2018-04-27 10:00

Sammanläggning av SEB:s finska och svenska fondbolag

SEB Fondbolag Finland Ab (Fondbolaget) kommer att fusioneras med SEB Investment Management AB (SEB IM AB). Planerat datum för verkställande av fusionen är den 1 juni 2018.

Efter fusionen kommer Fondbolagets fonder att förvaltas av SEB IM AB. Du som är kund i någon av dessa fonder behöver inte göra något med anledning av fusionen.

Med anledning av fusionen har Fondbolaget och SEB IM AB antagit en plan för överlåtelse av fondernas förvaltning i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder 103 §. Finanssivalvonta, den finska finansinspektionen, har den 25 april 2018 gett sitt tillstånd till att genomföra planen.
Meddelande till andelsägare av företagsobligationsfond