen till indexupp­räkningen kommer effekten vid pump bli 14 öre för bensin och 40 öre diesel. Skatte­sänkningen kommer gälla under tre år.

Regeringen ska årligen se över nivån på drivmedels­skatterna och analysera dem vilket kan leda till att de förändras om prisläget motiverar det. Om världs­marknads­priset är lägre och den tillfälliga sänkningen av reduktions­pliktens bana fått avsedd effekt kan den tillfälliga sänkningen av skatten alltså upphöra redan under 2024 eller 2025.

Höjd skatt på alkohol och tobak

Skatten på vin och öl kommer öka med fem procent och skatten på sprit med en procent 1 januari 2023. Tobaks­produkter kommer att öka med tre procent.

Höjd moms på vissa reparationer

Momsen på vissa reparationer, till exempel cyklar, kläder och skor, höjs från 6 till 12 procent den 1 april 2023.

Plånboksnyheter – Aktuella belopp 2023 (pdf)

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund


Niklas Magnusson
Presskontakt

Niklas Magnusson

Presskontakt

Niklas Magnusson


Customer service