Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Strategifondernas investeringsprocess moderniseras

Strategifondernas investeringsprocess kommer att vidareutvecklas så att fonderna framöver kommer att ha en kombination av direktinvesteringar och fondplaceringar. Ambitionen är också att ta större hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Fonderna är framtagna som en helhetslösning för att möta våra kunders placeringsbehov under ständigt föränderliga marknadsförhållanden.

Strategifondsutbudet består av fyra fonder med olika risknivåer. Fonderna ger global exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Exempel på det sistnämnda är råvaror, hedgefonder och valutor. Givet den enskilda fondens risknivå är det förvaltningsteamets mål att optimera avkastningen. Detta sker dels via en aktiv fördelning mellan de olika tillgångsslagen, dels genom att inom de olika tillgångsslagen välja de investeringar som bedöms ha bäst förutsättningar i rådande marknadsklimat. Denna förvaltningsmodell skapar förutsättningar för en mer balanserad fondportfölj än traditionell förvaltning som endast inkluderar aktier och räntor.

Fondernas investeringsprocess kommer nu att vidareutvecklas så att fonderna framöver kommer att inkludera även direktinvesteringar. Fondernas prospekt medger placeringar i såväl fonder som direkta placeringar i aktier, obligationer och andra värdepapper. Fonderna förvaltas av Multi Management-teamet i SEB:s fondbolag med Mårten Gabrielsson som huvudansvarig förvaltare. Förvaltningsteamet arbetar med en strukturerad allokerings- och urvalsprocess och fonderna har hittills huvudsakligen placerat i andra fonder.

Förändringarna i investeringsprocessen kommer att påbörjas under hösten och omplaceringarna sker gradvis för bästa möjliga utförande. När förändringarna är genomförda kommer huvuddelen av fondernas innehav vara direkta placeringar i enskilda värdepapper. Den större andelen direktinvesteringar i fonderna kommer att göra det möjligt för förvaltningsteamet att ta större hänsyn till hållbarhet i sina investeringar än tidigare.

Fondernas risknivå kommer inte att förändras av justeringarna i investeringsprocessen. Även framöver kommer kapitalet att fördelas aktivt genom exponering mellan olika tillgångsslag. Fondernas gällande förvaltningsavgift är oförändrade.