Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Strategi Defensiv sammanläggs med SEB Active 20

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman SEB Strategi Defensiv med den nya fonden SEB Active 20. Sammanläggningen genomförs den 15 november 2021.

SEB Active 20 (den mottagande fonden) liknar SEB Strategi Defensiv (den överlåtande fonden) på många sätt men innehåller också flera nyheter. Den har bland annat ett jämförelseindex samt ett avkastningsmål att överträffa detta, samt ett bestämt intervall inom vilket andelen globala aktier kan variera. Sammanläggningen är en del av vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vårt fondutbud.

Du som är kund i SEB Strategi Defensiv behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du läser igenom informationen och att du känner till vad förändringarna innebär.

Handelsinformation

SEB Strategi Defensiv kommer att vara stängd för handel från bryttiden den 4 november 2021 fram till den 15 november 2021. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan sammanläggningen genomförs gäller nedanstående.

  • 4 november 2021: SEB Strategi Defensiv stänger för handel från och med bryttiden för orderläggning. Om du vill lägga en order i fonden innan sammanläggningen genomförs måste det ske före bryttiden.
  • 15 november 2021: Sammanläggningen genomförs. Detta är första dagen för order i SEB Active 20.

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning eller byte kan leda till skattekonsekvenser.


Sammanfattning av skillnader mellan SEB Strategi Defensiv och SEB Active 20

  • Hemvist: Den överlåtande fonden har hemvist i Luxemburg. Den mottagande fonden har hemvist i Sverige.
  • Investeringsmål och policy: Den överlåtande fonden och den mottagande fonden är båda aktivt förvaltade och syftar till att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Den mottagande fonden syftar specifikt till att överträffa sitt jämförelseindex. Den kan också investera 5 - 35 % av sitt innehav i globala aktier. Den överlåtande fonden följer inte något specificerat intervall för investering i aktier.
  • Jämförelseindex: Den överlåtande fonden har inget officiellt jämförelseindex. Den mottagande fonden har ett sammansatt jämförelseindex som beskrivs i den bifogade kundunderrättelsen.
  • Valutasäkring av andelsklasser: Den överlåtande fonden tillämpar full valutasäkring för andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK. Detta innebär att den strävar efter att valutasäkra hela portföljen hos andelsklasser som handlas i andra valutor än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Den mottagande fonden strävar efter att minska valutarisken för de andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Skillnaden mellan den överlämnande och den mottagande fonden gäller inte andelsklasser som handlas i SEK.
  • Förvaltningsavgifter: Avgifterna för den mottagande fonden är lägre för alla andelsklasser jämfört med den överlåtande fonden. Mer information finns i tabellen över andelsklasser i den bifogade kundunderrättelsen.

Läs bifogade dokument för ytterligare viktig investerarinformation om den mottagande fonden SEB Active 20. Lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN finns i kundunderrättelsen.

Kundunderrättelse

Faktablad SEB Active 20

Informationsbroschyr SEB Active 20

 

Produktdokumentation
Produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på www.seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.